תקנון ומדיניות ביטולים

תקנון פסגת הנדל"ן אילת

תקנון פסגת הנדל"ן אילת (להלן: "התקנון") מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 1. הגדרות:

  1. "החברה" – חברת סקאלה ד.מ בע"מ (ח.פ. 515231306) הינה הבעלים, המשווקת והמפעילה היחידה והבלעדית של אירועי פסגת הנדל"ן אילת (להלן: "האירוע"), תחת השם והמותג פסגת הנדל"ן אילת, אשר נמצא בבעלותה.

  2. "ספק" - ספק/נותן שירות, חיצוני לחברה, אשר נותן ללקוחות החברה שירותים, באופן ישיר או עקיף.

  3. "נרשם" או "משתתף" - אדם או חברה אשר נרשם לאירוע כדין והשלים תשלום מלא בגין הזמנתו.

  4. "מועד ביצוע העסקה" - היום בו חויב בהצלחה כרטיס האשראי של הלקוח, לרבות עסקאות קרדיט. ו/או הועברה אסמכתא להעברה בנקאית

  5. "צמיד השתתפות" - מקנה לנרשם אשר רכש אותו בלבד, כניסה לאירועים במהלך האירוע, בכפוף ליתר אמצעי הזיהוי הנדרשים, לרבות כרטיסי כניסה בנוסף ו/או תג זיהוי. הצמיד ו/או אמצעי הזיהוי הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה ו/או מכירה לאדם אחר.

 2. תחולה:

  1. התקנון המחייב הוא זה הנמצא במשרדי החברה, שמקום מושבה – בבניין ב.ס.ר 1, בן גוריון 2, רמת גן, קומה 8.

  2. המשתתף ו/או מי שנרשם עמו (אם הרישום בוצע באמצעות נציג) מצהיר כי קרא תקנון זה טרם הרישום, הבין את תוכנו והסכים להיות כפוף לתנאיו במלואם. 

  3. המשתתף מצהיר, כי החברה הסבה את תשומת ליבו לכך שניתן לעיין בתקנון במשרדי החברה וכן באתר החברה וכי גם אם לא קרא את התקנון, הוא נמנע מרצונו החופשי מלעשות כן וכי אין בכך כדי להסיר מהמשתתף את הסכמתו להיות כפוף לתנאי תקנון זה וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הנוגעת לאי ידיעת התקנון על כל תנאיו, וכי הוא מודע לכך כי לולא הסכים להיות כפוף לתנאי תקנון זה, לא הייתה החברה מסכימה לרישומו והשתתפותו באירוע מלכתחילה.

  4. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי התקנון בכל עת, מכל סיבה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. דרכי התקשרות:

  1. דואר – ב.ס.ר 1, בן גוריון 2, רמת גן, קומה 8.

  2. טלפון – 6946*

  3. דוא"ל – pisgaeilat@nadlancenter.co.il

  4. אתר אינטרנט - www.nadlancenter.co.il/l/pisga_eilat

 4. נהלי רישום:

  1. הרישום לאירוע הינו מגיל 21 ומעלה. 

  2. אירוע פסגת הנדל"ן אילת יתקיים בין התאריכים 23-25/10/2022.

  3. האירוע כולל אטרקציות, הופעות, הטבות ופעילויות מגוונות מטעם החברה (הופעות, הרצאות מקצועיות וכו') – כל האטרקציות הכלולות בפרסומי החברה, כלולות עלות האירוע למשתתף.

  4. החברה רשאית לשנות את תנאי ההרשמה ו/או אופן הרישום ו/או אח' בכל עת, ותעשה כמיטב יכולתה על-מנת לעדכן את המשתתפים בדבר שינוי תנאי ההרשמה ו/או אופן הרישום באמצעות דוא"ל ו/או בכל דרך הולמת אחרת. 

  5. הרישום על בסיס 'כל הקודם זוכה'.

  6. המחירים המפורסמים הינם מחירים ראשוניים וצפויים לעלות בהדרכה ככל שהאירוע קרב. 

  7. כל פרסום של מחירים מטעם החברה ו/או מי מטעמה יחייב את החברה למשך 24 שעות ממועד הראשוני של הפרסום, בכפוף לכך שנותרו חדרים מהסוג שפורסם.

  8. החברה רשאית לבטל השתתפותו של נרשם ו/או לבטל חדר, אם תהליך הרישום ו/או התשלום לא הושלם במלואו (עבור כל המשתתפים) בתוך 3 ימי עסקים מיום פתיחת ההזמנה או ממועד שאחד מחברי החדר הודיע על ביטול ההזמנה שלו, וזאת תוך מתן הודעה בדוא"ל ו/או טלפונית לאחד מחברי החדר. במידה והמשתתף/ים לא ישלימו פרטי הרשמה ו/או תשלום של כל חברי החדר, החברה רשאית לבטל את החדר כולו ו/או חלקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ודמי הביטול עבור משתתפים שבוטלו כאמור יהיו בהתאם למועד הביטול של החדר, כאילו המשתתף/ים פנו לחברה בבקשה לביטול הזמנה, בשינויים המחויבים. במידה שרק חלק מחברי החדר בוטלו, החברה רשאית להעביר את יתר חברי החדר לחדר קטן יותר באותו מלון ו/או למלון אחר, בהתאם לזמינות החדרים ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתפים לא יהיו טענות בנושא כלפי החברה.

