search

חוק מיסוי מקרקעין

חבות במס רכישה בעת קניית פרויקט תמ"א 38? המילה האחרונה בנושא עוד לא נאמרה

האם קניית פרויקט תמ"א 38 מיזם אחר מחייבת את הקונה לשלם מס רכישה? מתברר שהשאלה הזו העסיקה יזמים רבים בשנים האחרונות, ולמרות שהתקבלה החלטה משפטית בנושא – שנראתה סופית ומכרעת – נראה שהנושא עדיין פתוח, וכי עדיין לא נאמרה המילה האחרונה. אז היכן אנחנו עומדים כיום, ומה הסיכוי שהצד הרוכש אכן יחויב במס רכ

שני פסקי דין – ושתי תוצאות שונות: על שאלת מס הרכישה ברכישת קרקע עם התחייבות לבניית דירה "על הנייר"

פסק דין שניתן לאחרונה ע"י ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין יוצר חוסר בהירות באשר לחבויות מס הרכישה בעת רכישת קרקע עם התחייבות לבנות עליה דירת מגורים (דירה "על הנייר").

לפני שנרחיב את הדיבור בסוגיה, קצת רקע משפטי: חוק מיסוי מקרקעין מבחין בין זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים לבין זכות אחרת ב

   1 2 > >>
  • © כל הזכויות שמורות