You are here

חידושים מיסויים בפרויקטים של התחדשות עירונית


- בעלים משרד מאיר מזרחי
21.09.18

חידושים במיסוי
מרכז הנדל"ן

במקומות רבים ברחבי הארץ מוקמים פרויקטים של התחדשות עירונית – הן פרויקטים מכוח תמ"א 38 והן פרויקטים של פינוי בינוי. להלן סקירה תמציתית של חידושים אחרונים בתחום זה מן ההיבט המיסוי.

1. החלטת מיסוי בהסכם – קרן תחזוקה הונית

הרשות להתחדשות עירונית ביקשה להקים קרן תחזוקה הונית לתוכה יזרים יזם המתקשר בעסקת פינוי בינוי כספים שיסייעו לדיירים לממן חלק מהוצאות התחזוקה של הבניין החדש שיקים. רשות המיסים קבעה בהחלטת מיסוי שפורסמה לאחרונה, כי סכומים אלו יהוו "הוצאה כרוכה", שלא תתווסף לתמורה שמקבל הדייר לצורך חישוב תקרת הפטור לפי פרק חמישי 4 לחוק. כן נקבע כי לצורך מס רכישה יכללו ההוצאות הללו במסגרת כלל התמורות.

2. החלטת מיסוי 1239/18 - המועד הקובע לבחינת זכאות הדייר לפטור ממס בפינוי בינוי

המועד הקובע לבחינת הזכאות לפטור בעסקת פינוי בינוי הוא המועד בו התקשר הדייר המקורי בהסכם הפינוי בינוי, גם במקרה שאותו דייר מקורי מוכר את הדירה לצד ג'. בהתאם, הזכאות לפטור ממס בפרויקט פינוי בינוי לפי סעיף 49כב, תבחן לגבי מי שהיה הבעלים המקורי של הזכויות ביום החתימה על הסכם מול היזם.

3. החלטת מיסוי 2203/18 - תנאי 24 החודשים בסעיף 49לג1(ד)

בהחלטה נקבע כי לעניין הפטור ממס שבח בעסקת תמ"א 38 לפי סעיף 49לג1(ד) לחוק, תקופת הצינון של 24 חודשים לא תחול על מקבל המתנה המתקשר בעסקת תמ"א, כאשר נותן המתנה ניצל פטור לפי פרק חמישי 1 לחוק (להבדיל מהעברה במתנה לפי סעיף 62 לחוק); כן נקבע, כי תקופת הצינון רלוונטית רק ביחס למוכר שחתם על ההסכם עם היזם.

4. דו"ח סיכום פעילות לשנת 2017 של החטיבה המקצועית ברשות המיסים

בדו"ח זה פורסמו הבהרות שונות שיש להן השלכות רוחב משמעותיות. אחת ההבהרות נגעה להמחאת פרויקטים של התחדשות עירונית בין יזמים. הסיטואציה עוסקת ביזם א' המחתים דיירים על הסכם התחדשות עירונית, ובטרם הגיע יום המכירה הדחוי הוא מוכר את הזכויות בפרויקט ליזם ב' בתמורה כספית. רשות המיסים קבעה בהבהרה האמורה, כי במקרה זה יש לראות בכך עסקה במקרקעין. כן נקבע כי שווי המכירה יקבע לפי התמורה הכספית שנקבעה בהסכם בין היזמים, בתוספת כל התמורות שמשלם יזם ב' בשמו או במקומו של יזם א', לרבות עלויות הבנייה לדיירים המפונים.

5. תיקון 94 לחוק מיסוי מקרקעין

התיקון עתיד להיכנס לתוקף בסוף אוקטובר (29.10.2018) והוא מעניק הטבות מס שונות לקשישים, המתקשרים בעסקת פינוי בינוי. בין היתר, מאפשרות ההטבות לקשיש קבלת שתי יחידות דיור חלופיות בפטור ממס רכישה, קבלת פטור ממס שבח במכירת דירה חלופית שקיבל הקשיש מהיזם והוא אינו מעוניין בה, לצד ג', וכן הטבת מס במקרה שהקשיש מחזיר את הדירה ליזם עצמו כנגד קבלת סכום כספי.

אודות המחבר
עו”ד מאיר מזרחי מתמחה במיסוי מקרקעין, שימש בעבר מנהל תחום מיסוי מקרקעין ברשות המיסים

קורסים ואירועים קרובים


מרכז רבין, חיים לבנון 8 תל אביב
תאריך:
13.11.2018

מרכז רבין, חיים לבנון 8 תל אביב
תאריך:
13.11.2018

LAGO ראשל"צ
תאריך:
11.11.2018

נדל"ניוזלטר

מעוניינים לקבל עדכונים שוטפים על כל מה שחם בעולם הנדל"ן?

f
המרכז בפייסבוק