עמוס לוזון רוכש מגזית גלוב את מניותיה של קבוצת לוזון

גזית גלוב החזיקה במניות החברה דרך חברת בת שלה, ג'י ישראל מרכזים מסחריים • לאחר הרכישה לא תחזיק עוד גזית גלוב במניות קבוצת לוזון

עמוס לוזון (יח"צ)
עמוס לוזון (יח"צ)

עמוס לוזון רוכש את כל מניות קבוצת לוזון מגזית גלוב: קבוצת לוזון הודיעה היום (ה') לרשות לניירות ערך כי לוזון, בעל השליטה בה, התקשר בהסכם עם חברת ג'י ישראל מרכזים מסחריים, חברה בת בבעלות מלאה של גזית גלוב, לטובת רכישת מלוא ניירות הערך של החברה המוחזקים נכון למועד זה על ידי גזית, וכן מניות של החברה אשר תנבענה לגזית כתוצאה מהמרת שטר ההון המוחזק על ידה, ועוד כשלושה מיליון כתבי אופציה – תמורת סכום של 35.9 מיליון שקל.

על פי ההסכם, במועד ההשלמה הראשון - אשר יחול חמישה ימי עסקים לאחר מועד חתימת ההסכם או במועד מוקדם יותר שיוסכם על ידי הצדדים – ישלם לוזון כ-3.54 מיליון שקל; במועד ההשלמה השני, בחלוף חמישה ימים מהמועד הראשון, ישלם עוד כ-1.8 מיליון שקל; יתרת התמורה תועמד על ידי גזית כהלוואה לעמוס לוזון, בריבית שנתית בשיעור של 3.5%. 

"מר לוזון יהא רשאי לפרוע את הלוואת המוכר, באופן מלא או חלקי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפני מועד הפירעון וללא קנס, עמלת פירעון או פיצוי כלכלי מכל סוג אחר בגין הפירעון המוקדם, בכפוף למתן הודעה מראש לגזית", נכתב בהודעת קבוצת לוזון. 

"להבטחת פירעון הלוואת המוכר יירשם שעבוד ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, לטובת גזית, כולל הגבלה על יצירת משכון נוסף, על המניות הקיימות ועל המניות שתנבענה מהמרת שטר ההון, כולל כל הפירות, התוצרים וטובות ההנאה הנובעים מהנכסים המשועבדים. לאחר השלמת העסקה כאמור יחזיק לוזון, במישרין ובאמצעות חברה בשליטתו, 83.71% מהונה המונפק והנפרע של קבוצת לוזון".

נזכיר כי קבוצת עמוס לוזון מחזיקה בחברת א. דורי, שנמצאת בהליך הקפאת הליכים בימים אלו. א. דורי, שבעבר הייתה חברת הנדל"ן מהבולטות בישראל, משמשת כזרוע הביצועית של קבוצת לוזון. גזית גלוב, ששלטה בחברה במשך כמה שנים, הזרימה אל א. דורי כספים רבים, שלא הצילו אותה מהגורל שאליו נקלעה.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search