search

במקום לפזר כסף במסגרת תוכניות סיוע – הגיע הזמן להשקיע בנדל"ן

בסקירה שפרסם אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר בחודש נובמבר עולה כי כרבע מרוכשי דירה ראשונה בשנים האחרונות נמנה עם האוכלוסייה שהוצאה לחל"ת/פוטרה בעקבות מגפת הקורונה. ניתוח רמות השכר של אוכלוסייה זו מלמד כי בשלושת החמישונים הנמוכים קיימת תלות גבוהה של משקי הבית בשכרו של בן הזוג שהוצא לחל"ת/פוטר. עוד

השמיים סגורים? דווקא מחירי הנדל"ן עשויים לגעת בשמיים

משבר הקורונה, כידוע לכולנו, הביא עימו ירידה משמעותית בטיסות לחו"ל בשנת 2020. ההשפעות של העניין הזה רבות, אך כאן אציע לכם קשר אחר, שאולי לא דובר עד היום: קשר ישיר בין הירידה בטיסות, שהגיעה עד כמעט לאפס עם סגירת השמיים לאחרונה, לבין קפיצה משמעותית במחירי הנדל"ן בישראל בשנה שחלפה.

הישראלי

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
  • © כל הזכויות שמורות