משקיע כשיר - המדריך המלא לשנת 2024

משקיע כשיר הוא סטטוס המוגדר על ידי הרשות לניירות ערך, לטובת השקעה בישראל. מהם הקריטריונים לעמידה במבחנים המגדירים משקיע כשיר?

שיתוף הכתבה
משקיע כשיר (שאטרסטוק)משקיע כשיר (שאטרסטוק)

מה זה משקיע כשיר

משקיע כשיר, הנקרא גם לקוח כשיר, הוא הגדרה הנקבעת על ידי הרשות לניירות ערך, אשר תוקנה לאחרונה ב-2016, ההופכת את אותו משקיע לכשיר להשתתף גם בהשקעות שבדרך כלל שמורות לגופים מוסדיים בלבד. באופן עקרוני, משקיע כשיר הוא אדם פרטי או חברה אשר מנהלים כספים בהיקף גבוה (על פי הגדרת החוק),ועומדים בשלושה מבחנים אותם הגדירה הרשות לניירות ערך וקבועים בתוספת חוק ניירות ערך - מבחן שווי נכסים, מבחן גובה הכנסה או מבחן משולב של שווי נכסים והכנסה.

המבחנים אמורים להוכיח באופן כללי כי מדובר באנשים בעלי יכולות כלכליות גבוהות באופן יחסי לציבור הכללי, מה שמעיד (לכאורה) על הבנה פיננסית טובה, כלים לניתוח הצעות לרכישת ניירות ערך, תחכום וידע כלשהו בניהול היבטים כלכליים, ובנוסף גם רשת ביטחון המאפשרת לספוג הפסדים, תנודתיות ואי נזילות. הם נתפשים בתור מי שמסוגל להגן על עצמו מפני הסיכונים הקיימים בהשקעות בשוק ההון.

משקיע כשיר הגדרה

הגדרת משקיע כשיר היא חלק מהיוזמות של הרשות לניירת ערך לקדם חברות ואת המשק הישראלי, באמצעות מתן הצעות השקעה וגישה להנפקות למשקיעים מסוימים העומדים במבחנים.

משקיע כשיר, הנקרא לעתים 'משקיע מתוחכם', משקיע מסווג', יכול להיחשף להשקעות ללא צורך בתשקיף וללא מגבלת 35 הניצעים (כלומר, הוא אינו נכלל בספירת 35 המשקיעים אליהם ניתן לפנות אליהם בהצעה שאינה הצעה לציבור, כאשר חברה מנסה לגייס כסף).

משקיע כשיר חוק ניירות ערך

ההגדרה המקורית של משקיע כשיר היתה על פי תנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968, ובעבר היתה זהות בין הגדרה זו להגדרת לקוח כשיר על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. בתיקון האחרון לחוק, שבוצע במרץ 2016, נכללו הקלות בהגדרת משקיע כשיר, שעיקרן הוא ביטול קריטריונים חובה הדורשים ניסיון או מומחיות בשוק ההון ('מבחן המומחיות', אשר לא היה מוגדר באופן מפורש) וחיוב למספר מינימלי של עסקאות ('מבחן העסקאות', שהיה מיועד לכל מי שהינו אדם פרטי ולא פעיל בשוק ההון),לצד הפחתת סף הנכסים נזילים במבחן שווי הנכסים, והקמת אפשרות לעמידה במבחן משולב של שווי נכסים והכנסה. על אף השינוי בהגדרה, המונח 'משקיע כשיר' עדיין מיוחס למי שעבר את המבחנים המעודכנים.

על פי החוק האמריקאי, משקיע כשיר (Accredited Investor) הוא מי שהכנסתו עומדת על 200 אלף דולר ומעלה בשנתיים שלפני כן, או הכנסה שנתית משותפת של 300 אלף דולר למשק בית, או סך נכסים נטו (ללא בית המגורים) של מיליון דולר לפחות.

מבחן שווי הנכסים

מבחן שווי הנכסים מוגדר "השווי הכולל של הנכסים הנזילים הינו 8.1 מיליון ₪ (8,095,444) לפחות". מבחן זה נועד על מנת לוודא שהמשקיע הכשיר מחזיק בהון נזיל בהיקף מספיק כדי לבצע השקעות משמעותיות.

עד התיקון לחוק שבוצע במרץ 2016, סף הנכסים הנזילים עמד על 12 מיליון ₪.

יש לשים לב כי בחישוב נכסים נזילים אין לכלול ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה ונכסי נדל"ן. כמובן שחל איסור על מסירת מידע פיננסי מוטעה ושגוי, פעולה המהווה עבירה פלילית.

