מתכננת מחוז ירושלים נגד מועצת מטה יהודה: אישרה תוכנית מנוגדת לעקרונות

ועדת הערר המחוזית קיבלה את הערר שהגישה המתכננת שירה תלמי-בבאי נגד הוועדה המקומית של המועצה, וקבעה: "הוועדה המקומית עשתה דין לעצמה"

מתכננת המחוז, שירה תלמי-בבאי. "להורות על ביטול הפרסום" (יח"צ)
מתכננת המחוז, שירה תלמי-בבאי. "להורות על ביטול הפרסום" (יח"צ)

מתכננת המחוז נגד הוועדה המקומית: אירוע שכזה הוא נדיר בדרך כלל במחוזותינו, אך הוא התרחש ממש לאחרונה – עת הגישה מתכננת מחוז ירושלים במנהל התכנון, שירה תלמי-בבאי, ערר על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מטה יהודה, להגיש לאישור בתנאים תוכנית במתחם התעשייה אשתאול שבתחומה, סמוך למושב אשתאול מצפון לבית שמש.

הוועדה המקומית אישרה באמצע החודש שעבר את תוכנית מספר 151-0786467, שמטרתה שינוי בחלוקת שטחי הבנייה בין מגרשים במתחם התעשייה אשתאול. בין היתר מורה התוכנית על הגדלת שטחי הבנייה הכוללים המותרים לבנייה בייעוד מסחר ב-50% (8,565 מ"ר), ועל הקטנת שטחי הבנייה הכוללים המותרים לבנייה בייעוד תעשייה, בשיעור זהה – כל זאת מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה לפי תוכנית מי/מק/350/י/1. בפועל נועדה התוכנית לאפשר את הקמתה של סניף רשת איקאה במקום.

יום לפני האישור פנו נציגי לשכת התכנון המחוזית אל הצוות המקצועי של הוועדה המקומית, וציינו כי התוכנית משובצת לדיון לשם מתן תוקף מבלי שתואמה עם הוועדה המחוזית. "מדובר בתוכנית אשר אינה תואמת את הוראות תמ"מ/30/1"

יום לפני האישור פנו נציגי לשכת התכנון המחוזית אל הצוות המקצועי של הוועדה המקומית, וציינו כי התוכנית נשוא הערר משובצת לדיון לשם מתן תוקף מבלי שתואמה עם הוועדה המחוזית, כאמור בהחלטת ההפקדה, ומבלי שהוטמעו בה ההערות והתיקונים שפורטו בפניית לשכת התכנון. נוסף על כך, יום לאחר מכן פנה יו"ר הוועדה עמיר שקד ליו"ר הוועדה המקומית ואל המהנדסת המקומית, והבהיר כי בניגוד לקבוע בהחלטת הוועדה המקומית, התוכנית לא תואמה מול הוועדה המחוזית. שקד אף הדגיש בדיון כי הבהיר לנציגי הוועדה המקומית ולבא כוח מגישי התוכנית כי מדובר בתוכנית אשר אינה תואמת את הוראות תמ"מ/30/1 החלה על האזור, וכי לא ניתן לאשרה.

התכנית לא הורדה מסדר יומה של הוועדה המקומית, וזו דנה בה כאמור בתאריך 15.1.2020. בסופו של הדיון החליטה לאשר את התוכנית בתנאים, ופרסמה את הותכנית למתן תוקף - בעיתונים כשבוע לאחר מכן, וברשומות כשבועיים לאחר מכן.

"פרסום התוכנית למתן תוקף נעשה בטעות, בניגוד לדין ובהיעדר סמכות"

ועדת הערר קבעה כבר בשלב זה כי "אין חולק על כך שפרסום התוכנית בוצע בטרם חלף המועד להגשת ערר על החלטת הוועדה המקומית, בהתאם לקבוע בסעיף 112 לחוק. קרי, פרסום התוכנית בוצע במסגרת שקבע המחוקק להגשת ערר בפני ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה".

לעוררת, תלמי-בבאי, טענות רבות, שעיקרן טענות לכך שהתוכנית "מנוגדת לעקרונות התכנון המחוזיים והארציים". ועדת הערר קבעה כי הטענות הללו עוד יידונו בעתיד, "אלא שמעבר לטענות אלה מבקשת העוררת שנורה באופן מיידי לוועדה המקומית לפרסם הודעה המבהירה שפרסום התוכנית למתן תוקף נעשה בטעות, בניגוד לדין ובהיעדר סמכות, שכן לעמדת העוררת פרסום התוכנית בוצע בניגוד לדין ויש להורות על ביטולו".

נפלה הוועדה המקומית לכלל טעות ולא ברורה האנלוגיה שהיא מבקשת לעשות, שכן במקרה שבפנינו ישנה הוראה מפורשת האוסרת על הוועדה המקומית לפרסם הודעה בדבר אישורה של תכנית לפני תום המועד להגשת ערר"

המשיבות הפנו בדיון לפסיקת בתי המשפט בפעמים דומות, אשר קבעה, לכאורה, כי מעת פרסומה של התוכנית כדין היא מהווה דבר חיקוק ועל כן הגורם המוסמך להורות על ביטול דבר חקיקה הוא בית המשפט. "אולם זה אינו המקרה בעניינו", פסקה ועדת הערר. "הפסיקות שאליהן מפנים המשיבים ניתנו בהתייחס למקרים שבהם הפרסומים שבצעו על ידי הוועדות המקומית נעשו בהתאם לדין, קרי בתום המועד שקבע המחוקק להגשת הערר. במקרה שבפנינו, עשתה הוועדה המקומית דין לעצמה ופרסמה הודעה בדבר אישור התוכנית, לפני תום המועד להגשת ערר.

נדמה שברור לכל בר בי רב דחד יומא שדין הפרסום להתבטל מעיקרו. ועדה מקומית המפרסמת תוכנית בתוך 15 יום שבהם מותר להגיש ערר, מה שעשתה משולל תוקף והפרסום הוא, אפוא, כעפרא דארעא, כחספא בעלמא. נפלה הוועדה המקומית לכלל טעות ולא ברורה האנלוגיה שהיא מבקשת לעשות, שכן במקרה שבפנינו ישנה הוראה מפורשת האוסרת על הוועדה המקומית לפרסם הודעה בדבר אישורה של תכנית לפני תום המועד להגשת ערר".

"הוועדה המקומית אינה חולקת על דבר פרסום התוכנית בניגוד לדין"

"עיקרון חוקיות המנהל מחייב שפעולת הרשות תעשה בסמכות, ופעולה שנעשית בחוסר סמכות או בחריגה מסמכות היא בטלה. אלא שגם אם נסבור שמדובר בטעות בדין, היינו טעות של הרשות בהחלת הדין, ופעולת הרשות איננה בטלה כי אם ניתנת לביטול, הרי שבמקרה שבפנינו הסעד המתבקש הוא פרסום הודעה בדבר ביטולו של הפרסום על אישור התוכנית, כאמור לעיל. משעה שהוועדה המקומית אינה חולקת על דבר פרסום התוכנית בניגוד לדין, ובטרם חלף המועד להגשת הערר, מצופה היה מהוועדה המקומית לפעול לתיקון התנהלותה ולא להסתתר מאחורי טיעון של 'פגם טכני', ודאי ו-ודאי כאשר עסקינן בזכות להגשת ערר; זכות מהותית וחשובה בדין".

הפכנו והפכנו בנזק שיגרם ליזם באם נורה על ביטול הפרסום ולא מצאנו מהו הנזק. בנקודת הזמן שבה נמצאים כעת ברור הוא שלא ניתן להוציא היתר מכוחה של התוכנית כל עוד לא התברר הערר לגופו, וכל עוד ועדת הערר לא קיבלה החלטה הדוחה את הערר"

ועדת הערר אף התייחסה לטענות כי ביטול הפרסום יפגע ביזם, ודחתה זאת על הסף. "הפכנו והפכנו בנזק שיגרם ליזם באם נורה על ביטול הפרסום ולא מצאנו מהו הנזק. בנקודת הזמן שבה נמצאים כעת ברור הוא שלא ניתן להוציא היתר מכוחה של התוכנית כל עוד לא התברר הערר לגופו, וכל עוד ועדת הערר לא קיבלה החלטה הדוחה את הערר".

בשל כל אלו הורתה ועדת הערר המחוזית לוועדה המקומית לתכנון ובנייה מטה יהודה לפרסם ברשומות ובעיתונים הודעת ביטול להודעותיה, ולעדכן את ועדת הערר שהחלטה זו בוצעה. נציין כי יו"ר הוועדה הוא עו"ד בנימין זלמנוביץ, וחבריה - מנחם בלומנטל, נציג הציבור, ואדריכלית מרים ארז, נציגת עמותת האדריכלים.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search