להורדת אפליקציה

קבוצת חג'ג' ורשת המלונות סלינה חתמו על הסכם שיתוף פעולה בהיקף של עד 180 מיליון דולר

החברות ישתפו פעולה בשתי דרכים – אחת שבה קבוצת חג'ג' תרכוש את הנכסים ותממן את ביצוע ההתאמות להפיכתם למלונות, והשנייה שבה סלינה תשכור את הנכסים, וקבוצת חג'ג' תבצע את ההאמות

האחים צחי ועידו חג'ג', בעלי קבוצת חג'ג' (טל צ'יקורל)
האחים צחי ועידו חג'ג', בעלי קבוצת חג'ג' (טל צ'יקורל)

קבוצת חג'ג' הודיעה היום (ה') לרשות לניירות ערך כי חתמה על הסכם לשיתוף פעולה (joint venture) עם חברת סלינה אופרציה ישראל, חברה בת של Selina Holding Company, "אשר למיטב ידיעת החברה מפעילה רשת מלונאות בינלאומית תחת המותג Selina, המונה יותר מ-100 בתי מלון בכ-20 מדינות", כך בהודעת החברה. על פי ההודעה, היקף שיתוף הפעולה יגיע עד כ-200 מיליון דולר.

במסגרת ההסכם נקבע כי קבוצת חג'ג' וסלינה תשתפנה פעולה באמצעות חברות ייעודיות שיוקמו על ידי כל אחת מהן, עבור הפעילות המלונאית שמפתחת סלינה בישראל, בשתי דרכי פעולה אפשריות: האחת – קבוצת חג'ג' תרכוש נכסים ותממן את ביצוע ההתאמות הנדרשות בהם לצורך הפעלתם כמלון, ותשכירם לסלינה. בתמורה לכך, תשלם סלינה לחג'ג' דמי שכירות אשר ישקפו לחברה (למעט בתקופת ההתאמות) תשואה מובטחת בשיעור ממוצע שנתי מינימלי של 8% מסך העלויות שבהן תישא החברה בגין רכישת הנכסים והתאמתם. נוסף על כך תהיה קבוצת חג'ג' זכאית ל-20% מרווחי סלינה בפרויקטים המלונאיים האמורים.

לאחר חמש שנות פעילות משותפת והחל ממועד זה אחת לשלוש שנים, ייבחן על ידי הצדדים הסך ששולם עד לאותו מועד על ידי סלינה לחברה מכוח מסלול זה, הן באופן שוטף והן מרווחים, ואם סך זה ישקף החזר הנמוך מ-12.5% מסכום ההשקעה של החברה במסלול זה, צמוד למדד, תשלים סלינה לחברה את הסכומים הנדרשים לצורך הגעה לרף זה"

דרך הפעולה השנייה - שיתוף פעולה בהתאמת נכסים שסלינה תשכור מצדדים שלישיים, שבמסגרתו תבצע קבוצת חג'ג' על חשבונה את המרת הנכסים ואת התאמתם לפעילות מלונאית, ואילו סלינה תפעיל בנכסים אלה מלונות, בתמורה להשקעה שתבוצע על ידה. במסלול זה תשלם סלינה לחברה מדי שנה סך השווה ל-10% מסכום ההשקעה, צמוד למדד, למשך 20 שנה, המשקף IRR של 7.75% לשנה. "יובהר כי במקרה שהסכם השכירות שבו תתקשר סלינה יהא לתקופה קצרה מ-20 שנים, יוגדל ההחזר שישולם לחברה מדי שנה באופן שה-IRR ייוותר 7.75%", כך בהודעתה של קבוצת חג'ג'. נוסף על כך, תשלם סלינה לחברה מדי שנה 20% מרווחיה מפרויקטים אלו. 

