תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר מרכז הנדל"ן

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

כללי

האתר "המרכז לנדל"ן" (להלן: "האתר") מופעל על-ידי צוות מרכז הנדל"ן של סקאלה ד.מ. בע"מ (להלן: "המרכז לנדל”ן" או "סקאלה"), ובמסגרתו ניתן לקבל מידע רב בנושא נדל"ן (להלן: "השירותים").

כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

תנאי השימוש מתייחסים לאתר החברה, אולם נכונים ותקפים גם לשימוש באפליקציה התואמת של "המרכז לנדל"ן", בשינויים המחויבים.

התכנים שבאתר

האתר מציע תכני לימוד והדרכה, וכן מאפשר להשתתף בשיעורים וקורסים, בנושאי נדל"ן, בין בדרך של רכישת פריטי תוכן בודדים ובין בדרך של מנוי תקופתי. לצורך האמור לעיל מציע האתר מאמרים, סרטוני וידיאו, הדרכות, עזרי לימוד, מצגות, כנסים, טקסטים, זימון לכנסים, תמונות ומידע נוסף (להלן: "התכנים").   

התכנים מוצעים לשימוש אישי-לא מסחרי (personal non-commercial) בלבד. כל שימוש מסחרי באתר, באפליקציה, בתכנים, או בכל רכיב שלהם אסור לחלוטין.

המידע המסופק באמצעות השירות וכן התכנים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים בו נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי בלבד, ובעיקרו מיועד לפרסום מידע על שירותי החברה, וכן מידע כללי לציבור הרחב בעניינים בנושאי הנדל"ן.

המידע המסופק באמצעות השירות, גם אם מתייחס באופן פרטני לפי נתוני המשתמש שנמסרו על-ידיו, אינו מהווה יעוץ השקעות, יעוץ נדל"ני, יעוץ כלכלי, יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. אלא אם נחתם הסכם יעוץ אישי בין הלקוח לבין סקאלה וניתן יעוץ פרטני מכח אותו הסכם, הרי שהמידע המובא באמצעות השירות מובא באופן כללי ואינו מביא בחשבון את כלל היבטיו הפרטיים וצרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמש. על כל משתמש במידע כאמור, להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בעניינו, ובהתאם לפרמטרים הייחודים למצבו, צרכיו ויעודיו, ואין בתכנים המובאים כדי להוות תחליף להתייעצות אישית כאמור. אין לראות במידע המסופק באמצעות השירות המלצה להשקעה ו/או לביצוע פעולות ו/או עסקאות ו/או הפקדות כלשהן, ואין להסתמך עליו לביצוע כל פעולה; העושה כן מבצע זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.

במסגרת מתן השירותים יתכן והמשתמש יתבקש להעביר לסקאלה מידע הנדרש לה עבור מתן שירותיה, ובכלל זה מידע אישי כגון שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר ת"ז, תפקיד ומקום עבודה וכיו"ב. ככל שיעביר המשתמש מידע כאמור הרי שהוא נותן בכך לסקאלה את הזכות לעשות בו שימוש לצורך מתן שירותיה ולא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי סקאלה בגין שימוש במידע כאמור לצורך מתן השירותים עבורו.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפרסומים רשמיים ו/או הרשום בספרי סקאלה, יקבע המידע הרשום בפרסומים הרשמיים ו/או בספרי סקאלה, לפי העניין.

ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מאת המשתמש או מאת צדדים שלישיים (לרבות מאת מפרסמים באתר, מידע ממשתמשים ארים, מידע המצוי ברשת האינטרנט וכיו"ב), הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. מנהל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

סקאלה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של תכנים באתר. סקאלה רשאית לשנות, להוציא או להחליף בכל עת איזה מהתכנים המוצגים באתר.

רכישת מנוי לשירות ו/או השכרה של פרטי תוכן באתר

השימוש ברוב חלקי האתר הינו ללא תשלום, אולם מפעילת האתר תהא רשאית לגבות תשלום בגין שירותים נבחרים כגון רכישת חסויות, שטחי פרסום או כרטיסי כניסה לכנסים, וכן אפשרות לצפות בתכנים לימודיים מסוגים שונים.  

