search

מכה לעיריית ת"א: אישור "מתחם השומרון" בוועדה המקומית - בוטל

ועדת הערר המחוזית קיבלה שלושה עררים שהוגשו נגד התוכנית, וקבעה כי אישור תוכנית האיחוד והחלוקה במתחם שבדרום העיר אינו בסמכותה של הוועדה המקומית

תוכנית "מתחם השומרון" בדרום תל אביב לא תקודם על ידי הוועדה המקומית – משום שמדובר בעניין שאינו בסמכותה. כך קבעה לאחרונה פה אחד ועדת הערר המחוזית במחוז תל אביב, בדיון בשלושה עררים שהוגשו נגד תוכנית איחוד וחלוקה שמקדמת הוועדה המקומית ת"א למתחם שבין הרחובות השומרון, הר ציון ובגין. מדובר במתחם אשר עתיד להיכלל בתוכנית תת"ל 71ב הנוגעת לקו הירוק של הרכבת הקלה בעיר.

מדובר בתוכנית בשטח של כ-80 דונם, אשר הוועדה המקומית ביקשה לקדם בה שלוש הוראות מרכזיות: ייעוד השטח כשטח לאיחוד וחלוקה בעתיד; ייעוד הקרקע במצב הנכנס בתוכנית האיחוד והחלוקה יהיה כפי שמורות התוכניות שיהיו תקפות בעת אישור התוכנית; קרקע שיועדה לצורכי ציבור בתת"ל 71ב תיראה כקרקע מוקצית לצרכים אלו עם אישור תוכנית האיחוד והחלוקה.

המערערים הגישו עוד באפריל 2018 התנגדויות לתוכנית, אך אלו נדחו על ידי הוועדה המקומית, שאישרה לאחר מכן רשמית את התוכנית למתחם השומרון – תוכנית תא/מק/4678. בדיון בוועדת הערר צוין כי מדובר בתוכנית שיותר מ-50% מהקרקעות בה הן חלקות בבעלות פרטית, הכוללות מאות בעלי קרקע.

עוד צוין בדיון כי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ת"א פועלת כבר מ-2012 לקידום תוכנית האיחוד והחלוקה במתחם השומרון, וכי באוקטובר 2017 החליטה להפקידה כתוכנית בסמכות הוועדה המקומית. בדצמבר 2018 החליטה הוועדה המחוזית לאמץ את הפקדת התוכנית. 

[quote]

המערערים טענו בדיון כי הוועדה המקומית חרגה מסמכותה עת החליטה להפקיד את התוכנית ולאשרה. לטענתם, סעיף 62 א לחוק התכנון והבנייה קובע את גדרי סמכותה של הוועדה המקומית לאשר תוכנית מתאר מקומית. "עיון בסעיף מעלה כי אין בנמצא כל הוראה רלוונטית לעניינה של התוכנית המופקדת המקנה סמכות לוועדה המקומית לאשרה".

עוד טוענים המערערים כי "כל מטרתה של התוכנית הינה העברת נטל הפיצוי בגין אישור תוואי הרכבת הקלה מכתפי הרשויות אל כתפי בעלי הזכויות במתחם". לטענת העוררים התוכנית אינה נכנסת בגדר הנושאים הקבועים בסעיף 62 א לחוק התכנון והבנייה, היא אינה תוכנית איחוד וחלוקה של מגרשים כאמור בסעיף 62 א(א)(1) לחוק והיא אינה תוכנית מכוח סעיף 62 א(ג) לחוק, שכן לא ברור באיזה היבט היא תואמת את תא/5000. עוד הם מצהירים כי תא/5000 אינה קובעת כי הוועדה המקומית מוסמכת לקדם תוכניות שכל מטרתן היא להסדיר את נושא הפיצוי בגין הפקעות מאפשרת את קידומה של התוכנית.

"התוכנית אינה תוכנית איחוד וחלוקה שכן היא אינה כוללת איחוד וחלוקה כלשהו, אינה קובעת הוראה אופרטיבית, אינה כוללת טבלאות הקצאה ואיזון כנדרש בתוכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, ולא נשלחו הודעות אישיות לבעלי הזכויות על הפקדתה כנדרש על פי דין".

מנגד טענה הוועדה המקומית כי היא ועדה מקומית עצמאית אשר בתחומה אושרה תוכנית כוללנית, תא/5000, ולפיכך בהתאם להוראת סעיף 62 א(ג) לחוק התכנון והבנייה מוסמכת הוועדה המקומית לדון ולאשר כל תוכנית מפורטת בתחומה שאינה סותרת את התוכנית הכוללנית, ומכיוון שהתוכנית תואמת את תוכנית תא/5000, לשיטתה של הועדה המקומית, הרי שהיא בסמכותה.

"סמכותה של הוועדה המקומית לאשר את התוכנית נשענת על סעיף 62א(ג) לחוק התכנון והבנייה", נטען בתושבת הוועדה. "התוכנית נשוא העררים אינה סותרת את התוכנית הכוללנית, שכן זו אינה כוללת הוראה הנוטלת את סמכותה של הוועדה המקומית להגדיר אזורים שבהם יקודמו בעתיד תוכניות איחוד וחלוקה".

תוכנית שאינה בסמכות הוועדה המקומית – 
לא לפי סעיף 62 א(א)(1) ולא לפי סעיף 62 (א2)(ג)

ועדת הערר המחוזית, בראשות היו"ר עו"ד הילה סירוטה ליבנה, קבעה כי דין העררים להתקבל, משום שהוועדה המקומית אכן אינה מוסמכת לאשר את התוכנית. "כידוע, מוסד תכנון רשאי לקבוע באמצעות אישור תוכניות מכלול הוראות תכנוניות שעניינן בזכויות וחובות שיחולו בתחום התוכנית. בהתאם לעקרונות חוקיות המִנהל, מוסד תכנון, כמו כל גוף מנהלי, חייב לשאוב את סמכויותיו ממקור סמכות מפורש, ומקובל הוא שהקניית סמכויות משמעותיות כאמור יוענקו על ידי המחוקק.

[quote]

התוכנית נשוא העררים אינה כוללת לטעמנו אף לא אחד מהנושאים המפורטים בסעיף 62 א(א)(1). היא אינה עוסקת באיחוד מגרשים ובחלוקת המגרשים שאוחדו בין בעליהם, ואינה מגשימה את המטרות העומדות בבסיסה של תוכנית איחוד וחלוקה. התוכנית אינה כוללת הוראות הנוגעות לאיחוד וחלוקה של המקרקעין שבתחומה, ואינה מבקשת לקדם את המטרה התכנונית העומדת בבסיסן של תוכניות איחוד וחלוקה. כך גם אינה מקיימת את הדרישות הקבועות בסעיף 122 לחוק התכנון והבנייה, לפיהן, לדוגמה, בתוכנית לאיחוד ולחלוקה שלא בהסכמת בעלים יוכנו טבלאות איזון. לפיכך, אנו סבורים כי היא אינה תוכנית איחוד וחלוקה, ועל כן היא אינה תוכנית בסמכותה של הוועדה המקומית מכוח סעיף זה".

עוד נכתב בהכרעת הוועדה כי "מאחר שהוועדה המקומית מוסמכת לאשר תוכנית איחוד וחלוקה במהלך כולל אחד, הרי שהיא מוסמכת לאשר תוכנית איחוד וחלוקה בשני מהלכים, ולפיכך, לאשר בשלב ראשון תוכנית הקובעת מתחם לאיחוד וחלוקה בעתיד, ובשלב השני תוכנית איחוד וחלוקה במתחם שהוגדר ככזה בשלב הראשון. 

אך לטעמנו הוועדה המקומית מוסמכת לעשות כן בתנאי ששני השלבים כאחד הינם שלבים בסמכות הועדה המקומית, קרי בתנאי שכל המהלך התכנוני כולו בסמכותה. במקרה שבפנינו הוועדה המקומית אינה מוסמכת לאשר את השלב השני (שלב האיחוד והחלוקה לגופו), ומשכך היא אינה מוסמכת לאשר את השלב הראשון".

[quote]

עוד קבעה הוועדה כי התוכנית המדוברת אינה בסמכות הוועדה המקומית אף לא מכוח הוראת סעיף 62 (א2)(ג) לחוק התכנון והבנייה, וזאת משום ש"הוועדה המקומית אינה מוסמכת לקבוע הוראות בנושאים שהתוכנית הכוללנית אינה מטפלת בהם ואינה קובעת הוראות בהקשרם, ואינה מוסמכת לאשר מכוח הוראה זו תוכנית בנושאים אשר אין להם כל ביטוי במסגרת התוכנית הכוללנית".

בהתאם לכל אלו קיבלו כל חברי הוועדה פה אחד את ההחלטה לקבל את שלושת העררים שהוגשו נגד התוכנית, ולבטל אותה. "טענת העוררים לפיה התוכנית אינה בסמכות הוועדה המקומית מתקבלת, ועל כן החלטת הועדה המקומית המאשרת את התוכנית בטלה", נקבע בסיום הדיון.

112 הרצאות, 80 דוברים, 3 אולמות ו-1,500 משתתפים. 100% פרקטיקה, 100% חומר מעשי.
שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - פסגת הנדל"ן 2019. להרשמה - https://bit.ly/2TKCUiA

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - קורס Online עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות