search

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה

ועדת הערר: "הקלה מקווי בניין לצורך ממ"ד - הקלה שניתן לאשרה"

האם תוספת ממ"דים שנבנתה על ידי היזם בפרויקט תמ"א 38 בעקבות הקלות בנייה שקיבל, אינה מזכה בפטור מהיטל השבחה – משום שהיזם למעשה ביצע שיפור תכנוני? במפגש הרחובות האסיף ויבנה בהרצליה התבצע פרויקט חיזוק ותוספת של 2.5 קומות לבניין, מכוח תמ"א 38. הוועדה המקומית אישרה את הבקשה להיתר בנייה עבור הפרויקט, וא

  • © כל הזכויות שמורות