סוף להלבנות הכסף בענף הנדל"ן: הוראות וכללים בחוק לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן יכנס לתוקף בתחילת 2019. מפסיקים לרכוש דירות עם מזוודות של מזומנים

סוף להלבנות הכסף בענף הנדל"ן
סוף להלבנות הכסף בענף הנדל"ן

חוק צמצום השימוש במזומן פורסם ברשומות ב-18 במרץ 2018 וייכנס לתוקף בתחילת 2019. לחוק השלכות גדולות גם על ענף הנדל"ן. על פי החוק, תהיינה מספר מגבלות על שימוש במזומן:

  • שימוש במזומן בעסקאות: ככלל, נקבע כי בכל עסקה שערכה עולה על 11,000 שקל (אם מדובר בבעל עסק) או 50,000 שקל (אם מדובר במי שאינו בעל עסק), יאסר תשלום התמורה במזומן. החוק קובע, כי כאשר מחיר העסקה עולה על סכומים אלה, לפי העניין, ניתן לשלם במזומן סך של 10% ממחיר העסקה או סך בגובה התקרה הרלוונטית, כנמוך.
  • שימוש במזומן כשכר עבודה, תרומה או הלוואה: נקבע כי בכל תשלום שכר עבודה, מתן תרומה או מתן הלוואה, שערכו עולה על 11,000 שקל, תשלום במזומן יהיה אסור. עם זאת, כאשר התשלום עולה על סך של 11,000 שקל, סכום הנמוך מבין 10% ממחיר העסקה או 11,000 שקל, כנמוך, ניתן יהיה לשלם במזומן.
  • שימוש במזומן כמתנה: חל איסור להעניק או לקבל מזומן כמתנה אם סכום המתנה עולה על 50,000 שקל. עם זאת, כאשר ניתנת מתנה בסך של מעל 50,000 שקל, ניתן להעביר במזומן סכום בגובה של 10% מגובה המתנה או סך של 50,000 שקל, כנמוך. יש לציין כי על תשלום במזומן בין קרובי משפחה, כל עוד לא מדובר בשכר עבודה לא יחולו המגבלות.
    [quote]

רוכש זכות במקרקעין,  החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יכלול בהצהרה אחד מאלה:

  1. פרטי אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות.
  2. במידה ובמועד מתן ההצהרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו, יצהיר על כך ויהיה חייב לדווח את פרטי אמצעי התשלום תוך שישה חודשים מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לרוכש או ניתנה לפקודתו.

הגבלות גם על שימוש בצ'קים

החוק מציג גם הגבלות על שימוש בהמחאות. נקבע כי אסור יהיה לתת "צ'ק פתוח" או צ'ק "מוסב על החלק". עוד נקבע, כי לבנק יהיה אסור לפרוע צ'ק ללא ששם הנפרע נקוב בו ("צ'ק פתוח"), או צ'ק מוסב שעולה על 10,000 שקל, אם הוא הוסב יותר מפעם אחת או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב. תחולת החוק החל מיום 1.1.2019  - אולם הוא לא יחול על הסכמי הלוואה ועסקאות שנכרתו לפני שנת 2019. זאת, למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות וכן על צ'קים שהופקדו למשמרת בבנק, בנק הדואר או אצל בעל רישיון למתן שירות פיקדון ואשראי לפני שנת 2019.

ב-9 החודשים הראשונים שבהם יופעל ההסדר, לא יוטל עיצום כספי או קנס על מי שהפר את המגבלות בפעם הראשונה, וזאת כדי לאפשר לציבור תקופת הסתגלות.

לאחר שנה (בתחילת שנת 2020) מיום כניסת החוק לתוקף, תוטל חובה על שר האוצר לבחון את שינוי הסכומים האמורים במזומן מ-11,000 שקל ל-6,000 ₪ (לגבי עוסקים), ומ-50,000 שקל ל-15,000 שקל (לגבי מי שאינו עוסק, למעט בעסקה של רכישת רכב). כמו כן, יהיה על שר האוצר לבחון האם לאסור לחלוטין על פירעונו של צ'ק מוסב בכל סכום שהוא (למעט, אם ההיסב הוא לגוף פיננסי מפוקח, לשם פירעון הצ'ק).

כמו כן, במסגרת החוק נקבעה הוראת שעה, לפיה למשך תקופה של  שלוש שנים (עד ליום  1.1.2022), ההגבלות על השימוש במזומן ובצ'קים לא יחולו על תושבי האזור או תושבי שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים וכן לא יחולו על אזרח ישראלי אשר נותן להם תשלום במזומן. אזרח ישראלי חייב לדווח לרשות המוסמכת עד ה 15- כל חודש,  האם הוא קיבל או נתן תשלום במזומן לתושב האזור או לתושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחי ישראל,  בעבור עסקה שמחירה עולה על 50,000 שקל.
לפי  החוק, על עוסק שיפר את המגבלות על מזומן או המחאות יוטלו עיצומים כספיים, ועל מי שאינו עוסק שיפר את אותן המגבלות יוטלו קנסות פליליים (עם כוונה להפוך אותם לקנסות מנהליים).

 

 

 

           

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search