איירפורט סיטי: השפעת המשבר-ירידה של כ-25 מיליון שקל

כך בדיווח שמסרה לרשות לניירות ערך, סביב השלכות התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה

שרון תוסייה-כהן, מנכ"ל משותף בנצבא ובאיירפורט סיטי (קבוצת נצבא-איירפורט סיטי)
שרון תוסייה-כהן, מנכ"ל משותף בנצבא ובאיירפורט סיטי (קבוצת נצבא-איירפורט סיטי)

חברת איירפורט סיטי מעריכה כי השפעת תקופת הפסקת הפעילות בנכסיה המניבים השונים בעקבות משבר הקורונה על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020 תסתכם בירידה בסכום של כ-25 מיליון שקל – כך בהודעה שנשלחה היום (ה') אל הרשות לניירות ערך. יש לציין כי מדובר בהערכה, שכן החברה טרם סיימה את הערכת ההשפעה של המשבר על פעילותה.

"נכון למועד זה, דמי השכירות והניהול בנכסים שבהם התקיימה הפסקת פעילות במהלך החודשים מרץ-מאי 2020 הסתכמו בסך של כ-25 מיליון שקל", נכתב בהודעת איירפורט סיטי. "החברה טרם סיימה לבחון את הטיפול החשבונאי בקשר עם דמי השכירות והניהול האמורים. 

אם החברה לא תכיר בדמי השכירות והניהול האמורים - בין אם כקיטון בהכנסות ובין אם בהשפעה על השווי ההוגן של אותם נכסים, השפעת הסכומים האמורים על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020 תסתכם בירידה בסכום של כ-25 מיליון שקל (לפני מס)".

תמהיל ההכנסות מהנכסים המניבים, כמו גם הפיזור הגאוגרפי הנרחב של הנכסים המניבים של הקבוצה, יסייעו לקבוצה להתמודד בצורה טובה עם השלכות אפשריות של משבר הקורונה"

על פי הדו"ח המסכם של החברה לשנת 2019 סך שווי נכסי הנדל"ן שלה עומד על 11.41 מיליארד שקל. היא מחזיקה ב-101 נכסים בישראל וב-19 נכסים באירופה, לפי החלוקה הזו: כ-29% נדל"ן למשרדים, כ-28% קניונים ומרכזים מסחריים, כ-19% נדל"ן לאחסנה, לתעשייה, לחניונים ולתחנות דלק, כ-18% תחנות מרכזיות וכ-6% נכסים מניבים באירופה. מדובר בסך הכול ב-1.226 מיליון מ"ר נכסי נדל"ן שהניבו לחברה ב-2019 NOI של 595 מיליון שקל.

איירפורט סיטי: השפעת המשבר-ירידה של כ-25 מיליון שקל

"להערכת החברה, תמהיל ההכנסות מהנכסים המניבים (אשר חלק מהשטחים המושכרים בהם נותרו פתוחים לאורך כל תקופת המגבלות), כמו גם הפיזור הגאוגרפי הנרחב של הנכסים המניבים של הקבוצה, יסייעו לקבוצה להתמודד בצורה טובה עם השלכות אפשריות של משבר הקורונה על תוצאות פעילותה. 

הואיל ומשבר הקורונה מאופיין עדיין באי-ודאות רבה, מידת השפעתו על הפעילות העסקית העתידית במשק, לרבות על פעילות הקבוצה, תלויה בהתמודדות עם המגפה, לרבות משך הזמן שבו תמשיך המגפה להתפשט והיקף התפשטותה, מציאת חיסון ו/או תרופה, היקף ההגבלות על הפעילות העסקית, היקף התמיכה הממשלתית במשק והמשך הצעדים שיינקטו לצורך חזרה לשגרת פעילות עסקית רגילה.

הואיל ומשבר הקורונה מאופיין עדיין באי-ודאות רבה, מידת השפעתו על הפעילות העסקית העתידית במשק, לרבות על פעילות הקבוצה, תלויה בהתמודדות עם המגפה, לרבות משך הזמן שבו תמשיך המגפה להתפשט והיקף התפשטותה"

נכון למועד דו"ח זה, בהתחשב באי-הוודאות שעדיין שוררת ביחס למשך הזמן שיידרש למיגור או לבלימת מגפת הקורונה, אין ביכולתה של החברה להעריך את מלוא השפעת משבר הקורונה על פעילות החברה ועל תוצאותיה הכספיות בטווח הארוך. עם זאת, להערכת החברה, איתנותה הפיננסית, שיעור המינוף הנמוך שלה, מסגרות האשראי הבלתי מנוצלות שלה ומצבת נכסיה המניבים ואיכותם, יאפשרו לה להתמודד בצורה טובה עם השפעות משבר הקורונה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search