search

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מטה יהודה

פרשת איקאה אשתאול

מתכננת המחוז הגישה בצעד חריג עתירה נגד ועדת הערר המחוזית בגין מתן תוקף לתוכנית, ומבקשת לאטום את חלקי החנות שחורגים מזכויות הבנייה המקוריות

  • © כל הזכויות שמורות