 5. אישור הזמנה:

  1. הליך הרשמה לאירוע יושלם רק לאחר שליחת אישור הרשמה (קבלה) מטעם החברה ולאחר שיבוצע תשלום מלא של כלל חברי החדר ו/או עבור צמיד ההשתתפות.

  2. במידה ואחד (או יותר) מחברי החדר לא שילם את החלק שלו בחדר, חברי החדר אחרים מתחייבים לשלם בגין מקומו בחדר או לעבור לחדר אחר תוך תשלום ההפרש או זיכוי בגין ההפרש. במידה ויתר חברי החדר לא השלימו את התשלום כאמור בתוך 2 ימי עסקים, חברי החדר מסמכים את החברה לבטל את החדר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, בדמי ביטול נכון למועד הביטול, ויראו במשתתפים כמי שבחרו לבטל במועד הרלוונטי או להעביר את חברי החדר לחדר התואם את כמות המשתתפים, בהתאם לשיקול דעת החברה וכפי שחברי החדר הנותרים יעודכנו על ידי החברה.

  3. החברה שומרת על מלוא זכויותיה, בהתאם למפורט בתקנון זה, גם לאחר מתן אישור הרשמה. יובהר, כי מילוי טופס רישום והגשתו לחברה ו/או מי מטעמה אינו מהווה אישור הרשמה. 

  4. לאחר אישור ביצוע עסקת האשראי, תשלח לנרשם קבלה באופן אוטומטי באמצעות דוא"ל.

  5. כל אחד מחברי החדר מסמיך את יתר הנרשמים שנרשמו עמו לאירוע, ובפרט אלה הרשומים עמו בחדר, להיות מורשים למתן הודעות וקבלת החלטות בשמו ובשם כל חברי החדר מול החברה ו/או מי מטעמה. 

 6. בתי המלון:

  1. ככלל, האירוח בבתי המלון על בסיס לינה וארוחת בוקר, אלא אם פורסם אחרת על-ידי החברה. באחריותו הבלעדית של הנרשם לבדוק זאת מראש, טרם ביצוע ההרשמה. יש להתעדכן מול המלונות הרלוונטיים אודות שעות הארוחות. 

  2. למען הסר הספק, לא תתאפשר כניסה לארוחות הבוקר במלונות למי שאינו אורח המלון, לרבות משתתפים שרכשו צמיד השתתפות ללא לינה במלון.

  3. קבלת חדרים ויציאה מהחדרים: 

   1. קבלת החדרים (צ'ק אין) – תבוצע ביום הראשון של האירוע החל מהשעה 15:00. יודגש כי הליך הצ'ק אין לכל המלון עשוי להימשך ולכן מומלץ להשאיר את הכבודה בשמירת החפצים של המלון ולבצע את הצ'ק אין במועד מאוחר יותר, לאחר ירידת עומס. יובהר, כי ניתן לקבל את תג הזיכוי ולהשתתף בפעילויות האירוע - טרם קבלת החדר.

   2. יציאה מהחדרים (צ'ק אאוט) – תבוצע ביום האחרון של האירוע עד השעה 11:00 לכל המאוחר.

   3. הגעה מאוחרת – במידה ומשתתף מתכוון להגיע למלון ביום הקליטה לאחר השעה 18:00, עליו להודיע על כך למלון מראש.

   4. בקשות מיוחדות – החברה אינה מתחייבת לכניסה מוקדמת או יציאה מאוחרת מהחדר, מכל סיבה שהיא. בכל בקשה בנושא, יש לפנות ישירות למלון. יודגש, כי כל כניסה מוקדמת ו/או יציאה מאוחרת, יכול שתהא כרוכה בתשלום נוסף מול המלון.

  4. האחריות לבדיקת המלון, לרבות מיקומו, מתקניו, בסיס האירוח וטיב המלון באחריות המשתתף בלבד. אי שביעות כאמור, לא תהווה עילה להחזר כספי ו/או ביטול הזמנה ו/או זיכוי ו/או פיצוי בשום מצב.

  5. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת להיענות לבקשות מיוחדות מטעם המשתתפים. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת להיענות לבקשות (חדר סמוך חדר/קומה וכו') והדבר נתון לשיקול המלון בלבד. 

  6. תשומת ליבת המשתתפים, כי במהלך האירוע לא תתאפשר כניסה לשטח המלון למי שאינו אורח אשר לן במלון ו/או למי שאינו משתתף באירוע. ככל ויעלה כי משתתף הכניס לחדרו אדם שלא שילם בגין המלון, המשתתף ישלם קנס בגובה עלות משתתף נוסף בחדר הרלוונטי.

  7. חניה: לחברה אין כל אחריות לגבי החניה בשטחי המלונות ומחוצה להם. מרבית המלונות לא מאפשרים חניה בשטח המלון או חניון המלון במהלך אירועים. החניה, תקינות הרכב או כל נזק שיגרם לרכב או אח' באחריות המשתתף באופן בלעדי ולא תהיה למשתתף כל טענה כלפי החברה בנושא.

  8. שיבוץ החדרים:

   1. החברה אינה מבצעת ואינה אחראית לשיבוץ החדרים בבית המלון, כך ששיבוץ החדרים נעשה בפועל על-ידי המלון, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית.

