search

רבוע כחול נדל"ן: מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, שי באב"ד, מונה לדירקטור בחברה

המינוי – מתחילת יוני ועד לכינוס האספה הכללית השנתית הבאה של החברה • באב"ד שימש בתפקיד מנכ"ל משרד האוצר במשך כחמש שנים, עד ליוני האחרון • לאחרונה מונה למנכ"ל אלון רבוע כחול

שי באב"ד (יח"צ)
שי באב"ד (יח"צ)

מנכ"ל משרד האוצר עד לפני כשנה, שי באב"ד, מונה לדירקטור בחברת רבוע כחול נדל"ן. כך עדכנה היום (ה') החברה בהודעתה לרשות לניירות ערך. על פי ההודעה, החליט היום דירקטוריון החברה למנות את באב"ד לדירקטור בחברה מ-6 ביוני 2021 ועד למועד האספה הכללית השנתית הבאה של החברה.

עוד אישר הדירקטוריון, לאחר שהתקבל לכך אישור ועדת התגמול של החברה, כי "בהתאם לתקנה 1ב(א)(3) לתקנות החברות, באב"ד יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה, בסכום הקבוע כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות, לפי העניין, בהתאם לדרגת הונה העצמי של החברה על פי תקנות הגמול (כפי שהחברה תהא מדורגת מעת לעת), אשר לא יעלה על הגמול הנמוך ביותר המשולם לדירקטור אחר בחברה (קרי, לדירקטור שאינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית), ולא יעלה על הסכום המרבי לפי תקנות 4, 5 ו-7 לתקנות הגמול. 

באב"ד יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה, לפי העניין, בהתאם לדרגת הונה העצמי של החברה על פי תקנות הגמול, אשר לא יעלה על הגמול הנמוך ביותר המשולם לדירקטור אחר בחברה , ולא יעלה על הסכום המרבי לפי תקנות 4, 5 ו-7 לתקנות הגמול"

למיטב ידיעת החברה, באב"ד ימחה את הגמול שלו יהא זכאי עבור כהונתו כדירקטור בחברה לבעלת השליטה בחברה, אלון רבוע כחול ישראל. נוסף על כך יהיה זכאי באב"ד זכאי לביטוח נושאי משרה כמקובל בחברה, כפי שיאושר מעת לעת, וכן לשיפוי בנוסח המקובל בחברה, שאושר על ידי האספה הכללית".

עיקרי נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בעניין המינוי: סכומי הגמול המשולמים לשי באב"ד אינם עולים על הגמול הנמוך ביותר המשולם לדירקטור בחברה ואינם עולים על הסכום המרבי שניתן לשלם לדירקטור חיצוני בהתאם לתקנות הגמול; גמול דירקטורים, ובכלל זה דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים, בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות הגמול, מהווה אמת מידה מקובלת ונהוגה בחברות ציבוריות רבות; הגמול האמור משקף את הגמול הראוי, בהתחשב בהיקף עסקיה של החברה ובאופיים וכן בהיותה חברה ציבורית; העסקה אינה כוללת חלוקה, ולא קיים חשש סביר שהעסקה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן".

נזכיר כי באב"ד כיהן כמנכ"ל משרד האוצר במשך כחמש שנים, מיוני 2015 ועד יוני 2020, תחת שרי האוצר משה כחלון וישראל כ"ץ. הוא פרש מתפקידו על רקע "חילוף המשמרות" בין כחלון, השר שמינה אותו לתפקיד, לבין כ"ץ. לאחרונה פורסם כי באב"ד מונה למנהל העסקים הראשי של קבוצת אקסטרה ישראל, ולמנכ"ל חברת האחזקות שלה בישראל - היא אלון רבוע כחול, בעלת השליטה ברבוע כחול נדל"ן.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על תוכניות העתיד של תל אביב? להבין לעומק את עולם ההזדמנויות הנדל"ני שהעיר המרתקת הזו מציעה לאנשי נדל"ן, וללמוד עוד על הפוטנציאל הגלום בה, ואר טרם התממש?
הירשמו כאן ליום עיון בנושא תוכניות העתיד של תל אביב יפו, לאנשי נדל"ן!
מתי? שני, 28.6.2021, בין 13:30 ל-18:30
אל תפספסו!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search