search

ועדות הערר דחו 76% מהעררים שהוגשו ב-2018 על 55 תוכנית בנייה

דוח מינהל התכנון: המועצה הארצית אישרה 13 תוכניות מתאר ארציות ו-4 תוכניות מתאר מחוזיות • אישרה 126 תוכניות פרטניות ו-39 בקשות להיתרי בנייה

כיכר המדינה - ת"א
כיכר המדינה - ת"א

כפי שפורסם בשנתון - דוח הפעילות השנתי לשנת 2018 של מינהל התכנון, בשנת 2018 אושרו במוסדות התכנון השונים תוכנית לכ-151 אלף יחידות דיור כש-21% מהם במחוז תל אביב, (31 אלף דירות), 20% (כמעט 31 אלף) במחוז המרכז, 24% (37 אלף) במחוז הדרום, 16% (24 אלף) במחוז חיפה, 13% (כ-20 אלף) במחוז צפון ו-6% (8,000) במחוז ירושלים. במחוזות ת"א והמכרז מדובר על עלייה לעומת 2017 (מ-11% ו-15% בהתאמה), בעוד שמשקלם של מחוזות דרום וצפון מכלל האישורים ירד מ-56% ביחד ב-2017 ל-37% השנה.


 
מתוך כלל יחידות הדיור שאושרו ב-2018, המועצה הארצית דנה ב-41 תוכנית מתאר ארציות ומחוזיות וב־25 נושאים אחרים. בולטת במיוחד פעילות המועצה הארצית בתחומי תשתיות תחבורה, אנרגיה ומים. 


 

בסך הכל התקבלו במועצה הארצית 49 החלטות ב-35 תוכניות מתאר ארציות, בעוד 4 הוחלט על עריכתן והעברתן להערות באותו הדיון. סה"כ אישרה המועצה הארצית 13 תוכניות מתאר ארציות, כשמשך הזמן הממוצע היה 48.5 חודשים לכל הליך ומשך זמן חציוני לכל ההליך 37 חודשים.

המועצה גם דנה ב-6 תוכניות מתאר מחוזיות ומתוכן החליטה על אישורן של ארבע ועל הפקדתן של שתיים. משך זמן האישור היה 10.5 חודשים בממוצע לכל ההליך.

בשנת 2018 הוגשו למועצה הארצית 175 תוכניות פרטניות ו-47 בקשות להיתרים. מתוך 144 החלטות שקיבלה המועצה הארצית – 88% מהתוכניות אושרו או אושרו בתנאים, וכל הבקשות להיתרים (39) אושרו. השאר הוחזרו לוועדות לעריכה. 

מבחינת נוכחות בדיוני המועצה הארצית ניתן לראות נוכחות גבוהה בדיונים בהשתתפות יו"ר המועצה הארצית, שר האוצר או נציגו, ועוד 35 חברים: 13 נציגי ממשלה, 11 נציגי שלטון מקומי ו-11 נציגים שאינם מהממשלה או מהשלטון המקומי.

למועצה הארצית מספר ועדות משנה לעררים: ועדת ערר על החלטות הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה, ועדות ערר על החלטות הוועדות למתקנים ביטחוניים (ולמ"ב), עררים על החלטות הוולקחש"פ, עררים על החלטות הולחו"ף, עררים על החלטות ועדות מחוזיות ביושבן כוועדות מקומיות בשטחים מחוזיים־מקומיים, ועררים בנושא היטלים ופיצויים. 

ב-2018 הוגשו לוועדות המשנה לעררים 69 עררים על החלטות של הוועדות המחוזיות והולחו"ף ב-55 תוכניות. 40 עררים מתוך ה־69 הוגשו וגם הוכרעו בשנת 2018, ואילו על 18 עררים היו החלטות על עררים משנים קודמות. סה"כ הוכרעו 58 עררים אשתקד. בשני עררים הייתה הכרעה ללא דיון, וב־56 העררים הנותרים הייתה הכרעה. 63 מהעררים שהוגשו שובצו לדיון בתוך שלושה חודשים בלבד מיום הגשתם. קרוב למחצית העררים הוכרעו תוך 4 חודשים. מתוך 58 עררים שהוכרעו, 24% (14 עררים) התקבלו בעיקרם ו-76% (44 עררים) נדחו בעיקרם.

לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את  אפליקציית מרכז הנדל"ן
אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות