search

דירה ראשונה

במקום לפזר כסף במסגרת תוכניות סיוע – הגיע הזמן להשקיע בנדל"ן

בסקירה שפרסם אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר בחודש נובמבר עולה כי כרבע מרוכשי דירה ראשונה בשנים האחרונות נמנה עם האוכלוסייה שהוצאה לחל"ת/פוטרה בעקבות מגפת הקורונה. ניתוח רמות השכר של אוכלוסייה זו מלמד כי בשלושת החמישונים הנמוכים קיימת תלות גבוהה של משקי הבית בשכרו של בן הזוג שהוצא לחל"ת/פוטר. עוד

סקירת הרבעון הראשון של 2020: היקף המכירות בשוק החופשי – הנמוך מבין הרבעונים הראשונים מאז 2009

סך הדירות שנמכרו בשוק החופשי ברבעון: כ-22,200 • שוק המשקיעים בשפל: השבח הממוצע ירד ב-21%, ומחצית מהמשקיעים שהחזיקו בדירה עד שלוש שנים – מכרו אותה בהפסד ריאלי • סקירה מיוחדת של אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר

פיצוח קשיי המימון למארגני קבוצת רכישה: איך לארגן מימון לקבוצה בלי להזרים הון עצמי נוסף?

כידוע, מגבלת ההלוואות לחברי הקבוצה בבנקים המסחריים הינה עד 70% LTC – מתוך אומדן עלויות הדירה לרוכש דירה ראשונה/חליפית או תאגיד, ועד 50% LTC למשקיע. תנאי נוסף, במצטבר, הוא שמסגרת המימון תהיה עד 65% משווי הדירה כולל מע"מ, לפי דו"ח האפס. את יתר הכסף יצטרך להביא הרוכש ממקורות אחרים, כלומר באמצעות הזר

   1 2 3 > >>
  • © כל הזכויות שמורות