Error message

  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).
  • Notice: Undefined variable: delimiter in rp_breadcrumbs_breadcrumb() (line 440 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/rp_breadcrumbs/rp_breadcrumbs.module).

You are here

האם מותו של הבן מהווה תנאי מפסיק לעסקת מתנה שגיבשה אימו?

הבן אומץ בשל מצבה הקשה של האם, אך סיכמה כי הדירה תירשם ע"ש הבן – בתנאי שתגור בה כל חייה • כשהילד נפטר ביקשה האם המאמצת להעביר את הדירה לידיה - וזכתה

צילום: סם יצחקוב
- ראש מחלקת ליטיגציה במשרד עורכי הדין גינדי-כספי
26.12.19

עסקת המתנה לא כללה כל תנאי האוסר להעביר את הדירה לצד שלישי
שאטרסטוק
עסקת המתנה לא כללה כל תנאי האוסר להעביר את הדירה לצד שלישי

על עסקת מתָנָה – הסוגיה שבה נעסוק כאן - חלים שני דינים במקביל: דיני המתנה ודיני החוזים הכלליים. בהתאם לכך, וככל חוזה אחר, חוזה מתנה יכול לכלול תנאים לתוקפו. אחדם מהם הוא "תנאי מתלה" בחוזה: התניה הכוללת אירוע עתידי, שהתרחשותו בלתי ודאית, ובהתקיימו ייכנסו לתוקפן הוראות החוזה שעליהן הסכימו הצדדים מראש. לא התקיים התנאי המתלה – החוזה לא ייכנס לתוקף. כמו כן, חוזה יכול לכלול "תנאי מפסיק" ולפיו החוזה נכנס לתוקף עם כריתתו, אולם עם התקיימות התנאי המפסיק שעליו הסכימו הצדדים – יבוטל החוזה כדין ולא יראו בביטולו כהפרה של מי מהצדדים לו.

כלומר כאשר מדובר בחוזה מתנה עם "תנאי מתלה", תוצאותיו והשלכותיו המשפטיות הן שהחוזה יתממש רק לאחר קיום התנאי. כאשר מדובר בחוזה מתנה הכולל "תנאי מפסיק", תוצאותיו המשפטיות מתממשות מייד עם כריתת החוזה, אך עם התרחשות התנאי המפסיק החוזה חדל מלהתקיים ולצד ביטולו חייבים הצדדים בהשבה.

לאור חשיבותם הרבה של תנאים מפסיקים או מתלים בחוזה, ראוי להגדירם באופן ברור ומפורש בחוזה, כך שיגשימו את רצון הצדדים להתקשרות. עם זאת, הדין הישראלי הכיר בקיומו של "תנאי מכללא" – תנאי מפסיק או מתלה שלא צוין במפורש בחוזה, אך ניתן להסיק מתוכנו של החוזה או מנסיבות כריתתו, כי הוא מחייב את הצדדים להתקשרות החוזית

לאור חשיבותם הרבה של תנאים מפסיקים או מתלים בחוזה, ראוי להגדירם באופן ברור ומפורש בחוזה, כך שיגשימו את רצון הצדדים להתקשרות. עם זאת, הדין הישראלי הכיר בקיומו של "תנאי מכללא" – תנאי מפסיק או מתלה שלא צוין במפורש בחוזה, אך ניתן להסיק מתוכנו של החוזה או מנסיבות כריתתו, כי הוא מחייב את הצדדים להתקשרות החוזית.

כל זאת היה בגדר הקדמה לפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, שאותו נסקור כאן. בית המשפט נדרש להכריע במחלוקת בין אם ביולוגית לאם מאמצת, בדבר זכויות הבעלות בדירה של הבן שנפטר – אם יש להורות על רישום הדירה על שם האם הביולוגית שהעניקה לבן את הדירה במתנה, או על שמה של אימו המאמצת, שהיא היורשת החוקית של כל רכושו.

צו הירושה הקנה את רכוש הבן לאם המאמצת;
האם הביולוגית סירבה להעביר הדירה שהייתה רשומה על שמו

ענייננו בדירת מגורים ברחוב אבן גבירול בתל אביב, המצויה בבעלותה של אם חד הורית. בשנת 1993 הועבר בנה בן החמש של האם למשפחת אומנה, ולאחר כעשור אומץ על ידי אם משפחת האומנה באופן רשמי. כשלוש שנים לאחר מכן, מחשש שתאבד את זכויותיה בדירה על רקע התמכרותה להימורים, ובשל רצונה להבטיח קורת גג לבן – חתמה האם הביולוגית על "תצהיר מתנה" להעברת כל זכויותיה בדירה לבן. 

תצהיר המתנה כלל גם תנאי שלפיו האם הביולוגית תהיה רשאית להמשיך להתגורר בדירה ללא תשלום, למשך כל חייה. מאחר שהענקת הדירה לבן נערכה בעודו קטין, ניתן אישורו של בית המשפט לעסקת המתנה וזכויות הבעלות בדירה נרשמו על שמו בלשכת רישום המקרקעין. במקביל, נרשמה הערת אזהרה לזכות האם הביולוגית, וזאת כדי להבטיח את זכותה להמשיך להתגורר בדירה. 

כשביקשה האם המאמצת לרשום את צו הירושה בלשכת רישום המקרקעין, היא התבקשה לצרף את הסכמת האם הביולוגית, כמוטבת הערת אזהרה. האם הביולוגית סירבה להעברת הדירה, ולכן עתרה האם המאמצת לבית המשפט בבקשה להורות על רישומה כבעלת הדירה, בכפוף לזכותה של האם הביולוגית להמשיך להתגורר בה

למרבה הצער, נפטר הבן בשנת 2016. על פי צו הירושה של הבן, הוקנה כל רכושו לאימו המאמצת. כשביקשה האם המאמצת לרשום את צו הירושה בלשכת רישום המקרקעין, היא התבקשה לצרף את הסכמת האם הביולוגית, כמוטבת הערת אזהרה. האם הביולוגית סירבה להעברת הדירה, ולכן עתרה האם המאמצת לבית המשפט בבקשה להורות על רישומה כבעלת הדירה, בכפוף לזכותה של האם הביולוגית להמשיך להתגורר בה.

מנגד טענה האם הביולוגית כי העברת הדירה לבן נועדה להבטיח קורת גג מעל ראשו לאחר פטירתה, ומשסוכלה תכלית זו יש לראות בעסקת המתנה כבטלה. לטענתה, מאחר שמטרת המתנה היא להבטיח את זכויות הבן בדירה – מותו של הבן מהווה תנאי מפסיק של עסקת המתנה. עוד טענה האם הביולוגית כי במועד העברת הדירה לבן טרם הושלמו הליכי האימוץ של הבן וכי סביב השלמת הליכים אלו נהווה שינוי נסיבות קיצוני שיש בו כדי לשלול את תכלית עסקת המתנה.

"האם הביולוגית הייתה ערה למשמעות ולתוצאות עסקת המתנה"

בית משפט דחה את טענות האם הביולוגית וקבע כי עסקת המתנה והעברת הבעלות בדירה על שמו של הבן בוצעה מתוך מודעות וגמירות דעת מלאה. נפסק, כי על אף נסיבות החיים הקשות, שכללו התמכרות קשה להימורים ושיפוט לקוי בהתנהלותה הכלכלית – האם הביולוגית הייתה ערה למשמעותה ותוצאותיה של עסקת המתנה, פעלה לקבלת אישור בית המשפט לעסקה ואף פעלה לרישום הזכויות בפועל על שם הבן. 

עוד נקבע כי עסקת המתנה נועדה לשתי תכליות עיקריות: הראשונה והעיקרית – להבטיח את טובתה של האם הביולוגית, לשמירה על קורת גג למשך כל ימי חייה, תוך הגנה מפני האפשרות שתאבד את דירתה בעסקאות הימורים. התכלית הנוספת הייתה הבטחת טובתו של הבן לאחר פטירת האם הביולוגית. 

לכתו של הבן בטרם עת לא פגמה בתכלית העיקרית שבבסיס המתנה – זכותה של אימו הביולוגית להמשך ולהתגורר בדירה כל חייה. עסקת המתנה לא כללה כל תנאי או הגבלה על הבן מלהעביר את הדירה לצד שלישי או לבצע בה כל פעולה אחרת, כל עוד נשמרת זכות האם להתגורר בה

נקבע כי מותו המצער של הבן לא מהווה תנאי מפסיק של עסקת המתנה, המצדיק את ביטולה לאחר יותר מ-20 שנים ממועד עריכתה, וכי לכתו בטרם עת לא פגמה בתכלית העיקרית שבבסיס המתנה – זכותה של אימו הביולוגית להמשך ולהתגורר בדירה כל חייה. בהקשר זה ציין בית המשפט כי עסקת המתנה לא כללה כל תנאי או הגבלה על הבן מלהעביר את הדירה לצד שלישי או לבצע בה כל פעולה אחרת, כל עוד נשמרת זכות האם להתגורר בה. 

משכך נקבע כי העברת הזכויות בדירה על שם האם המאמצת, כיורשת של זכויות הבן, אינה גורעת מתכליתה העיקרית של עסקת המתנה וכוונתה המקורית של האם הביולוגית. לאור זאת, בית המשפט קיבל את התביעה והורה על רישום הבעלות בדירה על שם האם המאמצת, בכפוף להערת האזהרה ולזכותה של האם הביולוגית להמשיך להתגורר בדירה למשך כל חייה.

(הפ (ת"א) 43835-10-17)

לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את אפליקציית מרכז הנדל"ן
אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

אודות המחבר
צילום: סם יצחקוב
עו"ד עדי סופרסקי, ראש מחלקת ליטיגציה במשרד עורכי הדין גינדי-כספי, מומחה לליטיגציה אזרחית, מסחרית ומנהלית

קורסים ואירועים קרובים


מכללת מרכז הנדל"ן - ב.ס.ר 1, בן גוריון 2 רמת גן, קומה 23
תאריך:
02.02.2020

דיויד אינטרקונטיננטל, תל אביב-יפו
תאריך:
26.03.2020

ואל טורנס, צרפת
תאריך:
14.03.2019

נדל"ניוזלטר

מעוניינים לקבל עדכונים שוטפים על כל מה שחם בעולם הנדל"ן?

f
המרכז בפייסבוק