   2. חדר עם נוף לבריכה או שדרוגים נוספים – במלונות בהם ניתן לשדרג לחדר כאמור, השדרוג כרוך בתשלום נוסף, ככל שנדרש על-ידי החברה. חדר עם נוף לבריכה אינו כולל בהכרח מרפסת והחברה אינה מתחייבת לספק חדר עם מרפסת. שיבוץ החדרים מבוצע על-ידי בתי המלון ולכן, אין החברה מתחייבת כי בפועל יתקבל חדר עם נוף לבריכה ו/או מרפסת או כל שדרוג אחר. במידה וקיימת אי התאמה בין ההזמנה לבין החדר שסופק בפועל, על המשתתף לדווח על כך לחברה בדוא"ל, לכל המאוחר עד 7 (שבעה) ימים מתום האירוע, תוך ציון פרטים מזהים של המשתתף, שם המלון ומספר החדר. נמצא כי הוזמן חדר משודרג בתשלום וסופק בפועל חדר שאינו תואם את השדרוג – יינתן זיכוי בגין ההפרש ששילמו המשתתפים, בכפוף למסירת פרטי האשראי עמם בוצעה ההזמנה למוקד, וזאת בתוך 14 (ארבעה-עשר) ימי עסקים ממועד מסירת החלטתה של החברה בעניין זה לנרשם.

   3. אי זמינות חדר שהוזמן – שיבוץ החדרים נעשה על-ידי המלונות, וכפוף לשינויים ואילוצים. במקרה של אי זמינות סוג החדר שהוזמן, החברה תיצור קשר עם אחד מהמשתתפים בחדר, על-פי בחירתה ו/או זמינות הנרשמים בחדר (להלן: "הנציג") ותציע חדר חלופי באותו מלון או במלון אחר. במידה והחדר החלופי יקר מהחדר שהוזמן, הפעולה תבוצע ללא תוספת תשלום מצד חברי החדר. במידה והחדר אליו יעברו זול מהחדר שהוזמן, החברה תזכה את המשתתפים בגין ההפרש. למען הסר הספק, במידה והמשתתף יבקש לבטל את ההזמנה בגין אי זמינות חדר, הדבר יעשה בדמי ביטול, כקבוע ומפורט בתקנון זה. 

  9. הגדרות חדרים:

סוגי המיטות ואמצעי הלינה יהיו בהתאם לזמינות הקיימת במלון ולחברה אין התחייבות לספק סוג או אמצעי אירוח ספציפי (אך ככל וישנן בקשות מבעוד מועד, החברה תעביר אותן למלון).

 1. חדר זוגי – חדר זוגי (לשני אנשים) כולל מיטה אחת או שתי מיטות. החברה אינה יכולה להבטיח מיטה זוגית או מיטות נפרדת, אף אם הדבר צוין בהזמנה מראש, והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלון.

 2. חדר לשלושה אנשים – חדר לשלישייה הינו חדר זוגי סטנדרטי (רגיל) אליו בתי המלון מכניסים אמצעי לינה לאדם שלישי (מיטה רגילה/מיטה מתקפלת/ספה נפתחת/ספה רגילה/מזרן בלבד). לא יתאפשר שינוי ו/או ביטול בגין אי שביעות רצון מהרכב/מבנה/שטח החדר. החברה אינה יכולה להבטיח סידור מיטות מסוים, והכל נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלון.

 3. חדר לארבעה / חמישה / שישה אנשים – מדובר בחדר בו בתי מלון נוהגים להכניס שתיים או שלוש מיטות לחדר זוגי רגיל ו/או מיטות מתקפלות ו/או ספות נפתחות ו/או ספות רגילות ו/או קומתיים ו/או מזרנים. לא יתאפשר שינוי על סמך זה במיקום החדר או שינוי בהזמנה. החברה אינה יכולה להבטיח סידור מיטות מסוים, והכל נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלון.

 1. ידוע למשתתף כי טיב החדרים ושירותי המלון הינם באחריות המלונות בלבד. המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תלונה כנגד החברה בעניין. למען הסר הספק, מערכות מיזוג האוויר (על כל חלקיהן), המקלחות ויתר מתקני המלון אינם נמצאות באחריות החברה והיא תישא באחריות כלשהי להפעלתן ו/או לאי תקינותן של מערכות אלו ו/או אחרות, המצויות כולן כאחד באחריות המלון.

 2. באחריות המשתתף לשמור על תקינות החדר ושלמותו. המלון רשאי לדרוש אשראי ביטחון ואף 'לסגור' מסגרת אשראי, בהתאם לשיקול דעתו של המלון. המלון רשאי לפנות לנרשם בדיעבד, בדרישה לשיפוי בגין נזק שנגרם למלון בעקבות התנהלות ו/או רשלנות הנרשם. הנרשם מוותר על כל טענה ו/או טרוניה כלפי החברה בעניין ויתנהל מול המלון באופן בלעדי ועצמאי.

 1. שינוי פרטי הזמנה:

  1. שינוי בפרטי ההזמנה יבוצע בכפוף לאישור החברה מראש בכתב בלבד. 

  2. בעת שינוי פרטי משתתף, המשתתף שנכנס (מחליף) נכנס בנעלי המשתתף המוחלף ומקבל עליו את התחייבויות המשתתף המוחלף ואת כל תנאי תקנון זה. בכפוף להסכמתה ושיקול דעתה בלעדי של החברה, לכל המאוחר עד 14 ימים טרם מועד תחילת האירוע; לאחר מכן, לא יתאפשר שינוי פרטים, למעט מקרים חריגים, בכפוף לאישור החברה ולשיקול דעתה הבלעדי.

  3. שינוי פרטים - מועדים: בחדר ו/או מעבר לסוג חדר אחר ו/או למלון אחר יעשה בכפוף לאישור החברה בכתב עד 14 ימים לפני האירוע וכרוך בתשלום דמי טיפול בסך של 100 ₪ בגין כל שינוי (כל אדם המתחלף ו/או עובר סוג חדר ו/או מלון). החל מ-14 ימים טרם האירוע לא ניתן לבצע שינוי בהזמנה. יודגש, כי החברה שומרת על מלוא זכויותיה, לרבות סירוב לבצע שינוי בהזמנה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

  4. לקוח שהחליף משתתף אחר או עשה שינוי הזמנה כאמור, לא יכול לעשות שינוי נוסף – ניתן להשאיר את ההזמנה כפי שהיא או לבטלה בדמי ביטול כמפורט בתקנון זה ורק לאחר מכן, ניתן יהיה להירשם מחדש ו/או לרשום אדם אחר בגין אותה הזמנה, והכל בכפוף לאישור מראש מטעם החברה.

  5. הרישום הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או מכירה לאדם אחר, על כן – לא יתאפשר שינוי בפרטי משתתף ביום האירוע אלא עד 14 ימים טרם האירוע.

  6. ביצוע שינוי בתמהיל החדר או מעבר בין מלונות יבוצע על בסיס מקום פנוי ובהתאם לאישור החברה. המשתתף יודע ומאשר, כי במידת הצורך יחול חיוב / קיזוז בהפרשים על-פי מחיר החדר אליו עוברים.

  7. שינוי פרטי משתתף אינו כולל זיכוי בגין העסקה של הלקוח היוצא מן החדר, אלא עסקינן בשינוי פרטי הנרשם בלבד וכפוף לתשלום דמי טיפול, כמפורט בתקנון זה.

  8. שינוי פרטי הזמנה יחויב/יזוכה בכרטיס אשראי אחד בלבד.

 2. ביטול הזמנה (מלון או צמיד):

  1. נהלי הביטול הינם בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן. בקשה לביטול הזמנה תועבר לחברה באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל: pisgaeilat@nadlancenter.co.il.

  2. ביטול הזמנה יעשה רק לאחר שהמשתתף מסר לחברה את פרטי האשראי עמם ביצע את ההזמנה. 

  3. המועד הקובע לצורך חישוב דמי הביטול הינו המועד בו פנה המשתתף לחברה בכתב, באופן המפורט בתקנון זה, בבקשה לביטול ההזמנה. משתתף אשר פנה לביטול הזמנה אך לא מסר פרטי אשראי לצורך ביטולה או פנה לביטול ולא השיב טלפונית למוקד האירוע (במידת הצורך) לצורך קבלת פרטי אשראי – יראו את בקשת הביטול כמבוטלת ויהיה על המשתתף לשלוח פנייה חדשה לביטול ההזמנה ומועד הבקשה החדשה, הוא המועד הקובע לצורך חישוב דמי הביטול. 

דמי ביטול:

 1. החל ממועד ביצוע ההזמנה ועד 14 (ארבעה-עשר) ימים מיום ביצוע העסקה – ביטול ההזמנה כרוך בתשלום דמי ביטול בסך של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם, ובתנאי שהפנייה לביטול בוצעה לכל המאוחר עד 7 (שבעה) ימי עסקים טרם מועד האירוע.

 2. החל מ-14 (ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה ועד 75 (שבעים וחמישה) ימים טרם האירוע - ניתן לבטל את ההזמנה בתשלום דמי ביטול בסך של 200 ש"ח לכל משתתף. דמי הביטול יקוזזו מהזיכוי בכרטיס האשראי בגין הביטול. 

 3. החל מ-75 (שבעים וחמישה) ימים טרם האירוע ועד 14 (ארבעה-עשר) ימי עסקים טרם האירוע - ניתן לבטל את ההזמנה בתשלום דמי ביטול של 50% מסכום העסקה. דמי הביטול יקוזזו מהזיכוי בכרטיס האשראי בגין הביטול.

 4. החל מ-14 (ארבעה-עשר) ימי עסקים טרם האירוע ועד 7 (שבעה) ימי עסקים טרם האירוע - ניתן לבטל את ההזמנה בתשלום דמי ביטול של 75% מסכום העסקה. דמי הביטול יקוזזו מהזיכוי בכרטיס האשראי בגין הביטול.

 5. החל מ-7 (שבעה) ימים טרם מועד האירוע - לא ניתן לבטל את ההזמנה, לא ניתן להחליף אדם בחדר וכן לא יינתן כל החזר כספי בגין אי הגעה לאירוע, בין אם בהודעה להפקה ובין לאו.

 6. בגין ביטול הזמנה שכוללת מלון, כל אחד מחברי החדר נדרש לשלם דמי ביטול בגין ביטול ההזמנה שלו כמפורט לעיל; בביטול הזמנה של צמיד השתתפות, דמי הביטול חלים על המשתתף עליו רשום הצמיד. בנסיבות בהן הלקוח נכלל תחת אחת מהאוכלוסיות הנכללות בסעיף 14ג'1 לחוק הגנת הצרכן, יחולו תנאי הביטול כמפורט בחוק.

