search

נדל"ן למגורים

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

המועצה הארצית אישרה תיקונים בתקנות התכנון והבנייה: הארכת החלטה למתן היתר בנייה בשנה נוספת

במקום תוקף של שנתיים שניתן אוטומטית עד היום, כעת ניתן לבקש הארכה של ההחלטה מהוועדה המקומית • עוד בהחלטות החדשות: חובת התקנת סיבים אופטיים בבניינים חדשים והיתר הקמת פרגולה לכל אדם

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

עוד הקלות לענף הבנייה: הקפאת מועדי התכנון הקבועים בחוק; דחיית תשלומים לרמ"י

הממשלה החליטה על צעדים נוספים במטרה "לצמצם את השפעת מצב החירום על הליכי התכנון והבנייה", כולל הארכת מועדים ב-60 יום ואפשרות להעביר את התשלומים הקבועים לרמ"י עד סוף אפריל • מסמך ההחלטות המלא, ומסמך היערכות מנהל התכנון - בכתבה

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

מבקר המדינה: "מכלול צורכי הזוכים במחיר למשתכן לא מופה; רק כ-14% מהדירות הן דירות קטנות"

עוד מצוין בדו"ח כי לכמעט 6,000 דירות לא התקבל היתר בנייה במועד שבו הקרקע אמורה הייתה להימסר ליזמים – וכי צפוי איחור בסיום בנייתן • "הטיפול של משרד הבינוי והשיכון בפניות הציבור לא עמד באמות המידה שקבע" • בכתבה – סרטון המסכם את ליקויי התוכנית

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>

מוסדות התכנון חוזרים לפעול – במתכונת מיוחדת; "פעילות חיונית לתפקוד המשק"

המוסדות הארציים והמחוזיים יפעלו במתכונת המותאמת להנחיות משרד הבריאות – "כדי לשחרר את הפקק בתהליכי התכנון" • דיונים בהתנגדויות יתאפשרו גם כן – אם המועד להגשתן חלף לפני 15.3.2020 • מסמך ההחלטה - בכתבה

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
  • © כל הזכויות שמורות