"על אף האמור, לאחר חמש שנות פעילות משותפת והחל ממועד זה אחת לשלוש שנים, ייבחן על ידי הצדדים הסך ששולם עד לאותו מועד על ידי סלינה לחברה מכוח מסלול זה, הן באופן שוטף והן מרווחים, ואם סך זה ישקף החזר הנמוך מ-12.5% מסכום ההשקעה של החברה במסלול זה, צמוד למדד, תשלים סלינה לחברה את הסכומים הנדרשים לצורך הגעה לרף זה", מדגישה קבוצת חג'ג'.

תקופת ההסכם ביחס לאפשרות הראשונה לשיתוף פעולה היא עד לביצוע השקעות על ידי החברה
בסך מצטבר של 150 מיליון דולר; באשר לדרך השנייה לשיתוף פעולה - עד לביצוע השקעות על
ידי החברה בסך מצטבר של 30 מיליון דולר, בכפוף לאפשרות החברה להגביל את היקף ההשקעות ל-15 מיליון דולר. 

החברה וסלינה תוכלנה להעביר או להקצות מניות בחברות הייעודיות שבבעלותן לצדדים שלישיים,
באופן שחלקן באמצעי השליטה בחברה הייעודית, לאחר העברה/הקצאה כאמור, לא יפחת מ-51%, וביחס לכל אחד מהצדדים נקבעו בהסכם רשימת גופים שלהם לא יהיו רשאים להעביר את
מניותיהם בכל מקרה

"החברה וסלינה תוכלנה להעביר או להקצות מניות בחברות הייעודיות שבבעלותן לצדדים שלישיים,
באופן שחלקן באמצעי השליטה בחברה הייעודית, לאחר העברה/הקצאה כאמור, לא יפחת מ-51%, וביחס לכל אחד מהצדדים נקבעו בהסכם רשימת גופים שלהם לא יהיו רשאים להעביר את
מניותיהם בכל מקרה. 

כן הוסכם כי במקרה שבו תמכור סלינה עד 49% מהחזקותיה בחברה ייעודית שבבעלותה לצד שלישי, קבןצת חג'ג' תהא רשאית להשתתף ברווחי המכירה לפי זכאותה בשיעור ההשתתפות ברווחי הפרויקט, או לחלופין להשאיר את זכאותה להשתתפות ברווחי הפרויקט. נוסף על כך, במקרה כאמור תהא זכאית החברה לדרוש, כתנאי למכירה, את השבת מלוא השקעתה בנכס". 

קבוצת חג'ג' מעדכנת עוד כי אתמול אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם עם סלינה. "כן אישר דירקטוריון החברה את הרחבת האסטרטגיה של החברה, באופן שהאסטרטגיה המעודכנת של החברה תכלול את אפשרות החברה להרחיב פעילותה בתחום הנדל"ן המניב גם לתחום המלונאי, לרבות התקשרות בשיתופי פעולה עם חברות בתחום המלונאות.

לאור העובדה שעידו חג'ג', מבעלי השליטה בחברה, התקשר עם סלינה אנגליה במהלך
החודשים האחרונים בהסכמים שבמסגרתם צפויה סלינה אנגליה לשכור בניין באנגליה מתאגיד בשליטת חג'ג', קדמה לישיבת הדירקטוריון של החברה ישיבת ועדת ביקורת, שקבעה כי על אף ההתקשרות באנגליה, עניינו האישי של חג'ג' בהתקשרות החברה עם סלינה הינו זניח"

נוסף על כך, לאור העובדה שעידו חג'ג', מבעלי השליטה בחברה, התקשר עם סלינה אנגליה במהלך
החודשים האחרונים בהסכמים שבמסגרתם צפויה סלינה אנגליה לשכור בניין באנגליה מתאגיד בשליטת חג'ג', קדמה לישיבת הדירקטוריון של החברה ישיבת ועדת ביקורת, אשר דנה בנושא וקבעה כי על אף ההתקשרות באנגליה, עניינו האישי של חג'ג' בהתקשרות החברה עם סלינה הינו זניח".

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search