בהתאם לעדכונים שיופיעו באתר מדי פעם ופעם, רכישת של תכנים יכולה להיעשות באחת משלוש הדרכים הבאות:

מנוי מתמשך לתקופה שאינה קצובה (בתשלום חודשי, שנתי או תקופה אחרת שתפורט), המתחדש אוטומטית עם תום כל תקופת מנוי, המאפשר צפייה חינם בכל התכנים המוצעים בקטגוריות המסומנות לעניין זה.

השכרת פרטי תוכן בודדים: השכרה לזמן מוגבל של פרטי תוכן בודדים או קבוצה של פריטים יחדיו, מעת לעת, על-פי המחיר המוצג לכל פריט תוכן או קבוצת פריטים.

מחיר המנוי המתמשך ומחירי רכישה או השכרה של התכנים שיפורסמו באתר הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה בעת מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי הלקוח באפליקציה, לפי המאוחר. סקאלה תהא רשאית לעדכן את מחיר המנוי המתחדש ואת מחירי רכישה או השכרה של התכנים באפליקציה, מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.

תשלום עבור מנוי מתמשך ייגבה בתחילת כל תקופת תשלום עבור התקופה הקרובה. המנוי יתחדש באופן אוטומטי מדי תקופת תשלום, אלא אם יודיע הלקוח בכתב כי אינו מעוניין בחידושו. סקאלה תהא רשאית לעדכן מדי פעם ופעם את סל המוצרים המוצע במנוי המתמשך, וזאת ללא הודעה.

השכרת פריט תוכן

השכרת פריט תוכן מוגבלת לתקופה המצויינת לגביו בעת רכישתו. ככל שלא צוינה הגבלת זמן – תוגבל תקופת ההשכרה ל-48 שעות בלבד.

במסגרת תקופת ההשכרה ניתן לצפות בפריט התוכן ללא הגבלת מספר הפעמים, באמצעות האתר בלבד.

תקופת ההשכרה מתייחסת למועד בו רשאי המשתמש להתחיל בצפיית התוכן הנרכש, ולכן תותר צפייה במלוא התוכן אם החלה צפייתו טרם תום תקופת ההשכרה אולם נמשכה גם לאחריה, אולם ככל שהפסיק הלקוח את הצפייה לאחר שהסתיימה תקופת ההשכרה לא יהיה רשאי עוד להמשיך לצפות.

הזכות בתכנים המושאלים הינה אישית ולא ניתנת למכירה ו/או העברה ו/או השכרה/השאלה ו/או הקניית כל זכות לכל צד ג'.

תשלום עבור תכנים שהושכרו שלא במסגרת המנוי ייעשה מראש עבור כל פריט תוכן, עם הזמנתו.

סקאלה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים והנחות למנוי המתמשך ולתכנים המושכרים או הנרכשים, אולם מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר המוזל.

מחירי השירותים השונים הינם כפי באתר מפעם לפעם. סקאלה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים והנחות לשירותים ולתכנים הנרכשים, אולם מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר המוזל.

רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על סקאלה), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.

התשלומים עבור השירות נעשים באמצעות כרטיס אשראי או בדרכים אחרות שיפורסמו מדי פעם ופעם באתר. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי  לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. סקאלה מתחייבת לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו.

ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי (או פרטי מנוי Paypal), מספר ת"ז וכיו"ב. הלקוח אינו מחוייב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.

לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי וחיוב חשבון), על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של סקאלה והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים בה.

ביטול אמצעי התשלום בניגוד לאמור בתקנון זה לא יהא בתוקף, ובעל המנוי מתחייב לשפות את סקאלה בגין כל הוצאה שתגרם לה בגינו, לרבות הוצאות גבייה ושכ"ט עו"ד.

הזכות לקבלת שירותים שנרכשו הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בפרטי הרכישה, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של סקאלה.

סקאלה רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד הרוכש ו/או צד ג'.

סקאלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.

חשבונית מס לעסקה תישלח לרוכש לכתובת הדוא"ל שמסר. על הלקוח לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל.

הפסקת התקשרות   

ביטול רכישת מוצר – במקרה של רכישת מוצר באתר אשר אינו ניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול, באפשרותו של הקונה באתר לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981. על-פי חוק זה, במידה ובחר רוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, ובמקרה של הזמנת כרטיסים לארוע, הרצאה או כנס – בתנאי נוסף הוא שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע). תנאי לביטול העסקה הוא כי הרוכש יחזיר את המוצר לחברה וכי המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים.  

במקרה של ביטול מותר של עסקת מכר מרחוק, אשר לא נעשה עקב פגם במוצר, אי התאמה לתיאור שלו, אי-אספקה במועד או הפרת החוזה מטעמה, תהיה סקאלה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המנוי או 100 ש"ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.

ביטול רכישת תוכן או שירות – על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק של טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, ומשכך לא ניתן לבטל עסקת רכישה של תוכן באתר, מכל סיבה שהיא. צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי סקאלה יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח הלקוח, וסקאלה תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות בסקאלה בלבד ולאחר שהלקוח התריע על כך בכתב לסקאלה ואיפשר לה לתקן את התקלה. יובהר, כי באחריות המנוי לבדוק את אופי התכנים ואיכותם טרם התקשרותו עם סקאלה (באמצעות התכנים המוצעים בחינם באתר), ולא תישמע טענת ביטול בגין אופי ו/או איכות התכנים.  

סיום התקשרות ביוזמת סקאלה – סקאלה רשאית להפסיק את השירותים המסופקים למשתמש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה סקאלה כי קיים חשש סביר כי המשתמש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים; ו/או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עימו לרבות הוראות תקנון זה; ו/או, אם המשתמש הוכרז כפושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט, ולא הוסרה בתוך 30 יום ממועד הגשתה; וכיו"ב.

למען הסר ספק יובהר, כי למעט במקרים כמפורט לעיל אין החזר כספי עבור כל עסקה שהיא באתר, ללא יוצא מן הכלל. במידה שיתגלו ליקויים באתר, תהיה סקאלה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפצות את הלקוח בזיכוי עבור פגם שנפל.

סקאלה רשאית לסגור את האתר, או לשנות את מהותו בכל עת ולפי שיקול דעתה, ותעשה כמיטב יכולתה להודיע על כך מראש ללקוחותיה.

קניין רוחני

זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים הנמכרים באתר, והן באשר לנגן הייעודי המאפשר צפייה בתכנים, הינם רכושה הבלעדי של סקאלה ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או  למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של סקאלה מראש ובכתב.

יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח לסקאלה אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין. סקאלה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

השם "סקאלה" וסימני המסחר של סקאלה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של סקאלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת סקאלה בכתב ומראש.

העדר אחריות באשר לתקינות האתר ובאשר לתכנים המוצגים בה

סקאלה בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, סקאלה אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, סקאלה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

לצד התכנים הנמכרים באתר יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). סקאלה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת סקאלה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין סקאלה אחראית לתוצאות העסקה דנן.

פירטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי סקאלה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של סקאלה לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על סקאלה אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסויימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.

סקאלה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא סקאלה בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.

שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים

ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, תעשה סקאלה את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייבת סקאלה לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.

הרכישה באמצעות כרטיס אשראי בשירות הינה מאובטחת בתקן SSL וסקאלה אינה שומרת את פרטי האשראי של הלקוח לאחר העברתו לחברת האשראי לחיוב. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, וסקאלה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.  

סקאלה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies) או קובץ מידע אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו, כך שתסרב לכל ה-cookies או שתתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies או קבצי מידע.

בנוסף לאמור לעיל, סקאלה רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.

סקאלה לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

סקאלה תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון "וי" בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.  

לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על הפרטיות ראה להלן.

משלוח דבר פרסומת

סקאלה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם (בדואר אלקטרוני, במסרונים, בהודעות באמצעות האתר (notifications) וכיו"ב) דבר פרסומת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שיתקבל אצלה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. הללו יימסרו לכתובת דוא"ל ו/או למכשיר ממנו הנך מפעיל את האתר, בהתאם לפרטי המשתמש המצויים במכשיר. הפעלת האתר כמוה כהסכמה לקבלת המידע כאמור, אולם בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע פרסומי, בין באמצעות האתר ובין באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת: info@nadlancenter.co.il.

שירות לקוחות

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי סקאלה, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון (074-7579013), או בדואר אלקטרוני (info@nadlancenter.co.il). נציגי "סקאלה" ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של סקאלה, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה.   

שונות

סקאלה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה שלה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סקאלה בקשר לכך.

רישומי המחשב של סקאלה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח הלקוח אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של הלקוח תיחשב כנעשתה על-ידי הלקוח עצמו.

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

סקאלה רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.

 
מחפש...