search

ארבעה נהלים חדשים ברישום נכסים; "יקצרו את משך זמן הרישום"

הנהלים החדשים, שגובשו על ידי רשות המיסים והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין נוגעים לעסקאות נדל"ן או לפעולות הקשורות בעסקאות אלו, והם מפורסמים במטרה להקל את הרגולציה בתחום • הנוסחים המלאים של הנהלים - בכתבה

עסקת נדלן. הנהלים החדשים אכן יקצרו תהליכים? (שאטרסטוק)
עסקת נדלן. הנהלים החדשים אכן יקצרו תהליכים? (שאטרסטוק)

טיוב הרגולציה וקיצור תהליכים: רשות המיסים והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין מפרסמות ארבעה נהלים חדשים בנוגע לאישורי המיסים הנדרשים במסגרת ביצוע פעולות או עסקאות הנוגעות לרישם נכסי נדל"ן. הנהלים נוגעים לארבעה מצבים שונים: המצאת אישור מיסים לבקשה לייחוד דירות בבית משותף; אישורי מס ביחס לחניה/מחסנים שנרשמו כחכירה הקשורה לדירה בבית משותף; היעדר התאמה באישורי המס ביחס לפרטי הנכס; ותיקוני טעות סופר. 

נראה כי ההנחיות החדשות מאפשרות למבצעי עסקאות נדל"ן לדווח ולעדכן את רשות המיסים ביתר קלות באשר לפעולות מסוימות או לשינויים חשובים – דבר שאכן עשוי לסייע בהקלה על אותם מבצעי העסקאות. 

אלו פרטי הנהלים:

אופן המצאת אישור מיסים לבקשה לייחוד דירות בבית משותף:

"במסגרת סיכום בין הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין לבין רשות המיסים, סוכם כי ניתן להגיש את אישור רשות המיסים לייחוד דירות בבית משותף באחד משני האופנים: 1. באמצעות חותמת רשות המיסים על גבי הבקשה לייחוד דירות ("חותמת מניפה"); 2. באמצעות תצהיר עורך דין המעיד כי הבקשה לייחוד דירות משקפת את זכויות בעלי הדירות כפי שדווח למיסוי מקרקעין".

לעיון בנוהל החדש במלואו – לחצו כאן

אישורי מס ביחס לחניה/מחסנים שנרשמו כחכירה הקשורה לדירה בבית משותף המצוי בחלקה סמוכה:

"במקרים שבהם, בד בבד עם רישום של עסקה בדירה בבית משותף, מבוקש גם רישום חכירה של חניה או מחסן בחלקה סמוכה, בטענה כי מדובר בחכירה הקשורה לדירה בבית המשותף, ניתן יהיה לרשום את העסקה בהסתמך על אישור המיסים המתייחס לתת-החלקה בלבד, בכפוף להצהרת עורך הדין שמגיש את התיק לרישום, כי מדובר בהצמדה שנמכרה עם הדירה ונכללה בדיווח לרשות המיסים, וכי אין מדובר בעסקאות נפרדות".

לעיון בנוהל החדש במלואו – לחצו כאן

היעדר התאמה באישורי המס ביחס לפרטי הנכס:

"במסגרת סיכום בין הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין לבין רשות המיסים נקבע כי במקרה שקיימת אי-התאמה בין זיהוי הנכס המופיע באישורי המיסים לבין הנכס מושא העסקה/הפעולה, ניתן יהיה לצרף לאישור המס תצהיר של עורך דין בהתאם לנספח א' לנוהל זה, המעיד כי אישורי המס שצורפו מתייחסים לעסקה/הפעולה המבוקשת לרישום בשטר/בבקשה, ולא יהא צורך בתיקון האישור".

לעיון בנוהל החדש במלואו – לחצו כאן

תיקוני טעות סופר – פטור מהצגת אישורי מס:

סעיף זה כולל שלושה מקרים - החלפת תתי-חלקות בין בעלים בבית משותף, החלפת הצמדות שמבוצעת במסגרת תיקון צו בית משותף ותיקון במספרי תתי-חלקות בבית המשותף, שנדרש כתוצאה מטעות בסיסית ברישום המקורי. על פי הנהלים החדשים, אין צורך באישור רשות המיסים לכך, אך לעיתים יידרש אישור מטעם עורך דין מוסמך. 

לעיון בנוהל החדש במלואו – לחצו כאן

מרשות המיסים נמסר כי "הנהלים כוללים הנחיות גם לפעולות בלשכות הרישום וגם לפעולות בלשכות המפקחים. הנהלים הינם פרי עבודה משותפת של הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ורשות המיסים - מיסוי מקרקעין, ונועדו לטייב את הרגולציה ולהביא לקיצור משך זמן הרישום".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות