search

ועדה מקומית ת"א יכולה לדרוש היטל השבחה בגין תוכנית הגגות

עבר זמנו לא בטל קורבנו: ועדת ערר קבעה כי למרות שתוכנית הגגות כבר היתה בתוקף בעת המכירה, ניתן לחייב רוכשים בהיטל השבחה בשל הצמדת הגג ברישום בית משותף

ועדת הערר המחוזית בתל אביב אישרה לוועדה המקומית את הדרישה לגביית היטל השבחה בגין תוכנית הגגות בעיר (ג/1), למרות שבעת רכישת הדירה התוכנית כבר היתה בתוקף, והעירייה אישרה שאין חובות היטל השבחה בגין המכר. 

במקרה המדובר, רוכשי דירה בגוש הגדול בתל אביב קנו אותה בדצמבר 2008, יותר משנה לאחר כניסתה לתוקף של תוכנית ג/1 - תוכנית הגגות של תל אביב (שנכנסה לתוקף באוגוסט 2007). אף על פי כן, הרוכשים הופתעו לקבל דרישה מהעירייה לשלם היטל השבחה בגין התוכנית, בעקבות בקשה לרישום בית משותף והצמדת הגג לדירתם.

העותרים טענו, כי מאחר שהדירה נרכשה לאחר כניסתה לתוקף של תוכנית ג/1 ומכיוון שהוועדה המקומית אישרה כי אין חובות היטל השבחה בגין המכר, היא לא יכולה לדרוש מהם את ההיטל. לדאבונם, ועדת הערר החליטה אחרת: "מבלי לקבוע מסמרות בסוגיית יכולתה של הוועדה המקומית לגבות היטל השבחה לאחר שנתנה אישור להעברת הזכויות ככלל - בענייננו, עת צויין במפורש על גבי האישור שהוא לא כולל זכויות בנייה בגג, לא יכולה להיות טענה של ממש בדבר הסתמכות או ציפיה לגיטימית שלא יוטל היטל השבחה על זכויות הבנייה על הגג.

[quote]

"במצב רגיל, יכולה היתה להיות בפי העוררים טענה כי היטל ההשבחה צריך להיות מוטל על קודמם בנכס. טענה שכזו היתה מחייבת אכן להידרש לשאלה האם צודקת הוועדה המקומית בטענתה כי לא יכולה היתה לגבות את ההיטל מהמוכר מאחר שהממכר לא כלל הצמדה של הגג... אלא שבמקרה דנן, העוררים לקחו על עצמם, במסגרת הסכם המכר, מפורשות, את תשלום היטל ההשבחה בגין התוכנית".

ההחלטה פורסמה ביומון "כל יום" שמפרסם משרד עו"ד עפר טויסטר בענייני תכנון ובנייה. עו"ד מיטל טויסטר רוזנטל מצייינת כי מדובר בנסיבות ספציפיות, שכן בעת ביצוע עסקת המכר, הגג היה רכוש משותף, ולפיכך לא היווה חלק מעסקת המכר. "משכך", אומרת טויסטר רוזנטל, "הוועדה המקומית לא חייבה בהיטל השבחה בגין הזכויות בגג בעקבות עסקה זו, ואף ציינה זאת באישור העברת הזכויות. לשיטת הוועדה המקומית, אשר אושרה על ידי ועדת הערר, אירוע המימוש הרלוונטי במקרה זה הוא הצמדת הזכויות בגג לרוכשים במסגרת רישום הבית המשותף, ובגין מימוש זה חייבה הוועדה המקומית את הרוכשים בהיטל השבחה".

יחד עם זאת, טויסטר רוזנטל מציינת כי לדעתה התוצאה האמורה "אינה נקיה מספקות". לדבריה, על פניו, המכר של הדירה היווה אירוע מימוש, אשר במסגרתו היה על הוועדה המקומית לחייב בגין כל התכניות התקפות במקרקעין, לרבות תכנית הגגות. יתכן כי באותה עת תכנית הגגות לא השביחה את הדירה הנמכרת, מאחר שהגג היווה רכוש משותף, ולפיכך לא ניתן היה לגבות היטל השבחה בגין תכנית זו, "אולם אין זה ברור כלל כי אותו אירוע מימוש לא צריך היה להוות 'סוף פסוק' בכל הנוגע לאפשרות לגבות היטל השבחה בגין תכנית זו ביחס לדירה הרלוונטית".

ערר 85192/13 אילן גל ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב.

שריינו מקום עכשיו באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן - 80 הרצאות, 100% פרקטיקה. להרשמה - http://bit.ly/2KkfFZA

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות