להורדת אפליקציה

אלרוב נדל"ן:ההפסד הכולל ברבעון הראשון של 2020–כ-340 מיליון שקל

לחברה גם הון חוזר שלילי של 1.08 מיליארד שקל, והיא מדווחת כי חלו ירידות של כ-155 מיליון שקל בשווי ההוגן של השקעותיה בניירות ערך סחירים

בעלי אלרוב נדל"ן, אלפרד אקירוב (התאחדות התעשיינים)
בעלי אלרוב נדל"ן, אלפרד אקירוב (התאחדות התעשיינים)

התחזיות של אלרוב נדל"ן באשר להשפעת משבר הקורונה על תוצאותיה – מתממשות: באמצע אפריל שלחה החברה הודעה לרשות לניירות ערך ובה היא מעריכה כי "צפויה להיות השפעה מהותית לרעה על הרווחיות התפעולית מפעילותה המלונאית של הקבוצה בשנת 2020". כבר כעת ההשפעה הזאת מורגשת, ובצורה משמעותית.

ההפסד הכולל של החברה לתקופה זו הסתכם בכ-340 מיליון שקל, זאת לעומת הפסד כולל של כ-77 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – ולעומת רווח כולל של כ-343 מיליון שקל לשנת 2019

על פי הדו"ח המסכם של החברה לרבעון הראשון של 2020, ההפסד הנקי הסתכם בכ-207 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של 11 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. וזה לא הכול: ההפסד הכולל של החברה לתקופה זו הסתכם בכ-340 מיליון שקל, זאת לעומת הפסד כולל של כ-77 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – ולעומת רווח כולל של כ-343 מיליון שקל לשנת 2019.

החברה מדווחת עוד כי נכון לסוף הרבעון ההון החוזר השלילי בדו"חות המאוחדים עומד על כ-1.084 מיליארד שקל, לעומת הון חוזר שלילי בסך של כ-510 מיליון שקל בסוף 2019. הגידול בהון החוזר נובע בעיקר מגידול באשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר, בעקבות "מיון אשראי בגין מלון לוטסיה בצרפת בסך של כ-463 מיליון שקל מהתחייבויות", כך לפי אלרוב נדל"ן.

לחברה הון חוזר שלילי זה שנים, הנובע מהחלטת החברה להעדיף מימון באשראי לזמן קצר, וזאת בהתחשב בשיעורי הריבית לזמן קצר ובהתחשב בתקבולים צפויים ממכירת נכסים"

עם זאת, יש לציין כי נתון זה אינו יוצא דופן מבחינת דו"חותיה של אלרוב נדל"ן. בדו"ח המסכם לרבעון הראשון היא מקפידה לציין כי "לחברה הון חוזר שלילי זה שנים, הנובע מהחלטת החברה להעדיף מימון באשראי לזמן קצר, וזאת בהתחשב בשיעורי הריבית לזמן קצר שהינם נמוכים בהשוואה לריבית לזמן ארוך בשנים האחרונות, ובהתחשב בתקבולים צפויים ממכירת נכסים".

בדו"ח נכללים עוד כמה נתונים מעניינים על השפעת המשבר. כך מתברר כי במהלך תקופת הדו"ח חלו ירידות משמעותיות בשוויין ההוגן של השקעות הקבוצה בניירות ערך סחירים, אשר הסתכמו ב-154.9 מיליון שקל; החברה הכירה בתקופת הדו"ח בירידת ערך של כ-236 מיליון שקל במסגרת הרווח הכולל האחר בגין עדכון השווי ההוגן של מלונות הקבוצה; עוד רשמה החברה קיטון בשערוך של רכוש קבוע נטו ממס בסך של כ-184 מיליון שקל; עלייה בהפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ בסך של כ-52 מיליון שקל, בעקבות התחזקות הפרנק השוויצרי והאירו ביחס לשקל; וקיטון נטו במזומנים ובשווי מזומנים, של 16 מיליון שקל.

"להערכת החברה ומעריכי השווי החיצוניים, אין שינוי מהותי בשווים של נכסי הנדל"ן המניב של החברה ביחס להערכות השווי שבוצעו בסוף שנת 2019", נכתב בדו"ח, "ובכלל זה אין שינוי משמעותי בהנחות העבודה העיקריות בבסיס הערכות השווי, כגון שיעורי היוון ותחזית תזרימי המזומנים העתידית.

להערכתם של מעריכי השווי החיצוניים של החברה, השפעת נגיף הקורונה על שווי הנכסים הינה לטווח הקצר, וההערכה היא כי לא תהיה השפעה מהותית בטווח הארוך ובשים לב כי ההתאוששות ענף התיירות לא תהיה מיידית"

להערכתם של מעריכי השווי החיצוניים של החברה, השפעת נגיף הקורונה על שווי הנכסים הינה לטווח הקצר, וההערכה היא כי לא תהיה השפעה מהותית בטווח הארוך ובשים לב כי ההתאוששות ענף התיירות לא תהיה מיידית. באשר למלונות הקבוצה באירופה, אומדן שיעורי ההיוון בטווח התחזית ובטווח הארוך נותר ללא שינוי לעומת הערכות השווי האחרונות.

החברה סבורה כי קיימת לה יכולת פיננסית טובה להתמודד עם משבר זה ולפרוע את התחייבויותיה כסדרן ולעמוד באמות מידה פיננסיות בעתיד הנראה לעין, בין השאר לאור תזרים המזומנים שלה, האמצעים הנזילים שנמצאים ברשותה, פיזור פעילותה, שיעור המינוף, הונה העצמי, יכולות המימון, מסגרות האשראי ויחסיה עם הגופים המממנים, חבילות סיוע של הרשויות הרלוונטיות המקומיות ועוד. החברה מעריכה לעת הזו כי פתיחת מלונות הקבוצה בירושלים צפויה במהלך החודשים יולי ואוגוסט 2020".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search