להורדת אפליקציה

"תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ו-19 מיליון שקל גירעון בהון החוזר"

כך בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2019 • "יש ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה, גם בהתחשב בהשפעות התפשטותו נגיף הקורונה"

רמי נוסבאום, יו"ר קבוצת אשטרום (יח"צ)
רמי נוסבאום, יו"ר קבוצת אשטרום (יח"צ)

חברת אשטרום נכסים מדווחת היום (ג'),במסגרת הדו"ח התקופתי המסכם לשנת 2019, כי לחברה תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, וגירעון בהון החוזר. ההון החוזר של החברה עומד על כ-19 מיליון שקל נכון לסוף השנה, כך בדיווח שמסרה לרשות לניירות ערך, אך החברה מעריכה כי ביכולתה להתגבר על כך, גם כאשר לוקחים בחשבון את השפעות משבר הקורונה.

"ליום 31 בדצמבר 2019 לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ-19 מיליון שקל, הנובע בעיקר מחלויות שוטפות של אגרות חוב והלוואה לאחרים. להערכת דירקטוריון החברה, נכון למועד דו"ח זה יש ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות הקיימות והצפויות במהלך השנתיים שלאחר פרסום הדו"ח הכספי בהגיע מועד קיומן, ואין בעיית נזילות בחברה.

החברה מייצרת תזרים מזומנים שוטף וקבוע, ואין מגבלות מיוחדות להעברת כספים לחברה מתאגידים בשליטתה. לעמדת דירקטוריון החברה, לחברה אין בעיית נזילות לרבות באירועים בלתי צפויים כגון ירידה בשיעור התפוסה בנכסי החברה או קושי בגיוס אשראי" 

הנחה זו מבוססת על תחזית המזומנים של החברה, וזאת גם בהתחשב בהשפעות בטווח הארוך העלולות להיות לאור התפרצותו והתפשטותו של נגיף הקורונה, על מקורות המימון של החברה והיכולת לגייס אשראי. החברה מייצרת תזרים מזומנים שוטף וקבוע, ואין מגבלות מיוחדות להעברת כספים לחברה מתאגידים בשליטתה. לעמדת דירקטוריון החברה, לחברה אין בעיית נזילות לרבות באירועים בלתי צפויים כגון ירידה בשיעור התפוסה בנכסי החברה או קושי בגיוס אשראי".

לצד זה, החברה מציגה – כמו חברות אחרות מהענף – נתונים שליליים באשר לפעילותה בשוק ההון: "לאחר תאריך הדיווח נרשמו ירידות שערים בשוק ההון, וזאת בין היתר על רקע התפשטות נגיף הקורונה", נכתב בדו"ח. "מתחילת 2020 ועד סמוך למועד אישור הדו"חות הכספיים, לחברה הפסד מימוש השקעות בסך של כ-9.6 מיליון שקל, ולאחר השפעת הטבת המס מסתכם ההפסד בסך של כ-7.4 מיליון שקל.

נוסף על כך, בתקופה זו - בגין השקעות אשר טרם מומשו - נוצר לחברה הפסד כתוצאה מירידת ערך בסך של כ-14.4 מיליון שקל, ולאחר השפעת הטבת מס מסתכם ההפסד בסך של כ-11.088 מיליון שקל - הפסד אשר עשוי לקטון או לגדול בהתאם להתפתחויות בשוק ההון".

"צעדי המניעה עשויים להוביל לעיכובים באכלוס ובמסירה של פרויקטים"

כמו רבים מהדו"חות שפורסמו לאחרונה, גם הדו"ח של אשטרום נכסים מקצה פרק נרחב וספציפי למשבר הקורונה עצמו. החברה מעריכה כי "אם המשבר יתארך, ובפרט אם צעדי המניעה יחמירו ומספר החולים יעלה, הפגיעה הכלכלית במשק צפויה להחריף ולהשפיע על פעילות כלל החברות במשק, ובכלל זאת על פעילות החברה. 

התפתחותו של מיתון עולמי עשויה להשפיע על הכנסותיה של החברה מדמי שכירות, להביא לירידה בביקוש לשטחים להשכרה, הן בתחום המסחר והן בתחום המשרדים, וכן להביא לפגיעה ביכולתם של השוכרים לעמוד בהתחייבויותיהם - וכפועל יוצא מכך להשפיע על תזרים המזומנים של החברה"

כמו כן, התפתחותו של מיתון עולמי עשויה להשפיע על הכנסותיה של החברה מדמי שכירות, להביא לירידה בביקוש לשטחים להשכרה, הן בתחום המסחר והן בתחום המשרדים, וכן להביא לפגיעה ביכולתם של השוכרים לעמוד בהתחייבויותיהם - וכפועל יוצא מכך להשפיע על תזרים המזומנים של החברה. צעדי המניעה אף יכולים להביא לפגיעה באספקה של חומרי גלם הנדרשים להשלמה וקידום בנייה של פרויקטים, לגידול בעלויות ההקמה ולמחסור בעובדים באתרי הבנייה, שעשויים להוביל לעיכובים באכלוס ובמסירה של פרויקטים.

למועד פרסום הדו"חות, החברה עדיין אינה יכולה להעריך את ההשפעות הישירות והעקיפות של התפשטות הנגיף על פעילות החברה ותוצאותיה העסקיות. החברה מעריכה כי יש לה יכולת פיננסית טובה להתמודדות עם השלכות המשבר, וזאת בין היתר לאור מגוון רחב של שוכרים ופיזורם הגיאוגרפי וכן לאור רמת הנזילות הנוכחית של החברה ותהליכים שבהם החלה להבטחת מסגרות אשראי נוספות".

נציין עוד כי קבוצת אשטרום עדכנה אתמול כי החליטה לבטל את הקצאת האופציות לארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר חברה לבנייה, "לאור הירידה בשערי המניות של חברות ציבוריות בבורסה לניירות ערך, והירידה המשמעותית בשער מניית החברה בבורסה".

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search