להורדת אפליקציה

מנרב צמצמה השקעה בבורסה ב-140 מיליון; "הפסדים של כ-20 מיליון שקל"

זאת על רקע המשבר החריף, שגורם לירידות שערים בבורסה בתל אביב, כידוע, כמו גם ברחבי העולם • בנק ירושלים מכר 80% מתיק ההלוואות לדיור שהוא מנהל

אברהם קוזניצקי, יו"ר קבוצת מנרב. "פגיעה באיתנות שוכרים עלולה לפגוע בתזרים המזומנים של החברה" (יח"צ)
אברהם קוזניצקי, יו"ר קבוצת מנרב. "פגיעה באיתנות שוכרים עלולה לפגוע בתזרים המזומנים של החברה" (יח"צ)

גופים שונים במשק ממשיכים במימוש החזקותיהם על רקע משבר הקורונה והפגיעה בשווקים: חברת מנרב מפרסמת היום (ג') דיווח מקדים לדו"ח המסכם שלה לשנת 2019, ושם היא מעדכנת על מהלכים שביצעה לאחרונה בבורסה בתל אביב, בעקבות המצב הנוכחי במשק וירידות השערים במדדים המובילים.

"התפשטות נגיף הקורונה הובילה לירידות חדות במחירי ניירות הערך בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובבורסות מרכזיות ברחבי העולם בתקופה האחרונה. כתוצאה מהירידות כאמור, זקפה החברה הפסדים בגין תיקי ניירות הערך שלה, אשר נאמדים נכון למועד פרסום זה בהיקף של כ-20 מיליון שקל. יובהר כי להפסדים כאמור אין השפעה על התוצאות הכספיות של החברה לשנת 2019. 

היקף תיקי ניירות הערך של הקבוצה נכון למועד פרסום דיווח מקדים זה מסתכמים בכ-150 מיליון שקל, זאת לאחר שהקבוצה צמצמה את היקף התיקים במהלך חודש פברואר 2020 בכ-140 מיליון שקל. נכון למועד פרסום דיווח מקדים זה, בהתאם להערכת הנהלת החברה, בשלב זה אין לאירוע זה השלכה מהותית על תוצאות החברה. עם זאת, אין ביכולת הנהלת החברה להעריך ולכמת את השפעת המשך התפשטות הנגיף על תוצאות פעילותה העסקית".

תיתכן האטה בקצב המכירות כתוצאה משיבושים בפעילות משרדי המכירות ובניידות הרוכשים, בין היתר כתוצאה מהנחיות הממשלה השונות; החרפת המשבר תוביל למיתון כלכלי שעלול לפגוע ביכולת רוכשי הדירות, ובתוך כך להאטה בקצב המכירות, וכן להשפיע לשלילה על קידום פרויקטים חדשים"

לבד מפירוט צעדי המנע שביצעה החברה בבורסה בתל אביב, היא מתייחסת בדיווח המקדים גם להשפעה הכללית של המשבר על פעילותה: "בשלב זה מזהה החברה כמה השלכות פוטנציאליות שניתן לייחס להתפשטות הנגיף: בתחום ההשכרה והניהול של נכסים מניבים תיתכן פגיעה באיתנות שוכרים מסוימים, ואי-תשלום דמי השכירות על ידם במועד עלולה לפגוע בתזרים המזומנים של החברה; בתחום ייזום פרויקטים לבנייה למגורים - הגבלות על כניסת סחורות לארץ עלולה להוביל לעיכוב בקבלת חומרי גלם הדרושים להקמת פרויקטי מנרב פרויקטים בע"מ, וכתוצאה מכך לעיכובים בלוחות הזמנים של הפרויקטים; תיתכן האטה בקצב המכירות כתוצאה משיבושים בפעילות משרדי המכירות ובניידות הרוכשים, בין היתר כתוצאה מהנחיות הממשלה השונות; החרפת המשבר תוביל למיתון כלכלי שעלול לפגוע ביכולת רוכשי הדירות, ובתוך כך להאטה בקצב המכירות, וכן להשפיע לשלילה על קידום פרויקטים חדשים; מגבלות על ייבוא חומרי גלם מחו"ל עלולות להוביל לעיכוב בקבלתם, ובהתאם לעיכובים בלוחות הזמנים של הפרויקטים; הטלת סגר כללי על שטחי יהודה ושומרון בשל התפרצות הנגיף בשטחים עלול להוביל למניעת כניסת פועלי בנייה לשטחי ישראל וכתוצאה מכך לעיכובים בפרויקטים; ייתכן קושי בקבלת מימון חדש או ביכולת למחזר חובות אל מול גורמים מממנים; ירידות המחירים החדות בשוקי ההון עלולות להוביל לפניה של גופים לחברה לפדיון בהיקפים מהותיים של ניירות הערך המסחריים אשר הונפקו על ידה".

גם בנק ירושלים, בדומה למנרב ולחברת אפריקה ישראל מגורים, ביצע מהלך לצמצום ההשפעה של משבר הקורונה על נתוניו – מהלך הקשור ישירות לענף הנדל"ן: על פי הדיווחים, מר הבנק את רוב זכויותיו והתחייבויותיו בתיק הלוואות לדיור שניהל, בהיקף של כ-360 מיליון שקל. 

פרשקובסקי: "המשך חוסר הוודאות עשוי להוביל להאטה בקצב מכירת הדירות ואף להורדת מחירים"

גם חברת פרשקובסקי מתייחסת בהרחבה להשפעת משבר הקורונה על פעילותה, במסגרת הדו"ח המסכם לשנת 2019 שפרסמה לאחרונה: "להערכת החברה, אי-מיגור וירוס הקורונה והמשך צעדים הננקטים על ידי רשויות ומדינות או החרפתם, עלולים לפגוע בפעילותה העסקית של החברה.

היעדרות מהותית אפשרית של הון אנושי ובכלל זה עובדים באתרי הבנייה של החברה וכן עיכובים באספקת ציוד ומוצרים מיובאים הנדרשים לפעילות החברה, עלולה לגרום להתייקרות עלות ביצוע הפרויקטים, להתארכות משך הפרויקטים שמבצעת החברה וכן לעיכובים בהתחלת פרויקטים חדשים"

היעדרות מהותית אפשרית של הון אנושי ובכלל זה עובדים באתרי הבנייה של החברה וכן עיכובים באספקת ציוד ומוצרים מיובאים הנדרשים לפעילות החברה, עלולה לגרום להתייקרות עלות ביצוע הפרויקטים, להתארכות משך הפרויקטים שמבצעת החברה וכן לעיכובים בהתחלת פרויקטים חדשים; המשך חוסר הוודאות הקיים במשק ובשווקים הפיננסים עלול להשפיע על החברה הן ביכולת לממן רכישת מלאי קרקעות ולממן בנייה של פרויקטים חדשים, וכן להוביל להקשחת התנאים לקבלת משכנתאות על ידי רוכשי דירות - ומשכך להאטה בקצב מכירת הדירות בפרויקטים של החברה ואף להורדת מחירי המכירה. בשלב זה אין בידי החברה את היכולת להעריך את ההשפעות של האמור לעיל על פעילות החברה ותוצאותיה הכספיות".

חברה נוספת אשר פרסמה בימים האחרונים את הדו"ח השנתי המסכם שלה ל-2019 היא חברת חג'ג' נדל"ן, שמתייחסת גם היא להשלכות הקורונה: "בשל חוסר הוודאות באשר למועד שבו תיבלם המגפה, אין באפשרות החברה לאמוד את ההשלכות האפשריות של המשבר על פעילותה, אולם ההשפעות הישירות על עסקי החברה מוערכות כלא מהותיות בטווח הקצר, וזאת מלבד החשיפה הלא מהותית לעסקי המסעדנות והאירועים של החברה, דרך החזקתה בטרקלין עסקים ובמסעדת סרפינה ת"א, שלהם קיימת חשיפה מינורית.

יחסיה הפיננסיים של החברה השתפרו מהותית במהלך השנים האחרונות, דבר המשפר את נגישותה של החברה למקורות מימון חיצוניים, אם יהיה צורך בהם - וזאת בכפוף לכך שלא תחול הרעה ניכרת ומתמשכת בתנאי האשראי שיוצעו לחברה לאור המשבר העולמי שפרץ עקב מגפת הקורונה"

החברה מעריכה כי קיימת לה יכולת פיננסית טובה להתמודד עם משבר שכזה בטווח הקצר, בין השאר לאור תזרים המזומנים שלה, שיעור מינוף סביר, מסגרות אשראי לניצול ומספר נכסים הניתנים למימוש מיידי בעת הצורך. עם זאת, אם המשבר בנושא זה יחמיר ויימשך זמן רב, וכן יורחבו ההגבלות על תנועה והתקהלות, הוא עלול להביא לפגיעה רחבה בכלכלה הישראלית - לרבות בחברה ובלקוחותיה.

יחסיה הפיננסיים של החברה השתפרו מהותית במהלך השנים האחרונות, דבר המשפר את נגישותה של החברה למקורות מימון חיצוניים, אם יהיה צורך בהם - וזאת בכפוף לכך שלא תחול הרעה ניכרת ומתמשכת בתנאי האשראי שיוצעו לחברה לאור המשבר העולמי שפרץ עקב מגפת הקורונה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search