search

ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

שני פסקי דין – ושתי תוצאות שונות: על שאלת מס הרכישה ברכישת קרקע עם התחייבות לבניית דירה "על הנייר"

פסק דין שניתן לאחרונה ע"י ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין יוצר חוסר בהירות באשר לחבויות מס הרכישה בעת רכישת קרקע עם התחייבות לבנות עליה דירת מגורים (דירה "על הנייר").

לפני שנרחיב את הדיבור בסוגיה, קצת רקע משפטי: חוק מיסוי מקרקעין מבחין בין זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים לבין זכות אחרת ב

  • © כל הזכויות שמורות