search

העיצום הכספי על יונייטד שרונה הופחת"

קבוצת הרכישה נדרשה כזכור לשלם 4.25 מיליון שקל, והגישה ערר • משרד הבינוי והשיכון הציג מתווה לתיקון ההפרות, עם עיצום מופחת משמעותית והחברה משכה את הערר • ליצמן: "מברך על המהלך"

הדמיית פרויקט יונייטד שרונה. העיצום הכספי הצטמק ב-86% (יונייטד שרונה)
הדמיית פרויקט יונייטד שרונה. העיצום הכספי הצטמק ב-86% (יונייטד שרונה)

שני הצדדים ירדו מהעץ? קבוצת הרכישה יונייטד שרונה, אשר חויבה על ידי משרד הבינוי והשיכון באוגוסט שעבר לשלם עיצום כספי של 4.25 מיליון שקל, תשלם בסופו של דבר 600,000 שקל בלבד, וזאת לאחר מתווה פשרה שהציע המשרד – ושקוים במלואו על ידי הקבוצה.

כזכור, ממונה חוקר המכר, עמית גריידי, קבע לפני כשנה כי חברי הקבוצה מכרו דירות ל-16 רוכשים אשר לא צורפו לקבוצת הרכישה, בעסקאות מכר דירה לכל דבר ועניין - ובהתאם לכך נקבע כי הקבוצה לא העניקה לרוכשים את ההגנות הקבועות בחוק המכר. המשרד הטיל על הקבוצה עיצום כספי גדול, שהיה הראשון שהוטל על קבוצת רכישה בישראל מטעם המשרד, אך כעת נראה כי הושגה פשרה בנושא.

קבוצת שרונה הגישה על החלטת משרד הבינוי והשיכון מאוגוסט 2019 ערר. בעקבות הגשת הערר הציג המשרד מתווה לתיקון הפרות החוק, ולאחר תיקון כלל ההפרות, משכה הקבוצה את הערר - והקנס הופחת לסך של 600,000 שקל – כ-14% מהסכום שנקבע בתחילה.

משרד הבינוי והשיכון מדגיש כי קבוצת רכישה הינה צורת התארגנות לגיטימית בענף הנדל"ן בישראל, התארגנות יזמית הכפופה לכלל החוקים השונים החלים על כל יזמי נדל"ן"

"משרד הבינוי והשיכון מדגיש כי קבוצת רכישה הינה צורת התארגנות לגיטימית בענף הנדל"ן בישראל, התארגנות יזמית הכפופה לכלל החוקים השונים החלים על כל יזמי נדל"ן", מדגישים במשרד, "אשר מטרתה בנייה עצמית של דירות לחברי הקבוצה, תוך חיסכון בעלות הרווח היזמי אשר נגבה על ידי יזמים העוסקים במכר דירות. השיטה נתפסת, מבחינת רבים, כחלופה לרכש דירה מקבלן, כך שאדם שמטרתו לרכוש דירה ייתכן שיבחר להצטרף לקבוצת רכישה, בשאיפה להשיג דירה במחיר נמוך יותר מרכישה מקבלן".

מתווה תיקון הפרות החוק כלל את הנושאים הללו:

• ביטול הרווח היזמי – במסגרת ההתקשרות שנעשתה בין הקבוצה לרוכשים נקבע לרוכשים מחיר סגור וסופי בגין הדירה שרכשו. עוד נקבע כי אם עלויות הפרויקט יהיו נמוכות מההערכות אשר הוצגו לרוכשים טרם ההתקשרות, ההפרש בין עלות הבנייה האמיתית לבין המחיר שנגבה יעבור לקבוצה. התיקון בסעיף זה: הקבוצה נדרשה לבטל את סעיף הרווח היזמי. הרוכשים ייהנו ממחיר המקסימום אשר נקבע להם וככל שעלויות הפרויקט יהיו נמוכות מהצפוי, כך מחיר הדירה יקטן באופן יחסי.
• מתן זכויות הצבעה – במסגרת ההתקשרות נקבע כי הרוכשים אינם חברי קבוצת הרכישה, ועל כן אין להם זכויות הצבעה בפרויקט. התיקון בסעיף זה: הקבוצה העניקה לרוכשים זכויות הצבעה שוות באספה הכללית.
• משקיף בנציגות הקבוצה – על מנת לעמוד על האינטרסים של רוכשי הדירות בפרויקט, הקבוצה הוסיפה משקיף אחד של הרוכשים לנציגות הקבוצה. המשקיף יהיה חשוף לכלל האירועים הקורים בנציגות.
• הימנעות מעסקאות דומות – הקבוצה התחייבה שלא לבצע התקשרויות דומות בעתיד
• עיצום כספי – קבוצת הרכישה תשלם עיצום כספי בסך של 600,000 שקל, כאמור.

ממונה חוק המכר גריידי מבקש לציין כי כלל ההתקשרויות אגב ההליך המנהלי נעשו טרם מינויה של חברת ב.ס.ר כמנהלת הפרויקט וכי אין לחברה קשר להליך המנהלי. את ממונה חוק המכר ייצגו בהליך המשפטי היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון, עו"ד אלעזר במברגר, עו"ד אמיר פז ועו"ד חנאן נג'ארה.

ממשיכים להגן על כספי רוכשי הדירות בישראל. גם במקרה זה, חברי קבוצת רכישה נושאים באחריות לפרויקט על כל מרכיביו, ובעיקר נושאים באחריות לעמידה בכל חוקי המדינה"

שר הבינוי והשיכון, יעקב ליצמן: "אני מברך על המהלך, שיביא להגנה על רוכשי הדירות בכל מצב. מחובתנו לתת מענה הולם לרוכשים על פי נוהל הוגן וחוקי, וזה מה שנעשה גם במקרים מעין אלו".

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יאיר פינס: "אנו ממשיכים להגן על כספי רוכשי הדירות בישראל. גם במקרה זה, חברי קבוצת רכישה נושאים באחריות לפרויקט על כל מרכיביו, ובעיקר נושאים באחריות לעמידה בכל חוקי המדינה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות