search

דו"ח אפס

ליזמים יש דו"ח אפס - ומי שומר על קבלני הביצוע בישראל?

יזם המעוניין לבנות פרויקט למגורים ופונה לבנק לקבלת אשראי, מחויב להמציא דו"ח אפס שמאִי הבוחן את הפרויקט המוצע לפרטי פרטים. עלות הקרקע, עלות הביצוע, תמחור סיכונים, צפי להכנסות ממכירת הדירות ועוד – כל אלו נכללים בדו"ח האפס, ואם הוא אינו מראה רווחיות של 15% לפחות, היזם לא יקבל את המימון מהבנק. נוסף ע

  • © כל הזכויות שמורות