מבחן גובה ההכנסה

מבחן גובה ההכנסה מוגדר "סך ההכנסות האישיות עומדות על 1.2 מיליון ₪ (1,214,317) או 1.8 מיליון ₪ הכנסה משפחתית". המבחן נועד כדי לבדוק האם משק הבית של המשקיע הכשיר רושם הכנסה מספיקה, בתור רשת ביטחון נוספת באשר להשקעה.

המבחן המשולב

המבחן המשולב מוגדר כך: "השווי הכולל של הנכסים הנזילים הינו 5 מיליון ₪ (5,059,652) + 607,158 ש"ח הכנסה אישית, או 5 מיליון ₪ (5,059,652) נכסים נזילים + 910,737 ש"ח הכנסה של התא המשפחתי.

תיקון החוק מ-2016 אפשר להגדיר אדם\חברה בתור משקיע כשיר על פי מבחן משולב של שווי נכסים והכנסות, במקום עמידה במקביל בשני מבחנים נפרדים במלואם.

 יש לציין כי הסכומים המוגדרים במבחני המשקיע הכשיר מוצמדים למדד אחת לשלוש שנים ממועד פרסומם.

מהי ההגדרה של נכסים נזילים?

על פי הגדרת הרשות לניירו תערך, נכסים נזילים הם מזומנים, פקדונות כספיים, נכסים פיננסיים וניירות ערך הנסחרים בבורסה. ההגדרה של נכסים פיננסיים היא 'יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד, 1994, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וקרנות השתלמות".

יתרונות ופעולות הניתנות לביצוע בתור משקיע כשיר

משקיע כשיר ראשי להשתתף בהנפקות פרטיות וברכישה של מניות בשלב המוסדי של ההנפקות, אשר כולל לעתים הנחות והטבות במחיר הרכישה. ההשתתפות בהנפקות מוקדמות נותנת גם ידע מוקדם שאינו זמין באותה נקודה לציבור המשקיעים הכולל, מידע פיננסי מלא על ההשקעה המוצעת הכולל תכנית עסקית, תשואות עבר ותחזית לתשואות עתידיות. בנוסף, בפני משקיעים כשירים פתוחה האפשרות לקבל הצעות והזדמנויות השקעה רבות יותר מהציבור הכללי, במגוון מכשירים פיננסיים.

יש לציין כי על פי כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ולפי חוק ניירות ערך, משקיעים כשירים אינם חייבים לקבל ייעוץ מיועץ השקעות מורשה.

משקיע כשיר אינו מוגבל במגבלת '35 הניצעים', הקיימת בהשקעה בשותפות מוגבלות, והוא ראשי לקבל גישה לתשואות, מידע ומצגות שאינן חשופות לציבור הרחב.

על פי ההוראות של הרשות לניירות ערך, מידע זה מסופק ללא מגבלה אך ורק למי שמוגדר 'משקיע כשיר' על פי הגדרת החוק.

בעבודה מול חברה לניהול השקעות, או באופן עצמאי, ניתן להיחשף לעולם חדש של הזדמנויות והשקעות רלוונטיות במגוון סקטורים, כגון נדל"ן, קרנות, קרנות ריט, אנרגיה, תשתיות, קרנות הון סיכון, Private Equity ועוד, בהתאם לתחום ההתעניינות, למאפיינים ולצרכים של המשקיע הכשיר.

הצהרת משקיע כשיר והגדרת משקיע כשיר בפועל

גורמים פרטיים או חברות, אשר עומדים בקריטריונים של כשירות על פי הגדרות החוק המעודכנות ורוצים להיות מוגדרים משקיעים כשירים, יחתמו על הצהרת משקיע כשיר לאחר אימות הפרטים באמצעות הצהרה של עורך דין, רואה חשבון או יועץ פיננסי שקיבל לידיו מסמכים המוכיחים את הנזילות וההכנסות הנדרשות, כגון תדפיסי חשבונות בנק וחשבונות מנוהלים, טפסי 106, דוחות למס הכנסה ועוד.

הצהרת משקיע כשיר כוללת שלושה חלקים המיועדים לאמת את היותו של המשקיע 'כשיר'- על המשקיע לאשר בחתימתו כי הוא נמנה על הגדרת משקיע כשיר ("מאשר בזאת כי הנני משקיע הנמנה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968"),ולבחור באחד התנאים (לפחות לגבי ההגדרה כלקוח מסווג\כשיר),עליו לאשר כי הוא מודע למשמעותיות מבחינת סיכונים, סכומי השקעה גבוהים וכד', וכי הוא מסכים לכך על מנת לקבל הצעות השקעה. החלק השלישי של ההצהרה מבקש מהמשקיע לצרף אסמכתא של גורם מוסמך המאשר כי בעת הגשת ההצהרה, מתקיים תנאי אחד או יותר מהתנאים להגדרת משקיע כשיר.

מדוע רשות ניירות ערך מפרידה בין סוגי המשקיעים?

ההגדרה של משקיע כשיר בחוק ניירות ערך נועדה לטפל בסוגיה חשובה של איזון בין הצורך להגן על הציבור ובין הצורך לקדם את הפעילות של החברות בישראל. מצד אחד, אחד התפקידים המהותיים של רשות ניירות ערך הוא הגנה על המשקיעים באמצעות פיקוח על התנהלות הבורסה, מתן רישיונות למנהלי תיקים, משווקים ויועצי השקעות. ההנחה של המחוקקים ומקבלי ההחלטות היא שלרשות המשקיע הממוצע עומדים אמצעים מוגבלים להתמודדות עם הפסדים גדולים, ולכן ישנם גבולות וחסמים לעסקאות הדורשות השקעה כספית גדולה.

מעבר לכך, הרשות מספקת היתרים לתשקיפים אותם מגישים תאגידים וקרנות, אשר מחויבים להוציא תשקיף לפני הנפקה של יחידות וניירות ערך. התשקיף, אותו כל חברה או גוף שרוצים להנפיק בבורסה חייבים לפרסם, לרבות מניה או אג"ח, כולל את שערי הבורסה הנוכחי, דוחות השוואתיים, דוחות שנתיים, זהות מחזיקי המניות שהונפקו בעבר ועוד. המטרה של התשקיף היא לתת לציבור את היכולת לקבל החלטות מושכלות לגבי השקעה. הצעת נייר ערך ללא תשקיף היא עבירה פלילית.

לצד זאת, לרשות ניירות ערך יש אינטרס לאזן בין ההגנה המקסימלית על ציבור המשקיעים לבין קידום החברות והמשק בישראל. כאשר חברה רוצה לגייס סכום כלשהו לצורך לצמיחה והיא מתמודדת בשוק דינאמי ותחרות עזה – ניסיון להנפיק תחת פיקוח מלא של הרשות לניירות ערך, הכולל הוצאת תשקיף מסודר ותהליך ביורוקרטי ארוך, עלול לפגום במהלך גיוס הכספים.

זו הסיבה לכך שהרשות מאפשרת גיוס שאינו מצוי בפיקוח מלא ואינו מחויב בתשקיף, אך עדיין מחייב הצגה של מידע פיננסי מפורט. עם זאת, את ההצעה החבר היכולה להעביר ל-35 ניצעים (משקיעים פונטציאליים),כך שהיא מוגבלת מבחינת היקף הגיוס. משקיעים כשירים, לעומת זאת, אינם נכללים במגבלת 35 הניצעים, מה שמאפשר להגדיל במידה רבה את היקף הגיוס באמצעות פניה לאנשים העומדים בקריטריונים המוגדרים על פי חוק.

המשמעות היא שהרשות מאפשרת למשקיעים כשירים לקבל הצעה להשקעה שרק חלק קטן מאוד מהציבור חשוף אליה, אך עם מידע פיננסי מופרט – בניסיון ליצור איזון בין מזעור הסיכונים לקהל הרחב, וקידום החברות והמשקיעים מצד שני.

משקיע כשיר אינו נדרש לפיקוח הדוק של הרגולטור, בעקבות יכולותיו הכלכליות ומרחב התמרון הרחב באשר לבחירת אופי וסוג ההשקעות, לרבות השקעות הנחשבות ספקולטיביות. ההנחה היא גם כי משקיע כשיר מחזיק במומחיות וידע שנצברו במשך שנים של פעילות בשוק ההון, ולכן הוא מסוגל להתמודד עם הסיכונים ולבחון את ההשקעה בעצמו.

סיכום - משקיע כשיר 2022

לסיכום, הגדרת משקיע כשיר בודקת היקף מינימלי של נכסים נזילים, גובה הכנסה או שילוב ביניהם, על מנת לזהות ישראלים בעלי יכולת להשקיע סכומים גדולים, ולחשוף אותם להשקעות ולמידע הזמינים למשקיעים מוסדיים. הגדרת משקיעים כשירים נועדה לעודד השקעות בחברות, תוך הגנה מסוימת על כלל הציבור מהשקעות בעלות סיכון גדול יותר. למשקיע כשיר, על פי העמידה במבחנים, יש רשת ביטחון גדולה יותר ועל פי ההנחה גם ידע גדול יותר בהשקעות ובפיננסים, על מנת לקבלת החלטות על השקעות גדולות ובעלות סיכון.


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:השקעהמשקיע כשירהשקעותלקוח כשיר
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...