להורדת אפליקציה

הכשרת הישוב מציעה תנאים חדשים למנכ"ל, עופר נמרודי: שכר - 268,000 שקל בחודש; מענק שנתי - עד 5 מיליון שקל

ההצעה להסכם החדש עם המנכ"ל, ומבעלי השליטה בחברה, תובא לאישור בעלי המניות באספה כללית מיוחדת בחודש הבא • "בתקופת הסכם הניהול המסתיים עלה שווי השוק של החברה בכ-30%"

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב ומבעלי השליטה בה (ורדי כהנא)

על רקע סיומו המתקרב של הסכם הניהול מול המנכ"ל ומבעלי השליטה, עופר נמרודי, מבקשת חברת הכשרת הישוב לאשר תנאים חדשים עבורו, במסגרת הסכם העסקה חדש לשלוש שנים נוספות. שני הפרטים המרכזיים בהסכם החדש: שכר חודשי של 268,000 שקל ומענק שנתי עד תקרה של חמישה מיליון שקל.

החברה הודיעה ביום חמישי האחרון על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ב-20 באפריל, וזאת לטובת "אישור התקשרות בהסכם ניהול עם עופר נמרודי חברה להשקעות, חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאות של עופר נמרודי, לקבלת שירותי מנכ"ל מחברת הניהול, לתקופה של שלוש שנים.

הובהר, כי נמרודי יהיה רשאי להקדיש מזמנו לניהול עסקיו האחרים, כל עוד אין ניגוד עניינים בין פעילותו בעסקיו האחרים לבין פעילות בחברה, ובלבד שהיקף מתן שירותי המנכ"ל לחברה לא יפחת מהיקף משרה של 90%

חברת הניהול תספק לחברה את שירותי המנכ"ל באמצעות עופר נמרודי. הובהר, כי נמרודי יהיה רשאי להקדיש מזמנו לניהול עסקיו האחרים, כל עוד אין ניגוד עניינים בין פעילותו בעסקיו האחרים לבין פעילות בחברה, ובלבד שהיקף מתן שירותי המנכ"ל לחברה לא יפחת מהיקף משרה של 90%. עוד הובהר, כי כהונת נמרודי כנושא משרה בחברות בת של החברה, בכל היקף שהוא, לא תיחשב הפרה של ההתחייבות להיקף משרה של 90% בחברה.

תמורת שירותי המנכ"ל ישולם לחברת הניהול תשלום חודשי כולל בסך של 268,000 שקל צמודים במלואם למדד המחירים לצרכן. אחת לשנה (החל מן הדו"חות הכספיים השנתיים לשנת 2021 יוענק לחברת הניהול מענק מן הרווח הנקי המאוחד המיוחס לבעלי המניות של החברה, בתוספת שינוי בקרנות ההון האחרות של החברה הנובע מעליה או מירידה בשיעורי ההחזקה שלה בחברות בנות".

המענק האמור יהיה עד לגובה של חמישה מיליון שקל, כשיעור מן הרווח לחישוב המענק, כפי שאפשר לראות בטבלה זו, הלקוחה מתוך הודעת החברה לרשות לניירות ערך:

בהתאם לתנאים החדשים, העלות השנתית הצפויה בגין שירותי המנכ"ל בחברה, לא כולל המענק השנתי, תסתכם ב-3.36 מיליון שקל. תוקף הסכם הניהול הוא החל מ-22 במרץ 2021 לתקופה של שלוש שנים.

יש לציין כי בשל העובדה שהאספה המדוברת לאישור התנאים תתקיים לאחר תפוגתו של ההסכם הקודם (ב-21 במרץ),הוציאה החברה הודעה נוספת ובה נכתב כי דירקטוריון החברה החליט "לאשר העמדת רכב למנכ"ל ממועד סיום ההסכם ועד למועד אישור התקשרות בהסכם העסקה חדש בידי האספה הכללית, כנגד נשיאה במלוא הוצאות החזקתו המוערכים בכ-12,500 אלף שקל בחודש, אשר ישולמו בסוף כל חודש בהתאם להוצאות בפועל". עוד הודגש בהודעה כי "החברה מעוניינת בהעסקת המנכ"ל תמורת שכר מלא והולם", וכי ההסדר המצוין בהודעה זו לא נועד להחליף את הכוונה הזו.

לעופר תרומה משמעותית לפיתוח עסקי קבוצת החברה וייצוג ענייניה. החברה צלחה בהובלתו תקופות משבריות בישראל ובעולם, תוך שמירה על מוניטין ללא רבב הן בקרב מוסדות פיננסיים, הן בשוק ההון והן בקרב לקוחותיה וספקיה. לעופר תרומה מתמשכת ועקבית לחברה ולהשאת ערך יוצא דופן עבור בעלי מניותיה לאורך שנים"

נחזור אל ההודעה העיקרית, ואל נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון, שם נכתב כך: "עופר הוא מנהל מנוסה ובעל היכרות מעמיקה עם עסקי החברה ועם החברות הבנות שלה. לעופר תרומה משמעותית לפיתוח עסקי קבוצת החברה וייצוג ענייניה. החברה צלחה בהובלתו תקופות משבריות בישראל ובעולם, תוך שמירה על מוניטין ללא רבב הן בקרב מוסדות פיננסיים, הן בשוק ההון והן בקרב לקוחותיה וספקיה. לעופר תרומה מתמשכת ועקבית לחברה ולהשאת ערך יוצא דופן עבור בעלי מניותיה לאורך שנים. 

במשך שלוש שנות הסכם הניהול אשר קדמה להסכם הניהול המסתיים (כלומר ממרץ 2015 עד מרץ 2018) עלה שווי השוק של החברה ביותר מ-150%, ובתקופת הסכם הניהול המסתיים כעת (כלומר ממרץ 2018),עלה שווי השוק של החברה בכ-30% נוספים - וזאת על אף הפגיעה המשמעותית שנגרמה לשווי השוק של החברה בשנה האחרונה, על רקע משבר הקורונה החמור הפוקד את העולם. יצוין כי שווי השוק של החברה ערב פרוץ משבר הקורונה שיקף עלייה של כ-110% בהשוואה לשווי השוק בעת תחילת תוקפו של הסכם הניהול המסתיים".

הצטרפו למאות חברות נדל"ן מובילות המשתתפות ב- "פסגת הנדל"ן אילת"- ועידת בכירי הנדל"ן
והבטיחו מקומכם עכשיו: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search