עלייה של 51% ברווח הנקי השנתי של קרדן ב-2022

זאת על אף ירידה של 5% בהכנסות ממכירת דירות, וירידה של 26% בהכנסות ברבעון הרביעי של השנה ביחס לאשתקד. העלייה ברווח בנוחים שנתיים נבעה בעיקר ממימוש החברה המוחזקת נופי שמש ומצמיחה בהכנסות מביצוע עבודות בנייה באמצעות החברה הבת אל-הר

שיתוף הכתבה
מנכ"ל קרדן נדל"ן, עמוס דאבוש (יח"צ)מנכ"ל קרדן נדל"ן, עמוס דאבוש (יח"צ)

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח, שבשליטת קרדן ישראל ובניהולו של עמוס דאבוש, דיווחה על תוצאותיה הכספיות ל-2022, המלמדות על עלייה חדה ברווחיות החברה בשנת 2022. הרווח הנקי השנתי של קרדן עלה מ-81.68 מיליון שקל ב-2021 ל-123.24 מיליון שקל ב-2022 – זינוק של 51%. ההכנסות ב-2022 הסתכמו בכ-620 מיליון שקל, לעומת כ-653 מיליון שקל ב-2021 – ירידה של 5.2%. השינוי מיוחס לירידה בהכנסות ממכירת דירות, עקב התמתנות קצב מכירת דירות ב-2022 בהשפעת ההאטה בביקושים והקיטון במלאי הזמין למכירה. מנגד, הציגה החברה  צמיחה של כ-20% בהכנסות מביצוע עבודות בנייה באמצעות חברת הבת אל-הר, שהסתכמו בכ-263 מיליון שקל. 

הרווח הגולמי ב-2022 עלה בכ-5%, לכ-151 מיליון שקל, לעומת כ-144 מיליון שקל ב-2021. העלייה ברווח הגולמי נבעה מהשיפור ברווחיות הגולמית ממכירת דירות, שעלתה ב-2022 לכ-28.1%, לעומת כ-22.7% ב-2021. הרווח התפעולי ב-2022 עלה בכ-48% לכ-163 מיליון שקל, לעומת כ-110 מיליון שקל ב-2021. הזינוק ברווח התפעולי נבע בעיקר ממימוש החברה המוחזקת נופי שמש (50% חלק החברה) ורישום רווח בסך כ-43 מיליון שקל בגינו, וכן מביטול ירידת ערך של חברה מוחזקת בסך כ-3.8 מיליון שקל.
 
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ב-2022 טיפס בכ-47% לכ-120 מיליון שקל, לעומת כ-82 מיליון שקל ב-2021. העלייה החדה ברווח הנקי נבעה מהשיפור האמור ברווחיות ממכירת דירות, מהכרה ברווחים ממימוש נופי שמש, מביטול ירידת ערך בחברה מוחזקת, וכן מקיטון בהוצאות המימון נטו, בעיקר כתוצאה מעלייה בהכנסות מימון ב-2022 בגין הפרשי שער בשל עליית שער הדולר.

ירידה של 15% ברווח הגולמי ברבעון שעבר

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2022 הסתכמו בכ-132 מיליון שקל, לעומת כ-178 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021 – ירידה של כ-26%. הירידה בהכנסות מיוחסת לקיטון בהכנסות ממכירת דירות, בקיזוז חלקי עם הצמיחה בהכנסות מביצוע עבודות בנייה.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2022 הסתכם בכ-34 מיליון שקל, לכ-40 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021 – ירידה של 15%. הירידה ברווח הגולמי נבעה בעיקר מהקיטון האמור בהכנסות, בקיזוז חלקי עם השיפור ברווחיות הגולמית, הן ממכירת דירות והן מביצוע עבודות בנייה באמצעות אל-הר.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2022 הסתכם בכ-25 מיליון שקל, לעומת כ-41 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021 – צניחה של 39%. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מכך שברבעון המקביל ב-2021 הכירה החברה בהכנסות מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ-14 מיליון שקל, עקב שערוך בית קרדן בתל אביב ושערוך קרקע בבית דגן, בעוד שברבעון הרביעי של 2022 הכירה החברה בעליית ערך בסכום מתון יותר, של כ-3 מיליון שקל.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הרביעי של 2022 הסתכם בכ-17.5 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-40.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021 – צניחה של 56%. הרווח הכולל ירד מ-18.49 מיליון שקל ברבעון השלישי ל-18.44 מיליון ברבעון הרביעי.

במהלך הרבעון הציגה החברה גידול בהיקף מכירת דירות - ברבעון הרביעי של 2022 מכרה החברה 58 יחידות דיור, לעומת 31 ברבעון הקודם, ולעומת 52 יחידות דיור ברבעון המקביל ב-2021. ב-2022 כולה מכרה החברה 185 יחידות דיור, לעומת 236 יחידות דיור ב-2021. 

נכון לסוף 2022, לחברה יש כ-693 יחידות דיור בשלבי ביצוע ושיווק, ומתוכן נמכרו כ-388 יחידות דיור. עד סוף השנה צפויה החברה לצאת בשיווק של מאות יחידות דיור נוספות. בנוסף, לחברה פרויקטים בתכנון ועתודות קרקע בהיקף של כ-6,030 יחידות דיור, לצד כ-4,800 יחידות דיור במסגרת התחדשות עירונית .

ההון העצמי עלה ל-698 מיליון שקל

לחברה (לפי הדו"חות המאוחדים) יש היקף מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בסכום כולל של כ-246 מיליון שקל. יש לה חוב פיננסי נטו בסך של כ-294 מיליון שקל. הונה העצמי של קרדן נדל"ן עלה לכ-698 מיליון שקל, לעומת כ-605 מיליון שקל בסוף 2021, וזאת אף לאחר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-34 מיליון שקל במרץ 2022. ההון העצמי מסך המאזן, בניכוי מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע, הוא כ-44.2%. כמו כן, החוב נטו ל-CAP נטו הוא כ-32%.

במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-35 מיליון שקל, המשקפים תשואת דיבידנד של כ-6%.

בין עסקאותיה האחרונות של החברה ניתן לציין את הבאות: במרץ 2023 חתמה אל-הר על הסכם לביצוע עבודות בפרויקט בלוד, להקמת 593 יחידות דיור ומסחר בשטח של כ-5,400 מ"ר, תמורת כ-540 מיליון שקל. העבודות בפרויקט צפויות להתחיל בחודשים הקרובים, ותקופת הביצוע של הפרויקט צפויה להימשך כשלוש שנים וחצי. בנובמבר 2022 חלה התקדמות לקראת הקמת מגה פרויקט במתחם TLV בדרום תל אביב. החברה והשותפה שלה, קרן ריאליטי (בחלוקה שווה),חתמו על הסכם פינוי בינוי עם מרבית יתר בעלי הזכויות הפרטיים הנוספים במתחם. בהתאם לתוכנית החדשה, המקודמת במתחם והנמצאת כיום בהליכי תכנון לקראת הפקדה, ניתן יהיה לבנות במתחם מאות יחידות דיור (חלקן מיועדות לדיור בהישג יד),שטחי משרדים בהיקף של כ-20 אלף מ"ר ו-5 אלף מ"ר שטחי מסחר. 

בנובמבר 2022 חתמה הבת אל-הר על הסכם עם גינדי החזקות לבניית פרויקט ביהוד מונסון הכולל שלושה מבני מגורים בני 14-10 קומות כל אחד, ובהיקף כולל של כ-156 יחידות דיור, תמורת כ-147 מיליון שקל. תקופת ביצוע הפרויקט צפויה להימשך כ-33 חודשים, והיא צפויה להתחיל ברבעון הראשון של 2023.

לדברי מנכ"ל קרדן נדל"ן , עמוס דאבוש, "לקראת סוף 2022 הגדלנו את כמות יחידות הדיור לשיווק, וכתוצאה מכך הצגנו גם גידול בהיקף מכירת יחידות דיור ברבעון הרביעי הן ביחס לרבעון הקודם והן ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בטווח הקצר אנו צפויים להמשיך ולהגדיל את הפעילות בתחום המגורים עם יציאה לשיווק של מאות יחידות דיור נוספות כבר השנה, לצד גידול צפוי בהיקפי הפעילות בתחום ביצוע עבודות בנייה, לאור העלייה בצבר ההכנסות מפעילות זו. בהסתכלות ארוכת טווח, החברה צפויה לצאת בשיווק של אלפי יחידות דיור נוספות בשנים הקרובות, בדגש על פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, הצפויים להניב לחברה רווח גולמי מצטבר של כ-2 מיליארד שקל".


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:עמוס דבושקרדן נדל"ןדוחות כספייםאל-הרנופי שמש
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...