search

הרשות להתחדשות עירונית: נבחרו 7 צוותי ליבה לתכנון פרויקטים

יותר מ-40 צוותים ניגשו למכרז • צוותי הליבה יכללו אדריכל, שמאי ויועץ חברתי ויפעלו מול הרשות למשך שנתיים לפחות • "יתכננו שכונות שלמות בכל רחבי הארץ"

יו"ר הרשות להתחדשות עירונית, חיים אביטן. "הצוותים יהיו חלק מחידוש פניה של ישראל" (סיון פרג')
יו"ר הרשות להתחדשות עירונית, חיים אביטן. "הצוותים יהיו חלק מחידוש פניה של ישראל" (סיון פרג')

7 צוותי ליבה לתכנון פרויקטים להתחדשות עירונית נבחרו לאחרונה במסגרת מכרז מיוחד של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. המכרז יצא לדרך לפני חודשים ספורים, ובתחילת אוקטובר נערך השלב הראשון שלו – כנס מציעים מיוחד שארגנה הרשות הממשלתית. לפני ימים ספורים המכרז נסגר, לאחר שהוגשו אליו יותר מ-40 הצעות, ושבעת הצוותים הנבחרים קיבלו את הודעת הזכייה הרשמית.

על פי לשון המכרז, "הספק הזוכה יספק לרשות הממשלתית שירותי ייעוץ, ליווי והכנה של כל עבודת תכנון שתועבר לטיפולו. זאת, תוך התייחסות למכלול ההיבטים הנדרשים לצורך ביצוע עבודת התכנון, לרבות ההיבטים התכנוניים, הכלכליים והחברתיים, וביצוע כל שלבי העבודה הכרוכים בעבודת התכנון שנמסרה לביצועו. השירותים כוללים גם ביצוע פרסום הפקדת התוכנית ואישורה על פי חוק התכנון והבנייה: הכנת מודעות, שלטים והודעות אישיות, על פי הנחיות הרשות הממשלתית. התשלום עבור שירותים אלו יהיה כנגד תשלום בפועל, ללא כל תוספת בגין תקורה. 

הספק הזוכה יספק לרשות הממשלתית שירותי ייעוץ, ליווי והכנה של כל עבודת תכנון שתועבר לטיפולו. זאת, תוך התייחסות למכלול ההיבטים הנדרשים לצורך ביצוע עבודת התכנון, לרבות ההיבטים התכנוניים, הכלכליים והחברתיים, וביצוע כל שלבי העבודה הכרוכים בעבודת התכנון שנמסרה לביצועו"

לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, יספק הספק הזוכה שירותי ייעוץ מקצועיים בכל התחומים הרלוונטיים להכנת עבודות תכנון, באמצעות צוות תכנון אשר יותאם לכל אחת מעבודות התכנון.
צוות התכנון יורכב מצוות ליבה, שילווה את כל עבודות התכנון שיימסרו לספק הזוכה, וכן מיועצים נוספים, בעלי מומחיות בתחומים הנדרשים לאותה עבודת תכנון".

צוות הליבה התכנוני שהגדירה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית כולל אדריכל/מתכנן אשר ישמש גם כראש צוות התכנון, וכן שמאי ויועץ חברתי. "צוות הליבה ילווה את כל עבודות התכנון, ויבטיח מתן מענה תכנוני להיבטים הפיזיים, הכלכליים והחברתיים בכל אחת מהן", נכתב במכרז. עוד הובהר המכרז כי על חברי צוות הליבה להשתתף באופן אישי בכל ישיבות ועדות התכנון, בפגישות
מקצועיות, וכן בישיבות צוותי ליווי והיגוי שאליהן יוזמנו במסגרת הכנת התוכנית.

אלו הזוכים במכרז הרשות:

הרשות להתחדשות עירונית: נבחרו 7 צוותי ליבה לתכנון פרויקטים

ההיקף הכספי המוערך של עבודות התכנון:
25 מיליון שקל בשנה

המכרז קובע גם את תקופת ההתקשרות בין הצדדים, שתעמוד על 24 חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של הרשות הממשלתית. "לרשות שמורה זכות ברירה להאריך את תקופת ההסכם וביצוע השירותים לפי הצורך לתקופות נוספות שלא יעלו על 48 חודשים נוספים (כלומר לשנתיים ועוד ארבע שנים לכל היותר – ובסך הכול עד שש שנים)". התמורה לספק הזוכה עבור כל עבודת תכנון תחושב בהתאם לתעריפי הרשות הממשלתית, בתוספת 10% ובניכוי ההנחה שניתנה על ידי הספק הזוכה במכרז.

המכרז שפרסמה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית כולל גם פרטים ונתונים בנוגע לפעילותה בשנים האחרונות בתחום ההתחדשות העירונית. על פי נתונים אלו, מקדמת כיום הרשות כ-50 עבודות תכנון ברחבי הארץ, וצופה לקדם כ-15 תוכניות חדשות מדי שנה. "ההיקף הכספי המוערך של עבודות התכנון של הרשות הממשלתית עומד על כ-25 מיליון שקל בשנה", כך צוין בפרטי המכרז.

בניגוד לעבר, הצוותים יכללו מתכנן, יועץ כלכלי (שמאי) ויועץ חברתי, וזאת משום חשיבותם הגבוהה הן של התהליכים הכלכליים והן של התהליכים החברתיים בהתחדשות העירונית. בכך נקצר את תהליכי התכנון של ההתחדשות העירונית, כך שבכל עיר ועיר שאליה נגיע עם הצוות המקצועי, תיבנה תוכנית כוללת שאותה ניתן יהיה להוציא לפועל באופן מיידי"

"בכוונת הרשות הממשלתית לחלק את העבודות בין הזוכים השונים, ככל הניתן, באופן הוגן ושוויוני", מבהירים אנשיה. "חלוקת העבודות תיעשה בהתאם לצורכי הרשות הממשלתית, לסוג הפרויקטים ולמורכבותם, לזמינות הזוכים השונים, לאפשרות לניגודי עניינים, לתחומי התמחות, למקום הגאוגרפי, לשביעות הרצון של הרשות הממשלתית מאיכות העבודה שבוצעה על ידי הספק הזוכה ועוד, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות הממשלתית. יצוין כי השירותים המבוקשים במכרז אינם כוללים את ניהול עבודות התכנון, שיבוצע על ידי גורמים מטעם הרשות הממשלתית ולא על ידי הזוכים במכרז".

 

יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, חיים אביטן, אמר בעקבות פרסום רשימת הזוכים: "בניגוד לעבר, הצוותים יכללו מתכנן, יועץ כלכלי (שמאי) ויועץ חברתי, וזאת משום חשיבותם הגבוהה הן של התהליכים הכלכליים והן של התהליכים החברתיים בהתחדשות העירונית. החברות שנבחרו עתידות לתכנן שכונות שלמות מחדש בכל רחבי הארץ, ולהיות חלק מחידוש פניה של ישראל. בכך נקצר את תהליכי התכנון של ההתחדשות העירונית, כך שבכל עיר ועיר שאליה נגיע עם הצוות המקצועי, תיבנה תוכנית כוללת שאותה ניתן יהיה להוציא לפועל באופן מיידי".
 

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות