להורדת אפליקציה

אפריקה מגורים מימשה מניות ב-22 מיליון שקל

זאת על רק משבר הקורונה והשפעתו על הבורסה בתל אביב • "התמשכות המגפה עלולה לפגוע ברציפות פעילותה של החברה"

קורונה והבורסה. אפריקה ישראל מגורים כבר נקטה מהלכים בעקבות המשבר (שאטרסטוק)
קורונה והבורסה. אפריקה ישראל מגורים כבר נקטה מהלכים בעקבות המשבר (שאטרסטוק)

חברת אפריקה ישראל מגורים מעדכנת על צעדים שונים שביצעה בשל משבר הקורונה, ובעיקר בשל השפעתו על הבורסה בתל אביב, שמתאפיינת בתקופה האחרונה בירידות חדות. בדו"ח המסכם של החברה לשנת 2019, שפורסם היום (ב'),נכתב כי "במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020 הגדילה החברה את היקף ניירות הערך בסך של כ-140 מיליון שקל. יתרות המזומנים של החברה המושקעות בתיקי ניירות ערך מסתכמות בהיקף של 151.6 מיליון שקל, נכון ליום 31.12.2019.

לאור ירידות השערים שחלו בבורסה מאז מועד זה, מימשה החברה את החזקותיה במניות ובחלק מקרנות הנאמנות, בהיקף כספי של כ-22 מיליון שקל. למועד הדו"ח ממשיכה החברה להחזיק בניירות ערך בהיקף של כ-278 מיליון שקל, בגינן צפוי הפסד נוסף, מירידת ערך, בסך של כ-8 מיליון ש"ח. ההפסדים האמורים הינם לפני היוון הוצאות מימון למלאי מקרקעין ולפני מס".

התמשכותו והחרפתו של משבר בריאותי חסר תקדים זה עלולות להשפיע לרעה על היקפי הפעילות העסקית והכלכלית בעולם ובישראל, לרבות על היקפי הרכישה של דירות, כמו גם על זמינותו של אשראי מצידם של גופים פיננסיים, באופן ובשיעור שאינם ניתנים להערכה בשלב זה על ידי החברה"

החברה התייחסה בדו"ח גם באופן ספציפי להשלכות משבר הקורונה – בסעיף מיוחד שנוסף לדו"ח לקראת הוצאתו: "לאחר תקופת הדיווח על המצב הכספי, במהלך חודש ינואר 2020, חלה התפרצות הנגיף. לתאריך הדו"ח לא ניתן לעמוד על השלכות ישירות של המגפה על היקפי פעילותה של החברה. עם זאת, התמשכותה, תוך עלייה בשיעורי התחלואה והתרחבות של אזורי הסגר והיקפי הבידוד, עלולה לפגוע ברציפות פעילותה של החברה, בשל אפשרות של היעדרות מאסיבית של כוח אדם שחיוני לביצוע העבודות באתרי החברה, עיכוב בקבלת חומרי גלם לבנייה באתרי החברה, וכפועל יוצא מאלה - עיכוב במועדי הסיום של פרויקטים ומסירת הדירות. 

ככלל, התחייבויות החברה למסירת דירות מגובות בהתחייבויות של הקבלנים המבצעים לעמידה במועדים אלה. עם זאת, אין באמור לעיל להבטיח ניתוק מלא של החשיפה, בשים לב לכך שהיריבות הישירה כלפי רוכשי דירות הינה של החברה, ולהשלכות אפשריות של המשבר על איתנותם של קבלני ביצוע"

ככלל, התחייבויות החברה למסירת דירות מגובות בהתחייבויות של הקבלנים המבצעים לעמידה במועדים אלה. עם זאת, אין באמור לעיל להבטיח ניתוק מלא של החשיפה, בשים לב לכך שהיריבות הישירה כלפי רוכשי דירות הינה של החברה, ולהשלכות אפשריות של המשבר על איתנותם של קבלני ביצוע.

מעבר לאמור לעיל, התמשכותו והחרפתו של משבר בריאותי חסר תקדים זה עלולות להשפיע לרעה על היקפי הפעילות העסקית והכלכלית בעולם ובישראל, לרבות על היקפי הרכישה של דירות, כמו גם על זמינותו של אשראי מצידם של גופים פיננסיים למימון רכישה ופיתוח של קרקעות ו/או לביצוע פרויקטים, באופן ובשיעור שאינם ניתנים להערכה בשלב זה על ידי החברה".

ברקע משבר הקורונה הציגה אפריקה ישראל מגורים, כמובן, גם את הנתונים הכספיים לשנת 2019, ואלו הציגו שיא מבחינת מכירת הדירות – 826 כאלו לאורך 2019, לעומת 699 יח"ד בשנה הקודמת. הרווח הנקי לשנת 2019 הסתכם בכ-109 מיליון שקל, בהשוואה ל-86 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד; ברבעון הרביעי הסתכם הרווח הנקי בכ-58 מיליון שקל, בהשוואה לכ-33 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מגה אור: "איתנותה הפיננסית של החברה תאפשר לה לעמוד בהתחייבויות הקיימות והעתידיות"

גם חברת מגה אור פרסמה היום התייחסות משלה באשר למשבר הקורונה: "המשך התפשטות הנגיף והבהלה הציבורית, לצד ההנחיות האמורות, אשר משתנות מעת לעת ועשויות להיות מחמירות אף יותר, עלולים לגרום לירידה בפדיונות השוכרים של החברה במרכזים המסחריים, הן בשל האטה משמעותית במספר המבקרים במרכזים המסחריים כאמור, והן בשל האיסור על פעילויות מסוימות, באופן אשר עלול להביא לפגיעה בתשלום דמי השכירות לחברה בעתיד. בהתחשב בנסיבות המצב, בכוונת החברה לסייע לשוכריה במרכזים המסחריים במקרים שבהם הפדיונות שלהם ייפגעו באופן שיצריך תמיכה זמנית. 

ניתן להניח שהמשך התפשטות הנגיף ועימו החרפת ההנחיות יגררו גם פגיעה אפשרית בכוח האדם ובאספקה של חומרים וציוד בנייה לפרויקטים בשלבי ייזום, דבר העשוי לגרום לעיכוב בלוחות הזמנים של עבודות ההקמה והאכלוס של אותם הפרויקטים"

מרבית מרכזיה המסחריים של החברה הינם מרכזי מסחר פתוחים ואינם קניונים סגורים אשר פתיחתם נאסרה במסגרת ההנחיות, ואלו ימשיכו לפעול בכפוף להנחיות. ניתן להניח שהמשך התפשטות הנגיף ועימו החרפת ההנחיות יגררו גם פגיעה אפשרית בכוח האדם ובאספקה של חומרים וציוד בנייה לפרויקטים בשלבי ייזום, דבר העשוי לגרום לעיכוב בלוחות הזמנים של עבודות ההקמה והאכלוס של אותם הפרויקטים.

למועד זה אין בידי החברה אפשרות להעריך את היקף ההשפעה של הנגיף וההנחיות האמורות על פעילות החברה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, להערכת החברה בעת הנוכחית, איתנותה הפיננסית של החברה תאפשר לה לצמצם את היקף השפעת החשיפה למשבר ולעמוד בהתחייבויות הקיימות והעתידיות".

עוד נציין כי חברת רני צים מרכזי קניות עדכנה על הארכת התקופה להשלמת בדיקת הנאותות והחתמה על ההסכם המפורט לרכישת חברת מידאס בידי החברה – בהמשך להודעת החברה מסוף החודש שעבר. "לאור המצב הכללי במשק הוחלט להאריך את התקופה ב-60 ימים". על פי העסקה הנרקמת, רני צים תרכוש את השליטה במידאס תמורת 50 מיליון שקל, ותחזיק ב-62.5% ממנה.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search