 7. החברה תעביר בקשת זיכוי לחברת האשראי תוך 14 ימי עסקים, לכל המאוחר, ממועד מילוי טופס ביטול בצורה מלאה ותקינה.

 8. ככל שהרישום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יתווספו לדמי הביטול המפורטים להלן כל ההוצאות שנדרשה החברה לשלם בגין העסקה בכרטיס האשראי, בהתאם לדין.

 9. למען הסר הספק, פעולת החזרת החלק היחסי מסכום העסקה מבוצעת בפועל מול חברת האשראי, ולכן מועד קבלת הזיכוי בפועל תלוי בחברת האשראי בלבד (ככלל, פעולת הביטול/זיכוי תופיע בפעולות האשראי של הלקוח, בחודש העוקב ביצוע הזיכוי/ביטול על-ידי החברה).

 10. החברה רשאית לבטל השתתפותו של נרשם וכל מי שנרשם עמו, אשר התנהגותו ו/או מעשיו יפריעו למהלך התקין של האירוע לדעת החברה או אם הוא ו/או מי מטעמו פעלו באופן פוגעני ו/או מאיים כלפי נציג החברה, המלון, אבטחה, משתתף אחר (לרבות משתתף פוטנציאלי) ו/או כל הקשור לחברה.

 11. ביטול אדם בחדר מהווה עילה לביטול ההזמנה של החדר כולו בדמי ביטול נכונים ליום ביצוע הביטול כאמור ולנרשמים לא תהא כל טענה כלפי החברה לעניין זה. החברה רשאית לאפשר בכל זאת את קיום העסקה לשאר הנרשמים באותו החדר, על-פי שיקול דעתה.

 12. במקרה שלא ניתן יהיה לקיים את האירוע עקב כוח עליון, או מטעמים והגבלות הקשורים לנגיף הקורונה, ידחה מועד האירוע למועד מאוחר על-ידי החברה; במקרה זה למשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה עקב הדחייה. במקרה זה, הזמנת הלקוח תעבור AS IS למועד הנדחה והכל בהתאם לפרסומי החברה. במידה וידרש שינוי בהזמנה: שינוי ההזמנה יעשה בהתאם לזמינות החדרים, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה תוך תשלום ההפרש (אם השינוי הוא לחדר יקר מההזמנה המקורית) או זיכוי בגין ההפרש (אם השינוי הוא לחדר זול מההזמנה המקורית).

 13. החברה אינה אחראית לנזק, הוצאה או הפסד אשר יגרם באופן ישיר ו/או עקיף למשתתף כתוצאה מביטול האירוע ו/או דחיית האירוע ו/או שינוי בלו"ז האירוע (כולו או חלקו) ו/או שינוי מיקום של אירוע/ים אשר נגרם/ו במישרין ו/או בעקיפין מ:כוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מצב ביטחוני, סגר, הפרות סדר, שריפות, הצפה, מזג אויר, אי אישור קיומו של אירוע/ים על-ידי מהנדס הבטיחות ו/או מי מטעמו ומכל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת החברה ו/או באחריותה, בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי. 

 14. במקרה של ביטול אירוע/ים במהלך האירוע בשל סיבה/ות המנויה/ות כאמור לעיל, החברה תפעל לקיום יתר האירוע/ים המתוכנן/ים בהמשך האירוע כסדרם ולא תהיה למשתתף כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

 15. יתכנו שינויים בלו"ז האירוע, לפני ו/או במהלך האירוע, של מועד ו/או מיקום ו/או היקף אירועים ולמשתתף לא יהיו תלונות ו/או דרישות בנושא או בנובע ממנו כלפי החברה.

 16. אי הגעה לאירוע ו/או אי איסוף אמצעי הזיכוי לא מהווה עילה לקבלת זיכוי בגין ההזמנה. 

 1. קורונה:

  1. ההרשמה לאירוע נעשית בשים לב למגבלות הקשורות למגפת הקורונה והחברה מחויבת לפעול בהתאם לגורמים המוסמכים לכך, לרבות משרד הבריאות, משטרת ישראל, יועצי בטיחות וכדומה.

  2. המשתתף מאשר בזאת כי הוא מודע לכך שיכול והאירוע לא יוכל להתקיים במועד שפורסם בשל מגבלות הנוגעות לקורונה ועל כן, במקרה בו לא ניתן לקיים את האירוע במועד המתוכנן כאמור, האירוע ידחה למועד הבא בו יתאפשר לקיים את האירוע, ללקוח לא תהיה טענה כלפי החברה במקרה זה.

  3. המשתתף מאשר שידוע לו, כי בשל נגיף הקורונה יתכנו מגבלות ו/או דרישות מצד משרד הבריאות ו/או הגורמים הרלוונטיים. המשתתף מצהיר שהוא יעמוד בכל הדרישות, לרבות חיסון, בדיקות או כל הנחיה אחרת מצד הגורמים הרלוונטיים, לרבות משרד הבריאות, הממשלה או כל גורם אחר – כתנאי מקדים להשתתפותו באירוע. כל הוצאה שנובעת מכך, לרבות בדיקה מקדימה ו/או אח' יהיו באחריות המשתתף באופן בלעדי.

  4. המשתתף מתחייב לקיים את כל ההנחיות באשר הן במלואם, לצורך שמירה על בריאותו ועל שאר משתתפי באירוע.

  5. במידת הצורך ובהתאם לשיקול החברה, מידע אודות המשתתפים יועבר למשטרת ישראל, משרד הבריאות וכל גורם אחר לשם קיום האירוע ו/או לשם שמירה על בריאות המשתתפים ו/או הציבור.

 2. אמצעי זיהוי באירוע:

  1. הכניסה לכלל האירועים תתאפשר תוך ענידת אמצעי הזיהוי שיחולקו למשתתפים כמפורט להלן.

  2. חלוקת אמצעי הזיכוי של האירוע נעשית ביום הראשון של האירוע, בעמדות חלוקה ייעודיות שהוגדרו מראש על-ידי החברה. קבלת אמצעי הזיכוי תעשה בכפוף להצגת מזהה ובהתאם לדרישת החברה. 

  3. חלוקת אמצעי הזיכוי תעשה על-ידי החברה למשתתף הרשום בלבד: מתן אמצעי הזיהוי יינתנו ישירות למשתתף ויענדו על ידו בלבד. לא ניתן לאסוף את הצמיד עבור משתתף אחר, לרבות באמצעות אמצעי מזהה של אותו משתתף או באישורו.

  4. יובהר, כי עומדת לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לדרוש מאדם שהגיע לאסוף את הצמיד אמצעי זיהוי נוסף ו/או פרטים אחרים במטרה לאמת את זהותו ו/או אסמכתא רפואית כתנאי להשתתף באירוע. היה ומשתתף סירב ו/או לא מסר אמצעי זיהו מספק לצורך אימות זהותו – רשאית החברה לסרב ליתן לאותו אדם את אמצעי הזיכוי ו/או חדר, עד להמצאת אמצעי זיהוי מספק להנחת רווחת החברה. למען הסר הספק, משתתף שסירב ו/או לא סיפק אמצעי זיהוי (או אמצעי זיהוי נוסף) ולכן לא קיבל את הצמיד ו/או חדר, אינו זכאי להחזר כספי בגין הזמנתו.

  5. שעות הפעילות עמדות חלוקת אמצעי הזיכוי ומיקומן של העמדות יפורסמו בסמוך לאירוע.

  6. לאחר שנמסרו לידי המשתתף, אמצעי הזיהוי של האירוע אישיים, אינם ניתנים להעברה לאדם אחר ונמצאים ב באחריותו הבלעדית של המשתתף; בכל מקרה של אבדן – לא יינתנו אמצעי זיהוי חלופיים. 

  7. יובהר, כי חובה לענות את אמצעי הזיהוי בכל הפעילויות של האירוע והכניסה לאירועים מותנית בכך. המצעי הזיכוי הם כרטיס הכניסה לפעילויות ולא תתאפשר כניסה לשום פעילות באירוע ללא אמצעי זיהוי רלוונטי. 

  8. החברה רשאית לצרף אמצעי זיהוי נוסף, אשר יידרש לצורך כניסה לפעילויות (כרטיסי כניסה וכו').

  9. האחריות על הצמידים ואמצעי הזיהוי חלה על המשתתף בלבד. במקרה של פגם באמצעי הזיהוי, על המשתתף להגיע עם האמצעי הפגום ותעודה מזהה לעמדת הצמידים. יודגש, כי משתתף שאיבד את אמצעי הזיכוי (כולם או חלקם), לא יהיה זכאי לקבל אמצעי חלופי ולא יוכל להיכנס לפעילויות. 

 3. תנאי תשלום:

  1. ההרשמה ותשלום לאירוע באמצעות כרטיס אשראי או בהעברה בנקאית. 

  2. אישור לתשלום יהיה בהתאם לתאריך הרישום בפועל (התאריך בו מוזנת ההזמנה למערכת ומתקבל אישור תשלום עבור העסקה). תשלום העמלה ו/או ריבית בגין התשלומים לחברת האשראי יהיה בהתאם למועד החיוב של חברת האשראי ובכפוף לתנאי ההתקשרות שבין הלקוח לבין חברת האשראי.

  3. ניתן לחלק את התשלום עד 5 תשלומים ללא ריבית מצד חברה.

  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות התשלומים בכל עת.

  5. כל משתתף משלם באמצעות אמצעי תשלום אחד, אך ניתן להשתמש במספר אמצעי תשלום בחדר, אחד עבור כל משתתף.

 4. מוקד הזמנות ושירות לקוחות:

  1. פנייה למוקד ההזמנות ושירות הלקוחות נעשית באמצעות 6946*

  2. מוקד ההזמנות יהיה פעיל החל מתחילת ההרשמה ויקבל פניות עד כשבועיים לאחר תום האירוע. המוקד רשאי לתת מענה בכתב (בדוא"ל) ו/או טלפונית, בהתאם לשיקול דעת החברה ובהתאם למהות הפנייה.

  3. פנייה למנהל: ניתן לפנות למנהל שירות הלקוחות של החברה באמצעות שליחת הודעת דוא"ל למוקד האירוע, תוך ציון בנושא ההודעה כי הפניה ממוענת למנהל. היה והתקבלה פניה הממוענת כאמור למנהל, ישיב המנהל בכתב לכתובת הדוא"ל ממנה נשלחה הפנייה. טיפול בפנייה יעשה בהתאם לשיקול דעת המנהל, תוך מתן הוראות בנושא לנציג שירות הלקוחות, ללא התקשרות ישירה אל מול הלקוח. 

 5. דיוור:

עם הרשמתו לאירוע, ייחשב המשתתף כמי שמצהיר ומסכים לכל התנאים, כדלקמן:

 1. עצם הרישום לאירוע ומילוי הפרטים בטופס ו/או מסירתם לנציג מהווים את אישורו של המשתתף לקבלת חומרי שיווק ופרסום מטעם החברה, מכל סוג שהוא, בכל מדיה שהיא ואשר מתייחסים למוצר או לשירות המוצע על-ידי החברה, וזאת אלא אם הנרשם ציין אחרת בפני נציג הרישום.

 2. ידוע למשתתף שהוא זכאי, על פי דרישתו, בכל עת לאחר משלוח האישור כאמור, להודיע לחברה על סירובו לקבל דבר פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה. לצורך הסרה מרשימת התפוצה של החברה, יש לשלוח בקשה במייל לחברה עם הנושא: הסרה מרשימת תפוצה. בתוכן ההודעה יש לרשום את המייל המבוקש אותו מעוניינים להסיר ו/או מספר טלפון נייד, בהתאם לבקשה. החברה מתחייבת להסיר את הרשומה מרשימת הדיוור בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה במייל. ואולם, ידוע למשתתף כי ישנן הודעות מתוזמנות מראש, כך שיכול וגם לאחר הבעת סירובו לקבלת דיוור מהחברה, יתכן וישלחו הודעות נוספות שתוזמנו מראש.

 3. למען הסר הספק: הרישום לאירוע אינו מותנה בהסכמה לקבלת הודעות פרסום מהחברה.

 4. הפרטים הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לחברה ו/או למי מטעמה, לרבות פרטיו האישיים, יכול שיוזנו במאגר המידע של החברה וכי המידע נמסר על-ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן וכי ידוע לו שייעשה שימוש במידע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה והוא מסכים לכך. 

 5. החברה מתחייבת לשמור על פרטיותו של הלקוח ולהימנע מהפצת פרטיו האישים למפרסמים, אלא אם נדרשה לעשות כן על-ידי רשות מוסמכת ו/או חברת אשראי ו/או חברת סליקה והוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

 1. דרכי הגעה:

  1. ההשתתפות באירוע לא כולל נסיעות. החברה עובדת בשיתוף פעולה עם חברת תיירות חיצוניות ופועלת למען שריון טיסות לטובת האירוע.

  2. החברה אינה אחראית למחירי הטיסות ו/או כל דבר הנוגע להזמנה שלא בתחום אחריותה.

  3. הרשמה לטיסות לאירוע יהיה באתר ייעודי, אשר יפורסם ע"י החברה.

 2. הגבלת אחריות:

  1. ידוע לנרשם כי יתכנו שינויים בפעילויות המתוכננות שבמסגרת האירוע. 

  2. החברה ו/או מי מטעמה רשאים לשנות בכל עת, מכל סיבה שהיא ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, את תכנית האירוע, בתי המלון עמם היא מתקשרת במסגרתו, הפעילויות, האומנים, האירועים וכן כל מוצר ו/או שירות אחר המתקיימים ו/או המסופקים במסגרת האירוע, בין על-ידה ובין באמצעות אחר. החברה תיידע את הגורמים הרלוונטיים הנוגעים בדבר, במועד ובאופן המתאימים, אם וככל שיידרש.

  3. החברה משמשת כמתווכת בלבד בין משתתפי האירוע לבין ספקי השירותים השונים, לרבות מובילים אוויריים, אמצעי תחבורה, בתי מלון, מזון וכיוצ"ב. מובהר בזאת מפורשות, כי החברה אינה אחראית על מעשיהם ו/או מחדליהם של ספקים ולפיכך, החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, תוצאתי או אחר, שייגרם למשתתף באירוע ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג' שהוא, במהלך האירוע ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של אחד הספקים, לרבות אך ללא הגבלה אינה אחראית לכל אובדן, גניבה, פציעה או נזק מכל סוג שהוא שנגרמו במתחמי האירוע או מחוץ לו. 

  4. ידוע למשתתף כי החברה אינה עורכת ביטוח למשתתפים ו/או לציודם וכי פעילותם של המשתתף במסגרת האירוע ו/או עקב האירוע הינה באחריותו האישית והבלעדית של המשתתף.

  5. המשתתף באירוע יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, בין ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שייגרם לכל צד ג' שהוא, במהלך האירוע, כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתתף, ובכלל זה כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לחדר בו ישהה המשתתף בעת האירוע בבית המלון, ככל שייגרם.

 3. כללי התנהגות:

  1. החברה רואה בחומרה רבה כל אירוע אלימות באשר הוא, פיזי או מלולי. יובהר, כי כל פעולה העולה כדי אלימות מכל סוג שהוא כלפי משתתפי האירוע ו/או עובדי החברה ו/או אנשים אחרים ו/או כל פעילות אחרת הפסולה בעיניי החברה, לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה, תביא לביטול ההזמנה של כל חברי החדר ויתר האנשים שנרשמו עם אותו גורם שנהג באלימות כאמור. לעניין ביטול לפי סעיף זה, יראו את ביטול החדר כאילו המשתתף וחברי החדר מבקשים לבטל את החדר ביוזמתם, ועלות הביטול תהיה על חברי החדר באופן בלעדי, בהתאם למדיניות הביטול כמפורט בתקנון זה.

  2. חל איסור מוחלט להכניס ציוד הגברה ו/או רמקולים ו/או ציוד קריוקי (להלן: "ציוד הגברה") ו/או ציוד תאורה, לרבות פנסי לייזר לשטח המלון בכלל ולחדרים בפרט ו/או לכל מתחם בו מתקיימים פעילויות מטעם החברה. יובהר, כי המפר סעיף זה יאלץ למצוא פתרון אחסון עבור הציוד האסור. במידה ויופעל ציוד הגברה בשטח המלון, הדבר מהווה הפרה בוטה של נהלי האירוע ומקנה לחברה ולמלון זכות להרחיק את כל חברי החדר, בין אם נעשה בחדר שלהם, בין אם בשטח משותף שנועד לשרת את אורחי המלון ובין אם בשטח אחר בו מתקיים אירוע מטעם החברה.

  3. חל איסור לקיים 'אירועים' (כגון מסיבות) בשטח המלון, בין אם בשטח המשותף ובין אם בחדרים עצמם. הפרה של סעיף זה עלולה לגרור הרחקה של משתתפים משטח המלון (למשך כל האירוע). הפרה של סעיף זה עלולה לגרור חיוב של חברי החדר ע"י המלון. למשתתף לא תהיה כל טענה בעניין זה כלפי החברה.

  4. חל איסור על הכנסת נרגילות לשטח המלון. העישון באירוע בהתאם למגבלות החוק וככלל, נאסר בשטחים ציבוריים, במתחם הפעילויות ובתוך החדרים.

  5. חל איסור על כניסה לשטח הפעילויות עם מוצרים מסוכנים, כגון זכוכית (בקבוקים, כלים וכדומה), גז מדמיע, דאודורנט ספריי, בושם וכל מוצר מסוכן אחר (להלן: "מוצר אסור"). לא קיימת עמדת שמירת חפצים באירועים ולכן, נרשם שהגיע לפעילות עם מוצר אסור יידרש למצוא פתרון אחסון עבורו - בכל מקרה לא תתאפשר הכנסת המוצר האסור למתחם הפעילות.

  6. יודגש, כי החברה ו/או מי מטעמה רשאים לדווח למשטרה באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת לגבי משתתף שחרג מנורמות ההנהגות המקובלות (כגון: הטרדה מינית, אלימות וכו') על-פי שיקול דעתה הבלעדי; ככל שמשתתף יורחק מהאירוע המשתתף לא יהיה זכאי להחזר כספי. ההרחקה האמורה תהא זמנית או קבועה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם ליעוץ שיינתן ע"י גורם הביטחון.

 4. קניין רוחני:

  1. ידוע למשתתף כי הבעלות על כל זכות קניין רוחני ו/או זכות יוצרים לעניין האירוע ו/או המותג 'פסגת הנדל"ן אילת' לרבות המוניטין בקשר אליו, שייכת באופן בלעדי לחברה. ידוע לנרשם כי היה והעלה תמונה לרשת חברתית כלשהי ותייג את פסגת הנדל"ן אילת או את מרכז הנדל"ן ו/או שלח לחברה תמונות, בין אם באמצעות עמוד הפייסבוק שלה או באמצעות אדם אחר אליו שלח/עמו שיתף את התמונה ו/או בכל אמצעי אחר ו/או הפיץ תמונות מהאירוע באמצעות כל רשת חברתית באשר היא, הוא מוותר בזאת על זכויות היוצרים שלו בתמונה ומאשר לחברה לעשות בתמונה כל שימוש שנראה לה לנכון. על מבצע ההזמנה לאירוע, ליידע את המשתתפים שהוא רושם באופן אקטיבי וברור אודות צילום האירוע באופן נרחב ורושם המשתתפים מאשר את תנאי תקנון זה, וכי כל אחריות הנוגעת לאי ידיעת המשתתפים אודות תנאי התקנון יחולו על הגורם שרשם את המשתתפים בפועל.

  2. המשתתף מודע לכך שהאירוע מצולם בכל עת על-ידי צוות נרחב של צלמים, לעיתים מקרוב תוך עדכון המצולם ולעיתים מרחוק ללא יד

אשטרום נכסים רכשו כרטיסים לוועידה
קבוצת פפושדו רכשה כרטיסים לוועידה
קבוצת עזריאלי רכשה כרטיסים לוועידה
קבוצת חג'ג' רכשה כרטיסים לוועידה
פארק עתידים רכשו כרטיסים לוועידה
JTLV רכשו כרטיסים לוועידה
אקרו נדל"ן רכשו כרטיסים לוועידה
אפריקה התחדשות רכשו כרטיסים לוועידה
אזורים רכשו כרטיסים לוועידה
REALITY רכשו כרטיסים לוועידה
קרדן נדל"ן רכשו כרטיסים לוועידה
גב ים רכשו כרטיסים לוועידה
שיכון ובינוי רכשו כרטיסים לוועידה
בוני התיכון רכשו כרטיסים לוועידה
מצלאוי רכשו כרטיסים לוועידה