ב"ש: העליון דחה בקשת העירייה לדחות על הסף את תביעת ביג

ביג מרכזי קניות תבעה 19.8 מיליון שקל מהעירייה בביהמ"ש המחוזי, בטענה לגביית יֶתֶר • העירייה טענה כי רק לעליון סמכות לדון בסוגיה כזו • השופט גרוסקופף דחה הטענות

מנכ"ל ביג מרכזי קניות, חי גאליס. התביעה תמשיך להתנהל במחוזי (ביג מרכזי קניות)
מנכ"ל ביג מרכזי קניות, חי גאליס. התביעה תמשיך להתנהל במחוזי (ביג מרכזי קניות)

תביעת ביג מרכזי קניות נגד עיריית באר שבע תמשיך להתנהל בבית המשפט המחוזי בעיר: כך קבע שופט בית המשפט העליון, עופר גרוסקופף, בדיון בבקשת העירייה לדחות את תביעתה של ביג על הסף. השופט קבע כי אין מניעה שהמחוזי ידון במקרה, וכתב: "בית המשפט קמא יבחן, לאור מהות התביעה ונסיבותיה, אם ראוי שטענת סבירות התעריפים תתברר בדרך של ביקורת עקיפה, או שמא ראוי ואף מתחייב שסוגיה זו תתברר בדרך של תקיפה ישירה לפני הערכאה המנהלית המוסמכת".

תחילת הפרשה בתביעה שהגישה לפני כשנה ביג מרכזי קניות נגד העירייה, לבית המשפט המחוזי בעיר, בבקשה להשבת כספי תשלומי אגרות והיטלי פיתוח, אשר לטענתה העירייה גבתה ממנה ביתר, ביחס למקרקעין שנמצאים בשטח המוניציפלי של העירייה. גובה התביעה שהגישה החברה: 19.8 מיליון שקל.

באוקטובר דחתה שופטת המחוזי גאולה לוין את הבקשה לסילוק התביעה על הסף, בנימוק שהמקרה דנן אינו מצדיק זאת, בשלב המקדמי שבו מתנהל ההליך. זאת מכיוון שטענת ביג לגבייה שלא כדין מבוססת על שורת טענות, שמקצתן בלבד נוגעות לסבירות התעריפים

ביולי האחרון הגישה העירייה למחוזי בקשה לסילוק התובענה על הסף, מחמת היעדר סמכות עניינית. היא ביססה את טענותיה על שני יסודות: פסק דינו של העליון בעניין אלפריח נגד עיריית חיפה, שלפיו ככלל לא ניתן לתקוף את התוקף של חוק עזר, ובכלל זה את סבירותו וסבירות התחשיב שביסודו או התעריפים המנויים בו, בדרך של תקיפה עקיפה בפני ערכאה אזרחית; עמדת היועץ המשפטי לממשלה, בגדרה נקבע כי תקיפה המכוונת בעיקרה כלפי התחשיבים לפיהם חושבו תחשיבי ההיטל צריכה להיעשות בדרך של הגשת עתירה לבג"ץ.

באוקטובר דחתה שופטת המחוזי גאולה לוין את הבקשה לסילוק התביעה על הסף, בנימוק שהמקרה דנן אינו מצדיק זאת, בשלב המקדמי שבו מתנהל ההליך. זאת מכיוון שטענת ביג לגבייה שלא כדין מבוססת על שורת טענות, שמקצתן בלבד נוגעות לסבירות התעריפים, ומאחר שלא נטען כי יתר טענותיה של ביג אינן מצויות בסמכות בית המשפט. לצד זה בית המשפט נמנע מלהכריע בשלב הנוכחי אם יש מקום לברר כעניין שבסמכות נגררת את טענת סבירות התעריפים, וקבע כי שאלה זו תתברר ותוכרע במסגרת ניהול התביעה.

"התובענה כשלעצמה מהווה 'תקיפה עקיפה' של מעשה מנהלי"

על תשובה זו פנתה העירייה לבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים. לטענתה, החלטת בית המשפט המחוזי סותרת את הלכת אלפריח ואת פסיקת בתי המשפט המחוזיים שניתנו לאחריה, זאת מכיוון שעסקינן בתובענה להשבת אגרות והיטלי פיתוח ששילמה ביג, "ומשכך התובענה כשלעצמה מהווה 'תקיפה עקיפה' של מעשה מנהלי – דרישת התשלום שהוצאה לביג. לכן היה על ביג לפעול בדרך המלך באמצעות תקיפת החלטת העירייה לחייבה באגרות ובהיטלים באופן ישיר על ידי הגשת עתירה מנהלית".

השופט גרוסקופף קבע, לאחר עיון בחומרים, כי דין הבקשה להידחות. "סילוק תובענה על הסף הוא סעד חריג וקיצוני המביא לדחייתה או למחיקתה של תובענה טרם התבררה לגופה, ולפיכך שמור הוא למקרים חריגים – כאשר ברור כי אף אם יוכחו מלוא הטענות בכתב התביעה לא יהא בכך כדי להביא לתובע את הסעד המבוקש", הבהיר השופט. "ההשלכה של החלטה הדוחה בקשה לסילוק על הסף אינה הרת גורל, שכן משמעותה היא המשך בירור התובענה. 

הלכה פסוקה היא כי ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטות כגון דא, למעט במקרים נדירים. סבורני כי המקרה דנן אינו נמנה בגדר המקרים החריגים המצדיקים התערבות של ערכאת הערעור"

הלכה פסוקה היא כי ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטות כגון דא, למעט במקרים נדירים שבהם מתעורר חשש לניהול הליך סרק הכרוך בהשקעת משאבים רבים, או כאשר נפלה טעות מהותית בהחלטת הערכאה המבררת. סבורני כי המקרה דנן אינו נמנה בגדר המקרים החריגים המצדיקים התערבות של ערכאת הערעור".

השופט ציין כי לא מצא שנפל פגם בהחלטת בית המשפט המחוזי, ועבר להתמקד בטענותיה של העירייה ובפרשנותה לפסקי הדין שציינה: "מעיון בכתב התביעה עולה כי כלל לא התבקש בענייננו סעד של ביטול חוקי העזר, התחשיבים שביסודם או התעריפים שנקבעו במסגרתם. זאת, בשונה מהסעדים שהתבקשו בתביעות מושא הלכת אלפריח ועניין תדהר, שאליהם מפנה העירייה. משכך, הסמכות לדון בתובענה דנן נתונה לערכאה אזרחית, וההחלטה שלא לסלק על הסף את התובענה בכללותה – בדין יסודה.

העירייה סבורה כי די בכך שההחלטה לחייב את ביג בתשלום אגרות והיטלי פיתוח היא, כשלעצמה, אקט מנהלי על מנת למנוע ממנה את האפשרות להגיש תביעה להשבה בבית משפט אזרחי, ולחייבה לנהל תחילה הליך מנהלי בבית המשפט המנהלי. עמדה זו אינה מקובלת עליי"

העירייה סבורה כי די בכך שההחלטה לחייב את ביג בתשלום אגרות והיטלי פיתוח היא, כשלעצמה, אקט מנהלי על מנת למנוע ממנה את האפשרות להגיש תביעה להשבה בבית משפט אזרחי (תקיפת עקיפין), ולחייבה לנהל תחילה הליך מנהלי בבית המשפט המנהלי (תקיפה ישירה). עמדה זו אינה מקובלת עליי, ולהבנתי היא קוראת את הלכת אלפריח באופן המותח את גבולותיה מעבר לנדרש".

לעיון בהחלטה במלואה לחצו כאן

לפני שחתם את החלטתו הבהיר שופט העליון גרוסקופף כי "אין בדחיית הבקשה לסילוק על הסף כדי ללמד על סיכויי התובענה להתקבל, או על כך שקיימת סמכות נגררת לדון ולהכריע בטענת סבירות התעריפים". הוא קבע כי בקשת רשות הערעור נדחית, ולא קבע תשלום הוצאות למי מהצדדים.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search