search

בשל המשבר: לפידות קפיטל מדווחת על הפסדים לאפריקה ישראל; ירידה של כ-25 מיליון שקל בניירות הערך

כך מפרסמת החברה של יעקב לוקסנבורג בדו"ח השנתי ל-2019 • עוד מדווחת החברה על צמצום משמעותי בהשקעות הפיננסיות שלה, לאור השלמת הסדר החוב בינואר האחרון

המשבר בבורסה בעקבות הקורונה פוגע בעוד ועוד חברות נדלן (שאטרסטוק)
המשבר בבורסה בעקבות הקורונה פוגע בעוד ועוד חברות נדלן (שאטרסטוק)

הסדר החוב של אפריקה ישראל, שבמסגרתו רכשה אותה חברת לפידות קפיטל של יעקב לוקסנבורג, הושלם בינואר האחרון – וכבר עכשיו נאלצת האחרונה לדווח על הפסדים של החברה שרכשה, וזאת בשל משבר הקורונה והירידה החדה במדדי הבורסה השונים. 

בדו"ח השנתי המסכם ל-2019, שאותו פרסמה לפידות בימים האחרונים, היא מציינת כי "כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה, חלו ירידות משמעותיות בהשקעות הקבוצה, לרבות חברות מוחזקות, בניירות הערך הסחירים. בסמוך למועד הדו"חות הכספיים הסתכמה ירידת הערך בכ-25 מיליון שקל מערך ההשקעה בניירות הערך המוצגת בדו"חותיה הכספיים של אפריקה השקעות. השפעת השינויים בערך ניירות הערך הנ"ל, תיכלל בדו"חותיה הכספיים של אפריקה השקעות לרבעון הראשון של שנת 2020".

כון למועד פרסום דו"ח זה, ולאור השלמת הסדר החוב באפריקה השקעות והמקורות שנדרשו לשם כך, הפעילות בתחום ההשקעות הפיננסיות הצטמצמה משמעותית ומבוצעת בחברות הבנות של החברה בלבד"

עוד מדווחת לפידות קפיטל על שינוי אסטרטגי מסוים בפעילותה, בשל הסדר החוב מול מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל: "עד להשלמת הסדר החוב באפריקה השקעות, נהגה החברה להשקיע את אמצעיה הנזילים בהשקעות פיננסיות שונות הכוללות פיקדונות לזמן קצר ותיק ניירות ערך המבוסס על השקעה באגרות חוב וניירות ערך סחירים. נכון למועד פרסום דו"ח זה, ולאור השלמת הסדר החוב באפריקה השקעות והמקורות שנדרשו לשם כך, הפעילות בתחום ההשקעות הפיננסיות הצטמצמה משמעותית ומבוצעת בחברות הבנות של החברה בלבד.

בעקבות הסדר החוב שהושלם אפריקה השקעות צופה כי תעמוד בכל ההתחייבויות הקיימות והצפויות שלה, ולפיכך הפכה מחברה חדלת פירעון (כפי שהייתה עד למועד ביצוע הסדר החוב) לחברה שמוסכמת ה'עסק החי' מתקיימת לגביה. כמו כן, בעקבות השלמת הסדר החוב, ההון העצמי של אפריקה השקעות צפוי לעמוד על סך של כ-600 מיליון שקל".

עלול להיגרם עיכוב במועדי הסיום של פרויקטים ומסירת דירות, תוך חשיפה אפשרית לביטולי חוזים או תביעות פיצויים, בפרויקטים של דניה סיבוס ואפריקה מגורים. כמו כן תיתכן פגיעה בכלכלת רומניה שתוביל לירידה בשווי נכסי הנדל"ן של הקבוצה וירידה בשווי נכס הנפט של הקבוצה"

לפידות הרחיבה בדו"ח השנתי, כמו כל חברה שעושה זאת בעת הנוכחית, על השפעות משבר הקורונה, וכתבה: "לתאריך הדו"ח לא ניתן לעמוד על השלכות ישירות של המגפה על היקפי פעילותה של הקבוצה. עם זאת התמשכותה, תוך עלייה בשיעורי התחלואה והתרחבות של אזורי הסגר והיקפי הבידוד, עלולה לפגוע ברציפות פעילותה של הקבוצה, בשל אפשרות של היעדרות מסיבית של כוח אדם חיוני לביצוע העבודות באתרי הקבוצה ועיכוב בקבלת חומרי גלם לבנייה באתרי הקבוצה. 

כפועל יוצא מאלה עלול להיגרם עיכוב במועדי הסיום של פרויקטים ומסירת דירות, תוך חשיפה אפשרית לביטולי חוזים או תביעות פיצויים, בפרויקטים של דניה סיבוס ואפריקה מגורים. כמו כן ייתכנו עיכובים באספקת מוצרים אצל סאני תקשורת וחברות הסחר, פגיעה בכלכלת רומניה שתוביל לירידה בשווי נכסי הנדל"ן של הקבוצה ברומניה וירידה בשווי נכס הנפט של הקבוצה עקב ירידת מחירי הנפט לשפל של שנים רבות. למועד הדו"ח חברות הקבוצה נוקטות בכל האמצעים לצמצום השפעות האירוע על הקבוצה, ובכלל זה מצמצמות הוצאות".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - קורס Online עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות